Cập nhật lúc 10:14:50 15-11-2019 (GMT+7)

Đồng Nai: Đại giới đàn Diệu Tâm lễ Tấn đàn truyền giới Tỳ kheo Ni

Ngày 15/11/2019 (19/10/Kỷ Hợi) là ngày thứ 4 của giới đàn Diệu Tâm 2019 tại Đồng Nai. Vào lúc 4 giờ sáng, Ban Quản giới tử đã hướng dẫn Giới tử lễ sám hối, ngõ hầu giúp cho chư vị Giới tử được thân tâm thanh tịnh, để chuẩn bị lãnh thọ giới pháp cao quý của Phật. Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại, ngày mà các giới tử được chính thức đăng đàn tác thành giới thể Tỳ-kheo. Năm nay có 618 giới tử Tỳ kheo Ni cầu thọ đại giới.


Đúng 6 giờ 30 là lễ tấn đàn truyền giới Tỳ kheo ni. Sau khi đảnh lễ Tam bảo, tác pháp yết ma tại giới trường, Chư Giới sư được cung thỉnh quang lâm an tọa nơi đài truyền giới.

Theo đó, Đàn Tỳ kheo cung thỉnh NT. Thích nữ Huệ Hương- Đương vi Đường đầu Hòa thượng; NT. Thích nữ như Thuận- Yết ma A-xà-lê; NT; Thích nữ Như Đức - Giáo thọ A-xà-lê cùng chư Tôn đức Ni Tôn chứng: NT. Thích nữ Diệu Chánh, NT. Thích nữ như Thiền, NT. Thích nữ Hiếu Liên, NT. Thích nữ Tấn Liên, NT. Thích nữ Xuân Liên, NT. Thích nữ Như Hiền, NT. Thích nữ Như Định. Điển lễ - Dẫn thỉnh đàn Tỳ kheo ni: NS. Thích nữ Như Dung, NS. Thích nữ Quảng Tiên.

Ni trưởng Yết-ma A-xà-lê đã tác pháp vấn hòa, xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới Tỳ-kheo-ni cho chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư Ni nghe. Sau khi Ni trưởng Yết-ma bạch tứ Yết-ma rồi, vô tác giới thể của giới tử được phát sanh.

Chiều 13g30 Thập sư Ni đưa giới tử Ni đến Đại Tăng cầu Chánh pháp yết ma. HT. Thích Minh Thông đã thay Đại Tăng chấp nhận lời thỉnh cầu của giới sư Ni và quang lâm giới đàn để trao truyền giới pháp cho các giới tử Ni.
Kế đến, Hòa thượng Đường đầu đã khuyến tấn và trao giới tướng Tỳ-kheo Ni cho các Giới tử. Từ đây Giới tử đã đầy đủ giới tướng và giới tánh.

Sau khi các giới tử đã được tác pháp Yết ma và truyền giới xong, tiếp theo là nghi thức xả Mạn y và truyền Tam y, bình bát, đãy lọc nước, toạ cụ, đây là những báu vật của người xuất gia mang theo suốt cuộc đời mình.


Nhìn những mảnh y ruộng phước được các giới tử trân trọng khoác lên mình, trong niềm hân hoan đầy hỷ lạc khi vừa lãnh thọ giới pháp, từ đây, giới thể đã châu viên, các giới tử đã chính thức dự vào hàng ngũ Chúng trung tôn, là bậc ứng cúng của nhân gian. Các giới tử bắt đầu bước vào con đường dấn thân phụng sự, thừa hành mạng mạch của Như Lai, “Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ”.
Một số hình ảnh được ghi nhận:


TN Liên Trang - BAN TTTT tỉnh Đồng Nai
Chia sẻ

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu