Cập nhật lúc 21:57:57 03-05-2021 (GMT+7)

Công Văn: V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————-
Số: 87/HĐTS-VP1
V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các
biện pháp tăng cường phòng, chống
dịch Covid-19 tại các chùa, cơ sở tự viện trong tình hình hiện nay.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021


 

Kính gửi:
– Ban, Viện Trung ương;
– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
– Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước.

Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt, một số nước có chung đường biên giới với nước ta dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. Trong nước, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép; đã có tinh trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế.
2. Tất cả mọi người dân khi đến chùa bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.
3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi các chùa, cơ sở tự viện.
4. Kêu gọi người dân phát giác các trường hợp nhập cảnh trái phép để phòng, chống nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Kính đề nghị Quý Ban, Viện TW, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, các cơ sở tự viện và Tăng Ni, Phật tử thực hiện nghiêm nội dung công văn này.
Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban TTr HĐTS;
– Ban TGCP;
– Lưu: VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ(Đã ký)

Thượng tọa Thích Đức Thiện

 


 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu