Cập nhật lúc 18:12:37 23-10-2018 (GMT+7)

Kế hoạch: Tổ chức khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ hành chánh năm 2018

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
               TỈNH ĐỒNG NAI
                 BAN TRỊ SỰ

 
 
 

Số: 617/KH-BTS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                  
Đồng Nai, ngày 15  tháng 10 năm 2018

                            
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ hành chánh năm 2018

 
Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, V/v cải cách hành chánh đạo trong công tác quản lý hành chánh Giáo hội.
Để quán triệt Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và huyện nhiệm kỳ VIII (2017-2022) vừa được ban hành. Nhằm giúp Tăng, Ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trang bị kiến thức hành chánh để phục vụ Giáo hội trong nhiệm kỳ mới.
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch tổ chức Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trụ trì năm 2018, cụ thể như sau:
I. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:
1. BAN CHỨNG MINH:
- Hòa thượng Thích Thanh Từ;
- Hòa thượng Thích Minh Chánh;
- Hòa thượng Thích Thiện Hiện;
- Hòa thượng Thích Thiện Đạo.

< >BAN TỔ CHỨC: Tiểu ban Nội dung:
Tiểu ban Giám thị và Kiểm soát: ĐĐ. Thích Kiến Tịnh, ĐĐ. Thích Quảng Ảnh, ĐĐ. Thích Quảng Trí, ĐĐ. Thích Đạt Ma Quang Tuệ, ĐĐ. Thích Phước Toàn, NS. Thích nữ Hạnh Chiếu, NS Thích nữ Như Nhàn, SC. Thích nữ Diệu Trí.
Tiểu ban Trần thiết: ĐĐ. Thích Đạt Ma Quang Tuệ, ĐĐ. Thích Quảng Ảnh, ĐĐ. Thích Quảng Trí, ĐĐ. Thích Huệ Thông.
Tiểu ban Ẩm thực: NS. Thích nữ Kim Sơn, NT. Thích nữ Xuân Liên và chư Ni Quan Âm Tu Viện.
Tiểu ban Thông tin Truyền thông: ĐĐ. Thích Thiện Mỹ, ĐĐ. Thích Chơn Thịnh, SC. Thích nữ Liên Trang, SC. Thích nữ Liên Hoàng.
Tiểu ban Trật tự, giữ xe: ĐĐ. Thích Phước Chơn, PT. Thiện Từ, PT. Phước Sang.
Tiểu ban Thực hiện tài liệu và liên lạc: ĐĐ. Thích Đạt Ma Đức Long, ĐĐ. Thích Chơn Nghĩa, ĐĐ. Thích Thật Dũng, SC. Thích nữ Tịnh Đạt và nhân viên Văn phòng.
Tiểu ban Xướng Ngôn: TT. Thích Bửu Chánh, TT. Thích Huệ Sanh, TT. Thích Đồng Ngạn, ĐĐ. Thích Thiện Trí, ĐĐ. Thích Tuệ Quyền.
Tiểu ban cung nghinh: ĐĐ. Thích Đạt Ma Quang Tuệ.
Tiểu ban Tiếp tân: TT. Thích Huệ Khai, HT. Thích Minh Ngạn, TT. Thích Chơn Trí, TT. Thích Thông Hạnh, TT. Thích Huệ Sanh, ĐĐ. Thích Tuệ Quyền. NT. Thích nữ Xuân Liên, NS. Thích nữ Huệ Tâm, NS. Thích nữ Kim Sơn, SC. Thích nữ Diệu Trí.
Tiểu ban Phục vụ trà nước: NS. Thích nữ Liên Đạt. PT. Chơn Đạo Tuệ, PT. Diệu Lành
.Tiểu ban Cư trú và Thị giả: SC. Thích nữ Diệu Trí và Ni chúng chùa Đại Giác.
Tiểu ban Âm Thanh – Ánh Sang - Môi trường và Vệ sinh: ĐĐ. Thích Tịnh Hạnh và chư Tăng Thiền viện Phước Sơn.
Trung ương Giáo hội:Thứ 5, Ngày 8/11/2018 (nhằm Mùng 2/10/ Mậu Tuất): Thứ 6, Ngày 9/11/2018 (nhằm Mùng 3/10/Mậu Tuất):Thứ 7, Ngày 10/11/2018 (nhằm Mùng 4/10/Mậu Tuất).

 
Nơi nhận:
- TV. BTS GHPGVN tỉnh;
- TV. Ban Tổ chức;
- Các Ban, Ngành, Trường, Lớp trực thuộc;
- BTS GHPGVN các huyện, thị, thành;
để thực hiện
- UBND - UBMTTQVN tỉnh;
- BDV - BTS  tỉnh;
- Phòng PA02-CA tỉnh;
- UBND thành phố Biên Hòa;
- Công an thành phố Biên Hòa;
- UBND xã Hiệp Hòa;
- Công an xã Hiệp Hòa
kính tường và giúp đỡ
- Lưu: Vp BTS.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN 
 Đã ký
 

     Hòa thượng Thích Nhật Quang
 
Ban TTTT tỉnh Đồng Nai
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu