Cập nhật lúc 05:01:31 03-04-2021 (GMT+7)

BTS thông báo: V/v gửi danh sách Tăng Ni tham gia ứng cử Đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

GIÁO HỘI PGVN TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TRỊ SỰ
 
Số: 161/BTS-VP
V/v gửi danh sách Tăng Ni tham gia
ứng cử Đại biểu HĐND cấp huyện và
cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2021 
Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố.

Cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được diễn ra vào ngày 23/5/2021 là ngày hội toàn dân, thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân, trong đó có Tăng, Ni và Phật tử đối với sự phát triểncủa đất nước, qua đó góp phần tích cực vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Thực hiện Công văn số 63/HĐTS-VP ngày 29 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng Trị sự GHPGVN và Công văn số 1055/MTTQ-BTT ngày 22 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai về việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh tập trung làm tốt công tác bầu cử, vận động Tăng, Ni và Phật tử tham gia đầy đủ, trách nhiệm để bảo đảm ngày hội bầu cử thành công tốt đẹp. Đồng thời gửi danh sách cá nhân Tăng Ni tiêu biểu đã được hiệp thương tham gia ứng cử HĐND cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021-2021 về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trước ngày 15/04/2021 (Thượng tọa Thích Đạo Huy hoặc Đại đức Thích Thiện Trí).

Nơi gửi: Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh – chùa Tỉnh Hội, Kp.Nhất Hoà, P. Hiệp Hoà, Tp.Biên Hoà, Email: thichnhatdao78@gmail.com. Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố thực hiện tốt tinh thần công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- HT. Trưởng ban;
- Chư Tôn đức Phó ban Ban Trị sự.
- Lưu: Vp.BTS.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. TRƯỞNG BAN
 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu