Cập nhật lúc 06:51:36 23-06-2021 (GMT+7)

UBND TP. Biên Hòa thông báo v/v phối hợp rà soát, lập danh sách các chức sắc tôn giáo tiêm vắc xin phòng Covid – 19

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Số: 8264 UBND-KGVX
V/v phối hợp rà soát, lập danh sách
các chức sắc tôn giáo tiêm vắc xin
phòng Covid – 19
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: Phòng Nội vụ

Thực hiện Thông báo số 5991/TB-UBND ngày 01/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đính kèm file văn bản điện tử).
 
Theo đó, tại mục b phần 2 của Kết luận nêu trên ghi rõ: …thống nhất bổ sung đối tượng là chức sắc tôn giáo vào đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh…
 
Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa chỉ đạo như sau:

Giao Phòng Nội vụ chủ động phối hợp cùng UBND 30 phường, xã, rà soát, tổng hợp danh sách chức sắc các tôn giáo trên địa bàn thành phố (theo mẫu danh sách trích ngang đính kèm) và gửi về Văn phòng UBND thành phố để tổng hợp phê duyệt. Thời gian thực hiện là đến hết ngày 28/6/2021./.
 
Nơi nhận:
- Như trên:
- Thường trực Thành ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT.UBND thành phố;
- Chánh, Phó VP HĐND-UBND TP;
- UBND 30 phường, xã (để phối hợp thực hiện)
- Lưu: VT, DT (Hậu, Thắng).
 
TL. CHỦ TỊCH

Chánh Văn phòng
Triệu Trung Tính
 


 


Ban TTTT PG Đồng Nai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu