Cập nhật lúc 17:12:00 26-08-2020 (GMT+7)

Thông báo: Về việc hoạt động tôn giáo bình thường sau thời gian ngừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19 đối với các tự viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ công văn số 10121/UBND-KGVX ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đề nghị các Ban, Phân ban ; Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện; các tự viện trong tỉnh Đồng Nai thực hiện


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TRỊ SỰ

----------
Số: 467/ BTS-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------
Đồng Nai, ngày 25 tháng 08 năm 2020
 
V/v hoạt động tôn giáo bình thường sau thời gian ngừng hoạt động
do dịch bệnh Covid-19 đối với các tự viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
                                       
                                     Kính gửi: 
                                                          - Ban Trị sự GHPGVN 9 huyện, 2 thành phố.
                                                          - Các cơ sở tự viện trong tỉnh.

           Căn cứ công văn số 10121/UBND-KGVX ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đề nghị các Ban, Phân ban ; Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện; các tự viện trong tỉnh Đồng Nai thực hiện:

          1. Đối với các tự viện: Các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo trở lại bình thường, đặc biệt là Đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2564, Dương lịch 2020.

          2. Đới với Ban Trị sự cấp huyện: Các huyện chưa tổ chức lễ Mãn hạ, nếu đủ điều kiện thì có thể tổ chức bình thường.

          3. Các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục phải thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Hội đồng Trị sự GHPGVN tại công văn số 185/HĐTS-VP1 ngày 15 tháng 08 năm 2020 và công văn số 10121/UBND-KGVX ngày 24 tháng 8 năm 2020 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (đính kèm văn bản).

          Kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, các tự viện trong tỉnh thực hiện tốt nội dung công văn này./.

          Trân trọng!

Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu