Cập nhật lúc 23:19:00 22-07-2021 (GMT+7)

UBND tỉnh Đồng Nai thông báo: V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 8423/UBND-KGVX V/v tiếp tục
thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 20 tháng 7 năm 2021

 
 
 
Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 247 KL/TU ngày 19 tháng 7 năm 2021 tại buổi làm việc với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 
Nhằm tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả để khống chế, giảm thiểu các nguồn lây nguy hiểm trong cộng đồng; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
 
1. Tiếp tục áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2021.
2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 247-KL/TU ngày 19 tháng 7 năm 2021; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, phải xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay, do đó cần phải có các giải pháp cụ thể, thiết thực  tập trung mọi nguồn lực để khống chế, dập dịch, giảm thiểu lây lan trên diện rộng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe và nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 và các văn bản liên quan đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện và đồng hành, chia sẻ cùng với chính quyền địa phương để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch.
 
3. Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh: Phải thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả những người lao động làm việc tại doanh nghiệp.
 
a) Trường hợp xét nghiệm có ca dương tính: Yêu cầu doanh nghiệp chủ động thông báo, phối hợp ngành y tế, cùng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện các phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2021 và các quy định liên quan khác không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
 
b) Trường hợp xét nghiệm không có ca bệnh: Tùy vào tình hình thực tế của từng doanh nghiệp, trước khi sản xuất yêu cầu doanh nghiệp áp dụng một trong ba phương án:
- Phương án 1: “03 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ).
- Phương án 2: “01 cung đường, 02 địa điểm” (“01 cung đường” là chỉ duy nhất một cung đường vận chuyển công nhân tập trung từ nơi lưu trú đến nơi sản xuất, “02 địa điểm” là nơi lưu trú tập trung người lao động của từng doanh nghiệp riêng biệt và nơi sản xuất của doanh nghiệp).
- Phương án 3: Linh động áp dụng cùng lúc 02 phương án nêu trên. Thời gian áp dụng kể từ 00 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2021 phạm vi áp dụng: Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn 07 huyện, thành phố: Biên Hòa, Long Khánh, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Long Thành và Nhơn Trạch). Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (quản lý doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp), Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai (quản lý doanh nghiệp trong khu công nghiệp) chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nội dung nêu trên theo quy định.
 
4. Giao Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn việc thực hiện thí điểm cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F1 phải đảm bảo đầy đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường năng lực xét nghiệm, tầm soát, truy vết các trường hợp F0, F1, F2 để có biện pháp xử lý đạt hiệu quả; đặc biệt quản lý chặt chẽ, hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong các khu phong tỏa, khu cách ly.
 
5. Giao Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã tăng cường lực lượng tham gia các khu vực phong tỏa, chốt kiểm soát; phối hợp cùng với ngành y tế, quân sự, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và đảm bảo các biện pháp khác trong công tác phòng chống dịch tại khu vực bị phong tỏa theo quy định.
 
6. Giao Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch.
 
7. Việc phong tỏa trên diện rộng phạm vi toàn huyện, thành phố): Yêu cầu các địa phương tổ chức đánh giá mức độ nguy cơ của dịch bệnh và phải xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo các biện pháp, điều kiện thiết yếu về lương thực, thực phẩm, thuốc men,... cho sinh hoạt hàng ngày của người dân tại địa bàn bị phong tỏa gửi Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch COVID-19 tỉnh (Sở Y tế) kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định theo quy định hiện hành. Hiện tại, tập trung giải quyết, xử lý từng khu vực trọng điểm có dịch.
 
8. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh tăng cường công tác giám sát; vận động các hội viên, đoàn viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế một cách thống nhất và hiệu quả.
 
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo nêu trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc; các đơn vị, địa phương báo cáo đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Y tế tổng hợp) xem xét, chỉ đạo.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng, VP. TU, CQ Đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp;
- Thành viên Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai;
- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, các P, B, TT, CTTĐT tỉnh.

 
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hoàng


  

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu