Cập nhật lúc 01:10:25 19-04-2022 (GMT+7)

Đồng Nai: Đại giới đàn Thiện Hoa 2022- Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương - Giáo Giới cho Giới tử Ni tại Thiền viện Linh Chiếu

GIÁO GIỚI NI TẠI ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HOA Do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức từ ngày 16-20/4/2022 (16-20/3/Nhâm Dần) Tỳ-kheo-ni Thích Nữ Huệ Hương Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Ni, Thưa các giới tử Ni, Cách nay hơn hai ngàn năm, đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy: “Nơi nào giới luật còn là Phật pháp còn…” Vì thế, kiến lập Đại Giới đàn truyền trao giới pháp cho các giới tử, cũng là truyền thừa và duy trì mạng mạch Phật pháp. Từ trước đến nay, Phật giáo Đồng Nai rCách nay hơn hai ngàn năm, đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy: “Nơi nào giới luật còn là Phật pháp còn…” Vì thế, kiến lập Đại Giới đàn truyền trao giới pháp cho các giới tử, cũng là truyền thừa và duy trì mạng mạch Phật pháp. Từ trước đến nay, Phật giáo Đồng Nai rất quan tâm trong công tác Phật sự quan trọng này, nhất là cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Huệ hạ Thành – Nguyên Tăng thống GHPGCTVN, Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh đầu tiên (1982), Viện chủ Tổ đình Long Thiền. Trong mỗi nhiệm kỳ đại hội ngài đều tổ chức một hoặc hai Đại Giới đàn. Điều đặc biệt, nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), Hòa thượng Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, đã tổ chức ba Đại Giới đàn.  Đại Giới đàn Thiện Hoa hôm nay, là Đại Giới đàn thứ 3 trong một nhiệm kỳ 5 năm. Đây là điều mang đến nhiều hỷ lạc cho tăng ni giới tử.
Hình thức truyền giới Sa-di đã có ngay lúc đức Thế Tôn còn tại thế. Kinh Vị Tằng Hữu nói: “La-hầu-la năm lên chín tuổi đi xuất gia làm Sa-di, ngài Xá-lợi-Phất làm vị Hòa thượng, ngài Mục-kiền-liên làm A-xà-lê truyền 10 giới cho La-hầu-la” . Tôn giả là người đầu tiên thọ Sa-di giới, và là một trong mười đại đệ tử của Phật, vói danh xưng là “Mật hạnh đệ nhất”.
Hôm nay Ni trưởng muốn nhấn mạnh về 10 giới và 22 thiên Oai nghi của Sa-di-ni, vì đây là bậc thang đầu tiên đến thánh vị, giải thoát sanh tử, luân hồi. Giới pháp, luật nghi được hoàn thiện và quyết tâm tu hành thì tương lai sẽ được thành chánh quả. Từ giới thứ nhất “Nhất viết bất sát sanh” là không được sát sanh đến giới thứ mười “Bất phi thời thực” là không ăn phi thời… Sa-di ni giữ đủ 10 giới căn bản là hoàn thiện sự tu tập, hành trì của một người tu. Tiếp theo thực hành 22 thiên Oai nghi. Thiên thứ nhất “Kính Tam bảo”, luật dạy: “Bắt đầu lúc xuất gia thọ giới, cho đến kết thúc thân mạng, thường phải thực hiện đúng thời khắc, luôn tập trung sự nghĩ nhớ lại nơi Tam bảo…”, cho đến thiên thứ 22: “Phàm sự thi hành bất đắc tự dụng” , nghĩa là làm việc gì không được tự ý. Sa-di ni nuốn làm việc gì trước phải thưa bạch xin phép Thầy. Chư Tổ dạy: Người xuất gia muốn hoàn thiện nhân cách, thì phải học thuộc hai thời công phu. Xuất gia thọ Sa-di-ni giới xong, phải hai năm học giới, mới được thọ Thức-xoa ma-na giới. Trong hai năm học bốn giới trọng, sáu học pháp và 292 hành pháp của bậc Đại ni, luôn rèn luyện chuyên cần mới được đăng đàn thọ Tỳ-kheo ni giới. Thọ giới xong, về chùa ở bên thầy sám hối và học luật, tổ Vân Thê dạy: “Nhơn giới sanh định, nhơn định phát Huệ, thứ cơ thành tựu Thánh đạo, bất phụ xuất gia chi chí hỷ!” Do giữ giới sanh định, nhơn định phát huệ, ngõ hầu nên quả Thánh, chẳng uổng chí người xuất gia. Thời quý Sư trưởng, Ni trưởng được thầy giáo dục như vậy, nên quý ngài đạt được phước trí nhị nghiêm, làm bất cứ Phật sự nào đều được thành công mỹ mãn. 
Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Chú Giải có dạy: “Đệ tử xuất gia, lấy giới làm áo giáp, lấy luật là mũ sắt, dùng gươm trí tuệ để chiến thắng ma quân…”  Muốn được như vậy, trước tiên chúng ta phải lãnh thọ giới pháp và sau đó cần phải có thời gian tu tập những giới mà mình đã lãnh thọ, luôn phát tâm dõng mãnh, vượt mọi trở ngại để tinh tấn tu hành. Kinh Hoa Nghiêm đã dạy: “Giới là cội gốc vô thượng Bồ đề, cần phải trì tịnh giới đầy đủ, nếu có khả năng kiên cố trì tịnh giới, thì được đức Như Lai khen ngợi” . Kinh Phật Thoại dạy: Tỳ-kheo ở nơi tụ lạc, dầu cho nghiệp thân và khẩu đều tinh tấn, chư Phật vẫn thường lo. Tỳ-kheo ở núi rừng vắng vẻ, chư Phật đều hoan hỷ. Cho nên cổ đức nói: 
Tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha
Tiên hiền đô thị ẩn nham a
Sơn tuyền lưu xuất nhân gian khứ
Thanh thủy y nhiên thành trược ba.
Tạm dịch:
Tăng ở thị thành Phật tổ la
Tiên hiền đều ở ẩn non xa
Nguồn trong trên núi nhân gian chảy
Thanh thủy trở thành vẩn đục dơ.
Lời Thánh nhân truyền lại, hàm ý rằng: Người tu hành phải tìm nơi thanh tịnh, vắng lặng để tu tập, không nên ở chốn thành thị. Vì gần nơi đô thị phồn hoa ít nhiều sẽ bị huân tập những điều không tốt…
Thời đại hiện nay là thời công nghệ tối tân, sử dụng Internet trong mọi lãnh vực nghiên cứu truyền thông, chúng ta không phủ nhận điều này. Nhưng nó như con dao hai lưỡi, chúng ta phải hết sức cảnh giác trong vấn đề sử dụng… Do vậy, Sa-di-ni, vẫn phải theo thầy nghiêm trì giới luật, vâng theo sự chỉ dạy của thầy mới tránh được lỗi lầm. Vì thầy của mình đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm. Được thầy luôn theo dõi oai nghi tế hạnh, nhắc nhở, sách tấn, đệ tử phải siêng năng hành trì sẽ được kết quả tốt. 
Kinh Pháp Hoa, phẩm Phương Tiện, Phật nói, mục đích Ngài xuất hiện ở đời là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Cho nên, Ngài phương tiện nói tám muôn bốn ngàn pháp môn, nhưng không ngoài vị giải thoát, như nước đại dương mênh mông nhưng chỉ có vị mặn. Chúng sanh tùy thuận quyết tâm tu tập là có kết quả như nhau. Tuy nhiên, cuối cùng Ngài lại dạy rằng: “Bốn mươi chín năm, ta không nói gì hết”. Nếu như vậy, làm sao chúng ta có Tam tạng Thánh điển mà tu học. Chỉ vì đức Thế Tôn thấy chúng sanh chấp vào văn tự, thị phi phải trái nên trong 22 năm Ngài nói kinh Bát Nhã để chúng ta quán chiếu “Sắc tức thị không, không tức thị sắc…” buông bỏ tất cả chấp ngã, chấp pháp… mà đạt được đạo quả. 
Cùng các giới tử!
Hơn hai năm qua, nhân dân cả thế giới và Việt Nam chúng ta phải đối mặt với dịch Covid 19. Khi đại dịch phát tán đã làm biết bao mạng người vĩnh viễn ra đi, khiến cho thế giới vô cùng thống khổ. Trải nghiệm thực tiễn, chúng ta cảm nhận sâu sắc lý vô thường, sinh diệt, để tinh tấn càng tinh tấn hơn. Phật  dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác . Điều giác ngộ thứ nhất: Thế gian vô thường; quốc độ mong manh không bền chắc; bốn đại là khổ, là không; năm ấm là vô ngã, hay sanh diệt đổi dời, nó giả dối không thật cũng không chủ,…”
Tám điều giác ngộ này chúng tôi học với Đại lão Hòa thượng Ân sư rất lâu, cảm nhận cũng rất nhiều, nhưng qua lần đại dịch này mới cảm nhận vô cùng thấm thía. Những cảnh tượng vô thường chỉ trong nháy mắt, con mất cha, vợ mất chồng… và cả một số trẻ phải chịu cảnh mồ côi. Có những gia đình giàu có, quyền chức, những y, bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên… hy sinh ra tuyến đầu chống dịch. Với những hành động cao cả này nhưng khi họ bị nhiễm bệnh, vào phòng cách ly không một người thân bên cạnh, nếu may mắn khỏi bệnh thì có ngày đoàn tụ, không may thì trở về bằng hũ cốt, thật đau thương, xót xa biết bao! Cuộc đời là thế, Ni trưởng nhắc cho các giới tử ni thấy để mà tu, hiểu được giáo lý của đức Phật dạy nhiều hơn, đặt niềm tin nhiều hơn, nếu phải gặp khổ đau chúng ta an lạc mà đón nhận, luôn khắc phục để vượt qua, về hạnh nghi luôn giữ gìn thật tốt. Được như vậy, mới thực sự người tu hành chơn chánh.
Hôm nay, Hòa thượng Trưởng ban BTS cùng chư Tôn đức BTS PG tỉnh và hàng môn hạ Thiền phái Trúc Lâm đồng tâm hợp lực mở Đại Giới đàn Thiện Hoa có những ý nghĩa quan trọng như sau:
1.    Đại giới đàn lấy tôn danh cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Hoa là vị danh tăng thời hiện đại, là ngôi sao sáng ngời khắp bầu trời miền Nam – Việt Nam, nhằm đền đáp ơn Hòa thượng Bổn sư lúc Ngài còn sanh tiền.
2.    Nguyện đem công đức mở Đại Giới đàn này, thí giới cho các giới tử nhằm hồi hướng công đức chúc thọ cho Hòa thượng Ân sư thượng Thanh hạ Từ được cửu trụ Ta bà, tuyên dương Chánh pháp, là cây đại thọ che mát cho tăng ni, môn hạ đệ tử và tứ chúng.
3.    Đại Giới đàn trong mùa đại dịch nhưng chư Tôn đức Thập sư cùng chư tôn Hòa thượng, quý Ni trưởng, chư Thượng tọa, Ni sư và BTS các huyện, hai thành phố Biên Hòa, Long Khánh cùng Đại đức tăng ni trong và ngoài tỉnh và hàng ngàn giới tử cùng Phật tử hướng đến chư Phật, Bồ tát, Lịch đại Tổ sư để cầu nguyện Đại Giới đàn Thiện Hoa được thành tựu viên mãn. Đại Giới đàn lần này là Đại Giới đàn nhiều ấn tượng, sâu sắc trong mùa đại dịch.
Mong rằng, các giới tử Ni sau khi nhận lãnh giới pháp, về chùa Bổn sư của mình 5 năm lo tu tập, sám hối thật nhiều, nhất là nghiên cứu sâu về giới luật mình đã thọ; sau 5 năm đó nếu đủ duyên chúng ta ra hành đạo. Nếu không thực hành được như vậy thì rất uổng cho cuộc đời tu tập của chúng ta. Nên chú ý, khi dấn thân vào con đường hành đạo phải thực hành theo Bồ tát hạnh là “Tung hoành nghịch thuận, liễu liễu toàn chơn”. 
Được như vậy chúng ta mới xứng đáng là hạt chủng Bồ đề. Được như vậy, mới xứng đáng con gái dòng họ Thích, không hổ danh là hậu duệ Thánh tổ Ni, Đại Ái Đạo Kiều-đàm-di. 
Đại Giới đàn thành tựu là giới sư thanh tịnh, đàn tràng tổ chức trang nghiêm, giới tử nhất tâm cầu thọ giới pháp. Ni trưởng tin rằng các giới tử Ni sẽ đắc giới.
Ni trưởng xin thay mặt chư Tôn đức Hội đồng Thập sư Ni cầu Phật từ gia hộ tất cả giới tử vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, thật nhiều sức khỏe tu hành đến thành Chánh quả.

 

Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương
Ủy viên Hội Đồng Trị sự
Phó Ban Trị sự, trưởng Phân ban Ni Giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai
Đương vi đường đầu Hòa thượng Ni - Giới đàn Thiện Hoa 2022

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu


Các tin khác