Cập nhật lúc 00:43:26 31-03-2022 (GMT+7)

ĐỒNG NAI: THÔNG BÁO: Thời gian các giới tử tập trung tại giới trường Đại Giới đàn Thiện Hoa

GIÁO HỘI PGVN TỈNH ĐỒNG NAI                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               BAN TRỊ SỰ                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            Số: 144 /TB-BTS                                                
Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2022
                                                               
                                                   THÔNG BÁO
                     Thời gian các giới tử tập trung tại giới trường Đại Giới đàn Thiện Hoa

Nhằm đảm bảo các giới tử tập trung đến giới trường đúng thời gian và bảo đảm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, được sự thống nhất của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Ban Tổ chức Đại Giới đàn, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trân trọng thông báo thời gian các giới tử tập trung tại giới trường Đại Giới đàn Thiện Hoa năm 2022, cụ thể như sau:
1. Thời gian: - Giới tử Sa Di và Sa Di ni: Thời gian: từ 7h30 -11h30, ngày 15/04/2022 (nhằm 15/3/Nhâm Dần)
                   .- Giới từ Thức Xoa Ma Na: Thời gian: từ 13h30 - 17h, ngày 15/04/2022 (nhằm 15/3/Nhâm Dần).
               - Giới từ Tỳ Kheo và Tỳ Kheo ni: Thời gian: từ 7h30 -11h30, ngày 16/04/2022 (nhằm 16/3/Nhâm Dần).
2. Địa điểm:
                  - Giới tử tăng (Sa Di và Tỳ Kheo) tập trung tại Thiền viện Thường Chiếu, QL51, ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành.
                  - Giới tử ni (Sa Di ni, Thức Xoa và Tỳ Kheo ni) tập trung tại Thiền viện Linh Chiểu, QL51, ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành.
Lưu ý: Khi đến giới trường, các giới tử cần cung cấp các loại giấy tờ như sau: Giấy chứng nhận âm tính (test nhanh); Chứng nhận đã tiêm 2 mũi Vaccine; Phiếu tiếp nhận hồ sơ giới tử; Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
Mọi sự thắc mắc liên hệ:
- Giới tử tăng:
+ Văn phòng Ban Trị sự: ĐĐ. Thích Đạt Ma Đức Long (0917.143793).
+ Thiền viện Thường Chiếu: ĐĐ Thích Đạt Ma Quang Tuệ (0913.176162).
- Giới tử ni:     
+ Văn phòng Ban Trị sự: SC. Thích nữ Tịnh Đạt (0918.101743).
+ Thiền viện Linh Chiếu: (02513.841070).
Nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Tổ chức Đại Giới đàn trân trọng thông báo./. . .
                                     
  Nơi nhận:                                                                                     TM. BAN THƯỜNG TRỰC
- BTS các huyện, thành phố “thực hiện”;                                                             TL. TRƯỞNG BAN -              
- HT. Trưởng ban “b/c”;                                                                     PHÓ THƯ KÝ kiêm CHÁNH VĂN PHÒNG
- TT. Phó Trưởng ban TT “bực”;                                                                                ĐÃ KÝ
- HT, Phó ban kiêm CTK “b/c”;                                                                                                         
- Ban Thường trực Ban Trị sự;                                                                     THƯỢNG TOẠ. THÍCH ĐẠO HUY     
- Ban TTTT GHPGVN tỉnh “tuyên truyền”;    
- Lưu: Vp. BTS.       
                 
           
BAN TTTT PG ĐỒNG NAI                                                                                                           
                                                                                                                             
                                         
                                                                                                                                                 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu