Cập nhật lúc 12:07:39 27-08-2020 (GMT+7)

Đồng Nai: Công văn hướng dẫn thực hiện treo cờ Tổ Quốc tại các cơ sở tôn giáo của Ban Tôn Giáo tỉnh Đồng Nai

Nhằm phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời, tạo sự đồng bộ, nét đẹp văn hóa, Ban Tôn giáo tỉnh kính đề nghị các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và quần chúng tín đồ thực hiện việc treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn, Tết cổ truyền của dân tộc

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TÔN GIÁO

 
Số: /BTG-TCHC
V/v thực hiện treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Đồng Nai, ngày 26 tháng 08 năm 2020


 
 
Kính gửi:
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh;
- Tòa Giám mục Xuân Lộc;
- Ban Đại diện, Đại diện các tổ chức tại Đồng Nai: Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Hội thánh Mennonite Việt Nam, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, Hội thánh Tin Lành Trưởng lão Việt Nam, Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam, Giáo hội Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam, Giáo hội Báp-Tít Việt Nam, Cao đài Tây Ninh, Cao đài Ban Chỉnh đạo, Cao đài Tiên Thiên, Truyền giáo Cao Đài;
- Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh;
- Ban Giáo cả các Thánh đường Hồi giáo.

Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có Quốc kỳ riêng của mình. Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Đây còn là biểu tượng thiêng liêng nhất của mỗi con người Việt Nam trong quá trình xây dựng đất nước. Do đó, việc treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và thể hiện phương châm hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Qua đó, lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước.

Nhằm phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; đồng thời, tạo sự đồng bộ, nét đẹp văn hóa trong những ngày lễ lớn của đất nước và lễ trọng của các tôn giáo; Ban Tôn giáo tỉnh kính đề nghị các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và quần chúng tín đồ thực hiện việc treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn, Tết cổ truyền của dân tộc và lễ trọng của các tôn giáo cùng sự kiện quan trọng (đại hội, hội nghị); khuyến khích các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc treo cờ Tổ quốc hàng ngày tại trụ sở tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Cờ Tổ quốc được treo ở vị trí trang trọng và cao hơn các loại cờ hội, cờ tôn giáo.

Ban Tôn giáo tỉnh kính đề nghị các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh chung tay thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- TT. BCĐ công tác Dân vận tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Nội vụ (b/c);
- Công an tỉnh;
- UBND, PNV các huyện, thành phố;
- LĐ Ban;
- LĐ, CV các phòng thuộc Ban;
- Website Ban Tôn giáo;
- Lưu: VT, TCHC (N-74).
 
TRƯỞNG BAN
Nguyễn Quốc Vũ

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu