Cập nhật lúc 12:19:19 03-04-2021 (GMT+7)

Thông báo: V/v đăng ký mục 7 Tờ khai Căn cước công dân là Phật giáo đối với Phật giáo khi làm Căn cước công dân

GIÁO HỘI PGVN TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TRỊ SỰ

Số: 158 BTS-VP

V/v đăng ký mục 7 Tờ khai Căn cước công dân là Phật giáo đối với Phật giáo khi làm Căn cước công dân
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2021 

Kính gửi:
- Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh;
- Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố.
 
Thực hiện công văn số 52/HĐTS-VP Ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc đăng ký mục 7 Tờ khai Căn cước công dân (CCCD) là Phật giáo đối với Phật tử khi làm Căn cước công dân.
 
Hiện nay, Công an tỉnh Đồng Nai đang triển khai đề án chuyển đổi, cấp Cân cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử. Trong thời gian vừa qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có nhận được phản ánh, kiến nghị của một số Ban Trị sự cấp huyện và Tăng, Ni trụ trì các tự viện về việc một số Phật tử khi đi làm CCCD đăng ký mục tôn giáo là Phật giáo nhưng không được cơ quan cấp CCCD chấp thuận.
 
Căn cứ Điều 2 và Điều 6 Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã có ý kiến đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tín đồ Phật giáo và những người có niềm tin, yêu mến đạo, Phật được đăng ký mục 7 Tờ khai CCCD là Phật tử. Vì vậy, kính đề nghị Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh phổ biến, hướng dẫn kịp thời theo tinh thần nội dung của công văn này đến Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong địa bàn và đông đảo quần chúng nhân dân, đồng bào Phật tử để thực hiện. Đây là nhiệm vụ thiết thực, quan trọng, là trách nhiệm của các cấp Giáo hội, của trụ trì các tự viện và của mỗi Phật tử đối với sự hưng thịnh của đạo pháp, sự phát triển của Phật giáo.
 
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- HT. Trưởng ban;
- Lưu VP. BTS.
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
Thượng tọa Thích Tuệ Khai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu