Cập nhật lúc 15:39:06 01-09-2021 (GMT+7)

UBND tỉnh Đồng Nai thông báo: tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng chống dịch Covid-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 
Số: 10569/UBND-KGVX V/v tiếp tục
tăng cường thực hiện các biện
pháp giãn cách xã hội trong công
tác phòng chống dịch Covid-19
 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

Đồng Nai, ngày 31 tháng 8 năm 2021
 


Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh;
- Các cơ quan báo, đài trực thuộc tỉnh.

Thực hiện Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tinh Đồng Nai đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, hiện tại tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, số dương tính trên địa bàn tỉnh là trên 23.000 và có 194 ca tử vong.

Để ngăn chặn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Người dân là trên hết; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh từ 0 giờ 00, ngày 01 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021 theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, ấp/khu phố cách ly với ấp/khu phố, xã/phường cách ly với xã/phường, huyện/thành phố cách ly với huyện/thành phố.

Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

2. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh theo một trong ba phương án:

- Phương án 1: “03 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ).
- Phương án 2: “01 cung đường, 02 địa điểm” (“01 cung đường” là chỉ duy nhất một cung đường vận chuyển công nhân tập trung từ nơi lưu trú đến nơi sản xuất, “02 địa điểm” là nơi lưu trú tập trung người lao động của từng doanh nghiệp riêng biệt và nơi sản xuất của doanh nghiệp).
- Phương án 3: Linh động áp dụng cùng lúc 02 phương án nêu trên.
Thời gian áp dụng từ 0 giờ 00, ngày 01 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021.

3. Kể từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021, tất cả các cơ quan, đơn vị Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; các cơ quan Trung ương có trụ sở trên địa bàn tỉnh bố trí nhân sự làm việc tại trụ sở không vượt quá 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn lại của đơn vị làm việc trực tuyến tại nhà để duy trì hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Riêng đối với các bộ phận tham mưu công tác phòng chống dịch hoặc thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt do cơ quan, đơn vị sắp xếp, bố trị số lượng phù hợp để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (tại đơn vị và làm việc trực tuyến tại nhà) đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao; đảm bảo công tác phòng chống dịch tại trụ sở cơ quan làm việc và cấp giấy đi đường (Mẫu giấy đi đường số 01, 02 kèm theo).

4. Thực hiện việc di chuyển trên đường phố đối với các nhóm đối tượng (đính kèm phụ lục).

5. Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp số lượng và danh sách đề nghị cấp Giấy đi đường, điền đầy đủ thông tin trên mẫu Giấy đi đường (Mẫu giấy đi đường số 03, 04 kèm theo) gửi về Công an tỉnh/huyện trước ngày 05/9/2021 để phối hợp cấp, quản lý đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định (mẫu danh sách đề nghị cấp giấy kèm theo), cụ thể:

- Các đơn vị cấp tỉnh gửi qua Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh.
- Các đơn vị cấp huyện, cấp xã gửi về Công an cấp huyện.
- Các doanh nghiệp gửi về Công an cấp huyện nơi doanh nghiệp có trụ sở tại các huyện.

6. Thống nhất áp dụng mẫu Giấy đi đường mới bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 07/9/2021. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đăng ký, gửi danh sách về Công an tỉnh/huyện nhưng chưa có Giấy đi đường theo mẫu mới thì tạm thời vẫn sử dụng mẫu giấy đi đường cũ (theo Văn bản số 9162/UBND-KGVX ngày 03/8/2021, Văn bản số 9260/UBND-KGVX ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh) nhưng chỉ được sử dụng đến 8h00 ngày 07/9/2021.

7. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tinh kiểm soát chặt chẽ lực lượng quân sự làm nhiệm vụ đảm bảo Quốc phòng; phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; danh sách gửi Công an tỉnh trước ngày 03/9/2021 để phối hợp quản lý.

8. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, cấp giấy xác nhận đối với các hệ thống phân phối (siêu thị, chợ, chuỗi cửa hàng tiện ích, điểm bán hàng cố định); nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, thực hiện các quy định kiểm soát (phải có thẻ nhân viên và giấy xác nhận công tác của đơn vị). Riêng lực lượng giao nhận hàng hóa (shipper) tiếp tục thực hiện theo Công văn số 4197/SCT-TM ngày 06/8/2021 của Sở Công Thương về hướng dẫn việc di chuyển của đội ngũ người giao/nhận hàng hóa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng chỉ được hoạt động trong phạm vi 01 huyện, thành phố trong tỉnh. Phối hợp UBND các huyện, thành phố đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

9. Giao UBND các huyện, thành phố phối hợp Sở Công Thương cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn; chỉ đạo, giao trách nhiệm cho UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nội dung sau:

- Cấp giấy đi chợ cho các hộ gia đình trên địa bàn quản lý đảm bảo chặt chẽ, khoa học, chia khung giờ cụ thể tránh việc tập trung đông; mỗi hộ gia đình chỉ được cấp 01 phiếu đi chợ/01 tuần; phiếu đi chợ phải thể hiện được thông tin các điểm mua sắm trong nội bộ xã, phường, thị trấn.
- Cấp giấy xác nhận thực hiện nhiệm vụ cho thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng để lưu thông trên địa bàn hoạt động của xã, phường, thị trấn.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Cổng thông tin điện tử tinh thông tin tuyên truyền rộng rãi các nội dung trên đến người dân biết, thực hiện.
 
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để sớm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh và đưa tỉnh Đồng Nai trở lại trạng thái bình thường mới./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- BCĐ Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19;
- Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện
công tác phòng, chống dịch Covid-19;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- TTUBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
- VP TW, các Ban Đảng;
- Chánh , các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, các P, B, TT, CTTĐT.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hoàng

 


Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu