Cập nhật lúc 17:35:03 12-05-2021 (GMT+7)

BTS tỉnh Đồng Nai thông báo: V/v Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 297/BTS-VP
V/v: Tăng cường các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 12 tháng 5 năm 2021

 
 
Kính gửi:
- Các Ban, Phân ban, Trường Trung cấp Phật học tỉnh;
- Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố;
 - Chư tôn đức Tăng Ni các cơ sở, tự viện trong tỉnh.

Thực hiện công văn số 106/CV-HĐTS ngày 08/5/2021 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới; Công văn số 360/BTG-TCHC ngày 10/05/2021 của Ban Tôn giáo tỉnh về việc đề nghị tiếp tục phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai kính đề nghị chư Tôn đức lãnh đạo các Ban, Phân ban, Trường Trung cấp Phật học tỉnh; Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố; các cơ sở tự viện Phật giáo trong tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

1. Thực hiện nghiêm các mục 1, 2 và 3 tại Công văn số 290/BTS-VP ngày 05/05/2021 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Đối với công tác Đại lễ Phật đản: Đại lễ Phật đản là lễ hội thiêng liêng của Tăng, Ni và Phật tử trên khắp cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Đồng Nai chúng ta đang diễn ra hết sức phức tạp, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thống nhất như sau:

- Không tổ chức lễ đài tập trung đối với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố.

- Các cơ sở tự viện có thể tổ chức lễ tắm Phật theo truyền thống và tụng kinh Chuyển Pháp Luân nhằm tiếp nhận nguồn cảm hứng từng lời dạy minh triết của đức Phật để thế giới luôn luôn bình đẳng và phát triển bền vững, cầu nguyện cho đất nước ta kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo an toàn về sức khỏe cho nhân dân, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện phải thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế (đặc biệt là phải khai báo y tế), khoảng cách phải từ 1,5m trở lên; không tập trung qua 30 người trong một khóa; đồng thời thông báo với chính quyền địa phương để được hướng dẫn và hỗ trợ.

3. Đối với công tác An cư kiết hạ: Căn cứ Tỳ-Ni Luật tạng và truyền thống An cư kiết hạ, Tăng, Ni hàng năm phải An cư 3 (ba) tháng để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Huệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Trên tinh thần tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ và các yêu cầu trong phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền tỉnh Đồng Nai, Ban Trị sự hướng dẫn việc An cư kiết hạ năm nay như sau:

- Công tác tổ chức: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các huyện, thành phố không tổ chức điểm An cư kiết hạ tập trung. Chư Tăng, Ni các tự viện cấm tức An cư tại bổn tự trong 3 (ba) tháng, chuyên tâm tu học và hành trì, hạn chế đi lại nếu không có việc cần thiết.

- Phép đối thú: đúng 6 giờ sáng, ngày 16 tháng 4 Âm lịch, toàn thể chư Tăng, Ni thực hiện phép đối thú An cư tại bổn tự theo luật Phật (Tân niệm hoặc Yết ma).

- Việc ký sổ hạ: Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố lập danh sách Tăng, Ni và số hạ trong huyện, thành phố chuyển về Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh (Đại đức Thích Chơn Nghĩa, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, email: thichnhatdao78@gmail.com; chonnghia2007@gmail.com) . Thời gian chuyển danh sách trước ngày 16 tháng 4 Âm lịch; thời gian chuyển sổ hạ trước ngày 15 tháng 6 Âm lịch. Lưu ý: không tiếp nhận Tăng, Ni ngoài tỉnh hoặc của địa phương khác.

- Bố tát - tụng giới: nửa tháng chư Tăng, Ni bố tát tụng giới tại bổn tự, không bố tát tập trung, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ có thông báo mới để Tăng, Ni tập trung bố tát sinh hoạt tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.

4. Đề nghị trụ trì các chùa, cơ sở tự viện chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc không để xảy ra các tình trạng tập trung đông người. Trụ trì các tự viện sẽ phải chịu trách nhiệm trước Giáo hội và pháp luật nếu để xảy ra các tình trạng không kiểm soát chặt chẽ các biện pháp trong phòng, chống dịch.

Giao Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Vì sự nghiệp chăm lo sức khỏe cộng đồng, tránh những lây nhiễm của dịch bệnh Covid-19, kính đề nghị các Ban Trị sự cấp huyện, các cơ sở tự viện trong tỉnh thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./.

Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên “ để thực hiện”;
- TT. BTS GHPGVN tỉnh;
Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tôn giáo tỉnh;
- Phòng PA-02 tỉnh “ để biết”;
- UBND/PNV các huyện, thành phố;
- Lưu: Vp. BTS.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN
 
Hòa thượng Thích Nhật Quang
 
 


Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu