Cập nhật lúc 20:02:27 01-04-2020 (GMT+7)

Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai thông báo: tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáoSỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TÔN GIÁO
Số: 326 /BTG-TCHC
V/v tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2020
 

Kính gửi:
- Ban Trị sự GHPG Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện;
- Tòa Giám mục Xuân Lộc;
- Bề trên các dòng tu Công giáo;
- Ban Đại diện, Đại diện các tổ chức tại Đồng Nai: Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Hội thánh Mennonite Việt Nam, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, Hội thánh Tin Lành Trưởng lão Việt Nam, Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam, Giáo hội Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam, Giáo hội Báp-Tít Việt Nam, Cao đài Tây Ninh, Cao đài Ban Chỉnh đạo, Cao đài Tiên Thiên, Truyền giáo Cao Đài;
- Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh;
- Ban Giáo cả các Thánh đường Hồi giáo.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh Đồng Nai về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và Văn bản số 3516/UBND-HCC ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai, Văn bản số 42/CVHCC ngày 31/3/2020 của Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai về triển khai các nội dung phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Ban Tôn giáo tỉnh trân trọng thông báo đến các tổ chức tôn giáo thông tin liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 29/4/2020, tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tại Trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai.

2. Việc nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo từ ngày 30/3/2020 đến ngày 29/4/2020 sẽ được thực hiện miễn phí qua Dịch vụ Bưu chính công ích (nguồn kinh phí được tỉnh hỗ trợ).

3. Địa chỉ gửi hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo qua dịch vụ bưu chính: Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai - số 1 đường V Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; số điện thoại: 02513.847.436.

4. Đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian ngày 30/3/2020 đến ngày 29/4/2020, Ban Tôn giáo sẽ gửi đến các cá nhân, tổ chức tôn giáo qua Dịch vụ Bưu chính công ích. Ban Tôn giáo tỉnh thông báo và kính đề nghị các tổ chức tôn giáo giúp triển khai đến các tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tôn giáo biết và thực hiện.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ;
- TT. Hành chính công tỉnh;
- PNV các huyện, thành phố;
- LĐ Ban;
- CCNV BTG;
- Lưu: VT, TCHC (N).
 
TRƯỞNG BAN
 
Nguyễn Quốc Vũ
 

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu