Cập nhật lúc 17:31:44 03-10-2022 (GMT+7)

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa hiện có 161 chư tôn đức tăng, ni hàng giáo phẩm đang hành đạo tại các tự viện trực thuộc. Trong đó, có 18 Hòa thượng; 14 Ni trưởng, 38 Thượng tọa và 91 Ni sư.

Dưới đây là danh sách chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa:

 

STT

 

Pháp danh

Năm sinh

Năm thọ giới

 

Tự viện

 

Ghi chú

1

Hòa thượng

Thích Huệ Chí

1942

1966

Chùa Thiên Long,

P. Thống Nhất

 

2

Hòa thượng

Thích Giác Quang

1947

1967

Quan Âm Tu viện,

 P. Bửu Hòa

 

3

Hòa thượng

Thích Thiện Đạo

1943

1968

Chùa Phi Lai,

P. Tân Tiến

 

4

Hòa thượng

Thích Phước Tú

1944

1968

Chùa Từ Tôn,

 P. Tam Hiệp

 

5

Hòa thượng

 Thích Trí Đức

1940

1969

Chùa Ngọc Đạt,

P. Phước Tân

 

6

Hòa thượng

Thích Giác Văn

1944

1970

Chùa Phước Huệ,

P. Thống Nhất

 

7

Hòa thượng

Thích Thiện Trụ

1941

1971

Chùa Long Phú,

P. Long Bình Tân

 

8

Hòa thượng

Thích Thiện Hiệp

1948

1971

Chùa Bình An,

P. Bửu Long

 

9

Hòa thượng

Thích Minh Ngạn

1958

1977

Tịnh xá Ngọc Hòa,

 P. Thống Nhất

 

10

Hòa thượng

Thích Minh Phương

1948

1977

Tịnh xá Ngọc Hòa,

P. Thống Nhất

 

11

Hòa thượng

Thích Thiện Nhẫn

1957

1980

Chùa Thừa Trung,

P. Bửu Long

 

12

Hòa thượng

Thích Vạn Đức

1959

1980

Chùa Bửu Tháp,

P. Phước Tân

 

13

Hòa thượng

Thích Huệ Thiền

1953

1981

Chùa Phước Hội,

P. Hiệp Hòa

 

14

Hòa thượng

Thích Thiện Hiền

1953

1981

Chùa Đại Phước,

P. Thống Nhất

 

15

Hòa thượng

Thích Minh Hiện

1960

1981

Tịnh xá Ngọc Hòa,

P. Thống Nhất

 

16

Hòa thượng

Thích Bửu Chánh

1961

1981

Thiền viện Phước Sơn, P. Phước Tân

 

17

Hòa thượng

Thích Thiện Kiết

1952

1982

Quan Âm Tu viện,

P. Bửu Hòa

 

18

Hòa thượng

Thích Minh Trường

1959

1982

Quan Âm Tu viện,

P. Bửu Hòa

 

 

2. Ni trưởng:

 

 

STT

 

Pháp danh

Năm sinh

Năm thọ giới

 

Tự viện

 

Ghi chú

1

Ni trưởng

Thích nữ Huệ Hương

1949

1967

Chùa Bửu Phong,

P. Bửu Long

 

2

Ni trưởng

Thích nữ Diệu Minh

1941

1967

Chùa Bửu Hưng,

P. Quang Vinh

 

3

Ni trưởng

Thích nữ Như Hạnh

1947

1972

Chùa Long Hoa,

P. Phước Tân

 

4

Ni trưởng

Thích nữ Như Từ

1956

1975

Chùa Bửu Liên,

P. Bửu Long

 

5

Ni trưởng

Thích nữ Hạnh Liên

1956

1975

Tịnh Xá Ngọc Uyển,

P. Bửu Hòa

 

6

Ni trưởng

Thích nữ Kha Liên

1948

1978

Tịnh Xá Ngọc Uyển,

P. Bửu Hòa

 

7

Ni trưởng

Thích nữ Chơn Liên

1946

1980

Tịnh xá Ngọc Uyển,

P. Bửu Hòa

 

8

Ni trưởng

Thích nữ Như Nhàn

1948

1981

Chùa Giác Minh,

P. Tân Vạn

 

9

Ni trưởng

Thích nữ Như Dung

1961

1981

Chùa Long Vân,

P. Tam Phước

 

10

Ni trưởng

Thích nữ Diệu Lạc

1947

1982

Tịnh xá Thắng Liên Hoa, P. Hiệp Hòa

 

11

Ni trưởng

Thích nữ Diệu Thông

1949

1982

Quan Âm tu viện,

P. Bửu Hòa

 

12

Ni trưởng

Thích nữ Kim Sơn

1949

1982

Quan Âm tu viện,

 P. Bửu Hòa

 

13

Ni trưởng

Thích nữ Lục Huê

1954

1982

Quan Âm tu viện,

 P. Bửu Hòa

 

14

Ni trưởng

Thích nữ Chân Liên

1954

1983

Tịnh xá Ngọc Bửu,

 P. Bửu Long

 

 

3. Thượng tọa:

 

 

STT

 

Pháp danh

Năm sinh

Năm thọ giới

 

Tự viện

 

Ghi chú

1

Thượng tọa

Thích Đạt Minh

1955

1975

Chùa Pháp Bảo,

P. Phước Tân

 

2

Thượng tọa

Thích Huệ Ninh

1963

1983

Chùa Hiển Lâm,

P. Hóa An

 

3

Thượng tọa

Thích Thiện Minh

1948

1984

Quan Âm Tu viện,

P. Bửu Hòa

 

4

Thượng tọa

Thích Vạn Tâm

1956

1990

Quan Âm Tu viện,

P. Bửu Hòa

 

5

Thượng tọa

Thích Quảng Phú

1968

1988

Chùa Kỳ Quang,

P. Phước Tân

 

6

Thượng tọa

Thích Thiên Phước

1966

1990

Chùa Định Quang,

P. An Bình

 

7

Thượng tọa

Thích Minh Thông

1964

1990

Chùa Chơn Nguyên,

 P. Phước Tân

 

8

Thượng tọa

 Thích Huệ Khai

1967

1990

Tổ đình Long Thiền,

P. Bửu Hòa

 

9

Thượng tọa

Thích Thiện Thọ

1970

1990

Chùa Chúc Thọ,

P. Hiệp Hòa

 

10

Thượng tọa

Thích Chánh Định

1971

1990

Chùa Tam Phước,

P. Tam Phước

 

11

Thượng tọa Thích Nguyên Chấn

1955

1992

Chùa Thanh Long Cổ, P. Tam Phước

 

12

Thượng tọa

Thích Chơn Minh

1961

1992

Quan Âm Tu viện,

P. Bửu Hòa

 

13

Thượng tọa

Thích Huệ Sanh

1964

1992

Chùa Thanh Long,

P. Trung Dũng

 

14

Thượng tọa

Thích Thiện Nghiêm

1966

1992

Quan Âm Tu viện,

P. Bửu Hòa

 

15

Thượng tọa

Thích Thiện Huệ

1973

1992

Chùa Long Quang,

P. Tân Mai

 

16

Thượng tọa

Thích Phổ Đức

1950

1993

Chùa Pháp Quang,

P. Tam Phước

 

17

Thượng tọa

Thích Quảng Ân

1966

1993

Tổ đình Phước Viên,

 P. Tân Hiệp

 

18

Thượng tọa

Thích Trung Lễ

1969

1994

Tổ đình Phước Viên,

P. Tân Hiệp

 

19

Thượng tọa

Thích Minh Trí

1970

1994

Chùa Phúc Lâm,

P. Tân Tiến

 

20

Thượng tọa

Thích Tuệ Quyền

1970

1994

Chùa Quảng Nghiêm,

P. Phước Tân

 

21

Thượng tọa

Thích Tuệ Dũng

1973

1994

Chùa Quảng Nghiêm,

P. Phước Tân

 

22

Thượng tọa

Thích Minh Hưng

1963

1995

Tịnh xá Ngọc Đăng,

P. An Bình

 

23

Thượng tọa

Thích Quảng Tánh

1970

1995

Tổ đình Phước Viên,

 P. Tân Hiệp

 

24

Thượng tọa

Thích Huệ Thông

1971

1995

Chùa Chúc Thọ,

P. Hiệp Hòa

 

25

Thượng tọa

Thích Tịnh Hiệp

1971

1995

Chùa Long Bửu,

X. Long Hưng

 

26

Thượng tọa

Thích Quảng Ảnh

1975

1995

Tổ đình Phước Viên,

P. Tân Hiệp

 

27

Thượng tọa

Thích Thiện Tấn

1975

1995

Chùa Bửu An,

P. An Hòa

 

28

Thượng tọa

Thích Thiền Định

1975

1996

Chùa Liên Hoa,

P. Phước Tân

 

29

Thượng tọa

Thích Quảng Thành

1976

1997

Chùa Phi Lai,

P. Tân Tiến

 

30

Thượng tọa

Thích Đại Nhẫn

1940

1998

Quan Âm Tu viện,

P. Bửu Hòa

 

31

Thượng tọa

Thích Minh Độ

1942

1998

Quan Âm Tu viện,

P. Bửu Hòa

 

32

Thượng tọa

Thích Thiện Tâm

1956

1998

Quan Âm Tu viện,

P. Bửu Hòa

 

33

Thượng tọa

Thích Đạt Ma Thọ Quang

1959

1998

Quan Âm Tu viện,

P. Bửu Hòa

 

34

Thượng tọa

Thích Quảng Trí

1970

1998

Chùa Từ Tôn,

P. Tam Hiệp

 

35

Thượng tọa

Thích Minh Cang

1977

1998

Chùa Tân Quang,

P. Hóa An

 

36

Thượng tọa

Thích Quảng Lực

1976

1998

Tổ đình Phước Viên,

P. Tân Hiệp

 

37

Thượng tọa

Thích Quảng Đại

1978

1998

Tổ đình Phước Viên,

P. Tân Hiệp

 

38

Thượng tọa

Thích Trung Định

1978

1998

Chùa Thanh Lương,

P. Bửu Hòa

 

 

4. Ni sư:

 

 

STT

 

Pháp danh

Năm sinh

Năm thọ giới

 

Tự viện

 

Ghi chú

01

Ni sư

Thích nữ Liên Thành

1956

1982

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2007

02

Ni sư

Thích nữ Diệu Công

1922

1982

Tịnh xá Thắng Liên Hoa, phường Hiệp Hòa

2007

03

Ni sư

Thích nữ Huệ  Tâm

1951

1985

Chùa Hoàng Ân,

phường Hiệp Hòa

2012

04

Ni sư

Thích nữ Phước Liên

1962

1987

Tịnh xá Ngọc Bửu, phường Bửu Long

2012

05

Ni sư

Thích nữ Đạt Liên

1967

1992

Tịnh xá Long Hòa, phường Thống Nhất

2017

06

Ni sư

Thích nữ Diệu Nghiêm

1949

1992

Chùa Thiên Quốc,

phường Thống Nhất

2017

07

Ni sư

Thích nữ Thiện Liên

1965

1992

Tịnh xá Ngọc Bửu, phường Bửu Long

2017

08

Ni sư

Thích nữ San Liên

1948

1992

Tịnh xá Quan Âm, phường Tân Mai

2017

09

Ni sư

Thích nữ Năng Liên

1944

1992

Tịnh xá Liên Hoa,

phường Tân Tiến

2017

10

Ni sư

Thích nữ Ngọc Bửu

1956

1992

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2017

11

Ni sư

Thích nữ Ngọc Hường

1956

1990

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2017

12

Ni sư

Thích nữ Quảng Tiên

1972

1993

Chùa Long Vân,

phường Tam Phước

2017

13

Ni sư

Thích nữ Huệ Lãng

1944

1993

Chùa Long Vân,

phường Tam Phước.

2017

14

Ni sư

Thích nữ Như Thuận

1965

1993

Chùa Long Vân,

phường Tam Phước.

2017

15

Ni sư

Thích nữ Huệ Thanh

1957

1993

Chùa Long Vân,

phường Tam Phước

2017

16

Ni sư

Thích nữ Ngọc Quang

1960

1990

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2017

17

Ni sư

Thích nữ Ngọc Tịnh

1961

1990

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2017

18

Ni sư

Thích nữ Vạn Tâm

1962

1990

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2017

19

Ni sư

Thích nữ Viên Lành

1963

1990

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2017

20

Ni sư

Thích nữ Như Hoài

1956

1990

Chùa Phước Long, phường Hiệp Hòa

2017

21

Ni sư

Thích nữ Thể Liên

1967

1992

Điểm nhóm Ngọc Khánh phường Hóa An.

2018

22

Ni sư

Thích nữ Đức Nguyên

1962

1990

Tịnh thất Phổ Hiền, phường Phước Liên

2018

23

Ni sư

Thích nữ Chúc Hạnh

1964

1990

Chùa Quán Thế Âm, phường Phước Tân

2018

24

Ni sư

Thích nữ Diệu Mỹ

1960

1990

Chùa Thành Hiếu,

phường Trảng Dài.

2018

25

Ni sư

Thích nữ Diệu Thanh

1945

1992

Chùa Hoàng Ân,

phường Hiệp Hòa

2018

26

Ni sư

Thích nữ Viên Liên

1967

1991

Tịnh xá Ngọc Khánh, phường Bửu Long

2019

27

Ni sư

Thích nữ Hạnh Minh

1962

1994

Tịnh thất Lộc Uyển, phường Tam Hòa,

2019

28

Ni sư

Thích nữ Liễu Hiệp

1945

1995

Quan Ân Tu viện,

phường Bửu Hòa

2020

29

Ni sư

Thích nữ Diệu Thông

1955

1995

Quan Ân Tu viện,

 phường Bửu Hòa

2020

30

Ni sư

Thích nữ Ngọc Minh

1953

1995

Quan Ân Tu viện,

phường Bửu Hòa

2020

31

Ni sư

Thích nữ Ngọc Lan

1963

1995

Quan Ân Tu viện,

phường Bửu Hòa

2020

32

Ni sư

Thích nữ Diệu Tịnh

1960

1995

Quan Ân Tu viện,

phường Bửu Hòa

2020

33

Ni sư

Thích nữ Hương Nghiêm

1961

1995

Chùa Viên Thông,

phường Phước Tân

2020

34

Ni sư

 Thích nữ Chơn Tánh

1938

1994

Chùa Viên Thông,

phường Phước Tân

2020

35

Ni sư

 Thích nữ Từ Liên

1960

1995

Tịnh xá Ngọc Hương, phường Tam Phước

2020

36

Ni sư

Thích nữ Hạnh Minh

1967

1995

Tịnh xá Ngọc Hiệp, phường Hiệp Hòa

2020

37

Ni sư

Thích nữ Khang Liên

1964

1995

Tịnh xá Ngọc Bửu, phường Bửu Long

2020

38

Ni sư

Thích nữ Kính Liên

1960

1995

Tịnh xá Ngọc Duyên, phường Trảng Dài

2020

39

Ni sư

Thích nữ Đức Liên

1970

1995

Tịnh xá Ngọc Hiệp, phườngThống Nhất

2020

40

Ni sư

Thích nữ Hiếu Liên

1972

1995

Tịnh xá Ngọc Hiệp, phườngThống Nhất

2020

41

Ni sư

Thích nữ Diệu Trang

1959

1995

Chùa Thiên Quốc, phườngThống Nhất

2020

42

Ni sư

Thích nữ Diệu Nghĩa

1952

1982

Chùa Phước Hội,

phường Hiệp Hòa

2020

43

Ni sư

Thích nữ Khoa Liên

1964

1992

Tịnh xá Ngọc Uyển, phường Bửu Hòa

2020

44

Ni sư

Thích nữ Hiền Định

1959

1994

Chùa Phúc Duyên, phường Phước Tân

2020

45

Ni sư

Thích nữ Diệu Tịnh

1975

1994

Chùa Viên Thông,

phường Phước Tân

2020

46

Ni sư

Thích nữ Sương Liên

1968

1995

Tịnh xá Ngọc Uyển, phường Bửu Hòa

2020

47

Ni sư

Thích nữ Trâm Liên

1966

1991

Chùa Hoàng Ân,

phường Hiệp Hòa

2020

48

Ni sư

Thích nữ Tâm Tín

1963

1994

Chùa Quan Âm,

 phường Phước Tân

2020

49

Ni sư

Thích nữ Diệu Giác

1946

1995

Chùa Long An,

phường Bửu Long

2020

50

Ni sư

Thích nữ Liên Thiền

1973

1994

Chùa Diệu Pháp,

 phường Phước Tân

2020

51

Ni sư

Thích nữ Tri Liên

1972

1995

Tịnh xá Ngọc Tánh, phường Tam Phước

2020

52

Ni sư

Thích nữ Tánh Liên

1941

1995

Tịnh xá Ngọc Tánh, phường Tam Phước

2020

53

Ni sư

Thích nữ Vạn Liên

1959

1996

Tịnh thất Chơn Tịnh, phường Phước Tân

2021

54

Ni sư

Thích nữ Như Ngọc

1969

1996

Linh Sơn Ni tự,

 phường Phước Tân

2021

55

Ni sư

Thích nữ Diệu Cúc

1959

1995

Chùa Giác Minh,

phường Tân Vạn

2021

56

Ni sư

Thích nữ Phúc Liên

1948

1979

Tịnh xá Ngọc Phúc, phường Bửu Long

2021

57

Ni sư

Thích nữ Diệu Phước

1956

1992

Quan Âm Tu viện, phường Bửu Hòa

2021

58

Ni sư

Thích nữ Huệ Đức

1954

1977

Chùa Diệu Pháp,

phường Phước Tân

2021

59

Ni sư

Thích nữ Hiền Tuấn

1957

1995

Chùa Hoàng Ân,

phường Hiệp Hòa

2021

60

Ni sư

Thích nữ Hạnh Minh

1970

1990

Tịnh thất Quan Âm, phường Phước Tân

2022

61

Ni sư

Thích nữ Diệu Trí

1974

1998

Chùa Đại Giác,

phường Hiệp Hòa

2022

62

Ni sư

Thích nữ Quảng Tánh

1971

1998

Chùa Hải Quang,

phường Bửu Long

2022

63

Ni sư

 Thích nữ Diệu Thanh

1954

1998

Chùa Phổ Hiền,

phường Bửu Long

2022

64

Ni sư

Thích nữ Hạnh Liên

1964

1998

Chùa Liễu Quán,

 phường Phước Tân

2022

65

Ni sư

Thích nữ Viên Quang

1966

1996

Chùa Viên Thông,

 phường Phước Tân

2022

66

Ni sư

Thích nữ Giới Niệm

1973

1996

Chùa Bửu Hưng,

phường Quang Vinh

2022

67

Ni sư

Thích nữ Thiền Lưu

1968

1998

Chùa Phước Long, phường Tam phước

2022

68

Ni sư

 Thích Nữ Ngọc Ẩn

1965

1998

Tịnh thất Ngọc Tịnh, phường Bửu Long

2022

69

Ni sư

Thích nữ Diệu Sơn

1949

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

70

Ni sư

 Thích nữ Hương Huyền

1971

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

71

Ni sư

Thích nữ Viên Thành

1963

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

72

Ni sư

Thích nữ Hồng Quang

1950

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

73

Ni sư

Thích nữ Diệu Quang

1955

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

74

Ni sư

Thích nữ Ngọc Hoa

1958

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

75

Ni sư

Thích nữ Ngọc Truyền

1961

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

76

Ni sư

Thích nữ Liễu Nhất

1965

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

77

Ni sư

Thích nữ Kim Thuận

1970

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

78

Ni sư

Thích nữ Hương Định

1975

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

79

Ni sư

Thích nữ Thiện Đức

1972

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

80

Ni sư

Thích nữ Kim Thắng

1962

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

81

Ni sư

Thích nữ Bạch Liên

1969

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

82

Ni sư

Thích nữ Hiếu Hạnh

1940

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

83

Ni sư

Thích nữ Phương Tâm

1970

1998

Quan Âm tu viện, phường Bửu Hòa, Biên Hòa

2022

84

Ni sư

Thích nữ Diệu Kỷ

1971

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

85

Ni sư

Thích nữ Tâm Hiếu

1968

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

86

Ni sư

Thích nữ Diệu Nghĩa

1966

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

87

Ni sư

Thích nữ Diệu Minh

1956

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

88

Ni sư

Thích nữ Ngọc Nghiêm

1954

1998

Quan Âm tu viện,

phường Bửu Hòa

2022

89

Ni sư

 Thích nữ Hạnh Bình

1964

1998

Tịnh xá Bửu Pháp, phường Bửu Long

2022

90

Ni sư

 Thích nữ Hương Định

1975

1998

Quan Âm Tu viện,

 phường Bửu Hòa

2022

91

Ni sư

Thích nữ Tịnh Đức

1947

1984

Thiền Tôn Ni tự,

 phường Phước Tân

 

Tác giả: VP BAN TRỊ SỰ

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu