Cập nhật lúc 00:25:37 19-04-2022 (GMT+7)

Đồng Nai: Đại giới đàn Thiện Hoa 2022 - Khai Đạo Giới Tử - HT. Thích Minh Thông

Ngày 17/04/2022 HT. Tuyên luật sư đạo hiệu Thích Minh Thông đã có buổi “Khai đạo giới tử” tại Thiền viện Thường Chiếu đến các Giới tử trong Đại giới đàn Thiện Hoa 2022Hòa thượng tán thán công đức mà các Giới tử sẽ thành tựu trong Đại Giới đàn khi được lãnh thọ giới pháp là người kế thừa mạng mạch của Như Lai.
Để thành tựu giới thể cần có ba điều kiện mà Giới tử nắm vững khi thọ giới pháp bao gồm: Giới sư thanh tịnh, Giới đàn trang nghiêm và Giới tử phát tâm dõng mãnh. Hòa thượng đã dạy có 8 loại Tỳ-kheo. Năm loại đầu không đúng pháp và không phải là Tỳ-kheo gồm: tự xưng Tỳ-kheo, danh tự Tỳ-kheo, tương tợ Tỳ-kheo, các triệt Tỳ-kheo, khốc cầu Tỳ-kheo không đăng đàn thọ giới và không bạch tứ yết-ma; ba loại Tỳ-kheo như pháp là: thiện lai Tỳ-kheo, phá kiết sử Tỳ-kheo và bạch tứ yết-ma thành tựu xứ sở đắc giới Tỳ-kheo. 
Hòa thượng đã chỉ dạy và nhắc lại nhiều lần đến Giới tử cần phải tha thiết giữ tâm thanh tịnh, tâm khao khát đón nhận cho được Giới thể và Giới pháp khi đăng đàn vì đây là điều cốt yếu của Giới tử khi thọ giới và đắc giới.

Thiện Hưng - Ban TTTT Đại giới đàn THIỆN HOA 2022

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu