Cập nhật lúc 14:27:17 24-05-2018 (GMT+7)

Đơn đăng ký Khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2562


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HUYỆN CẨM MỸ
BAN TRỊ SỰ

Số: 112 /ĐK/BTS-PGH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Mỹ, ngày 15 tháng 05 năm 2018.


ĐĂNG KÝ

 


Về việc Tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2562 - DL.2018
của Ban Trị sự GHPGVN huyện Cẩm Mỹ.


Kính gửi:
- Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai;
- Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống An cư Kiết hạ (ACKH), chư Tăng Ni hằng năm phải ACKH để thúc liểm thân tâm, trau giồi Giới - Định - Huệ, giữ gìn quy cũ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội;
Căn cứ Thông báo số: 166/TB/BTS-PGT, ngày 17/4/2018 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn tổ chức khóa An cư Kiết hạ PL. 2562;

BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN CẨM MỸ
Văn phòng: CHÙA HOÀNG MAI, ẤP HOÀN QUÂN, LONG GIAO, CẨM MỸ
Đăng ký Khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2562, với nội dung cụ thể như sau:
Thời gian: Khai hạ ngày 19/4/Mậu Tuất ( 02/6/2018 )
Mãn hạ ngày 09/7/Mậu Tuất ( 19/8/2018 )
Địa điểm: - Chư Tăng tại chùa An Lạc – Sông Nhạn – Cẩm Mỹ.
- Chư Ni tại chùa Quảng Vân – Xuân Tây – Cẩm Mỹ.
Số lượng hành giả: 70 vị ( 30 Tăng, 40 Ni )
Thành phần Ban Tổ chức: (đính kèm danh sách).
Chương trình tu học: (đính kèm).
Thành phần Ban Giảng huấn: (đính kèm danh sách).
Kính trình Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai xem xét giải quyết.
Trân trọng!

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện.;
- UBMTTQ huyện.;
- PNV huyện;
- Công an huyện
- UBND xã Sông nhạn & Xuân Tây.; “để biết và giúp đỡ”
- Lưu: Vp BTS.


TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

GHPGVN HUYỆN CẨM MỸ

TRƯỞNG BAN

 

 


Đại Đức Thích Quảng Lý

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu