Cập nhật lúc 13:20:27 10-10-2017 (GMT+7)

Đồng Nai: Đại Giới Đàn Pháp Loa Truyền giới Tỳ kheo - Tỳ kheo Ni


Theo chương trình Đại Giới Đàn Pháp Loa (08-12/10/2017 - 19-23/08 Đinh Dậu), sáng ngày thứ 3 (10/10/2017 - 21/08 Đinh Dậu), tại giới trường Tăng-Ni, hội đồng thập sư cử hành truyền giới Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni.
 
Chúng con hằng nghe Phật dạy: Vì một đại sự nhân duyên mà đức Phật xuất hiện nơi thế gian, mục đích để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến nên nói ra vô lượng diệu nghĩa, tám mươi bốn ngàn pháp môn, nhưng tóm lại không ngoài ba môn: Giới, Định, Tuệ. Song Tuệ cần phải có Định mới phát, Định lại nhờ Giới mới sanh. Công năng sanh ra Giới lại do lòng chí thành lãnh thọ. Cho nên Giới là căn bản của ba môn học này, là nền tảng của các pháp môn tu hành.
 
Trong kinh đức Phật có dạy:
 
Giới như đất bằng, muôn giống lành từ đất mà sanh.
Giới như vị lương y hay trị bệnh tam độc.
Giới như thuyền từ bi có thể độ người qua bể khổ.
Giới như chuỗi Anh Lạc để trang nghiêm pháp thân.
 
Vâng theo lời dạy của đức Thế Tôn trước khi nhập diệt, hàng đệ tử chúng con nguyện trọn đời tôn kính Ba-la-đề-mộc-xoa, luôn lấy Giới Luật làm thầy hướng đạo, xem giới tướng như tròng con mắt của mình, ra sức giữ gìn trang nghiêm để có thể thanh tịnh nhập vào giới thể, tăng trưởng đạo tâm, trở nên người hữu dụng lợi đạo ích đời, thành tựu ý nguyện cao đẹp, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, ngõ hầu đền đáp tứ trọng ân trong muôn một.


Hình ảnh ghi nhận:

Ban cung nghinh cung thỉnh chư tôn đức giới sư đăng đàn truyền giới

Tin - Ảnh: Thiếu Đạt Hiền Tuệ - Chơn Nghĩa

 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu