Cập nhật lúc 07:33:43 09-08-2023 (GMT+7)

Đồng Nai: Trang nghiêm lễ Khai mạc Khóa trùng tuyên Giới luật – PL. 2567.

Sáng ngày 09/8/2023 (nhằm ngày 23/6/Quý Mão) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức Khóa trùng tuyên Giới luật – PL. 2567 – DL. 2023 tại Chùa Tỉnh Hội – Khu phố Nhất Hòa, P. Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.


Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. Thích Nhật Quang - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Thiện Đạo – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Huệ Khai - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Đạo Huy – Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Quảng Trí – Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Đạt ma Quang Tuệ - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Trí – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Ninh - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh; TT. Thích Quảng Ảnh - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh; ĐĐ. Thích Chơn Nghĩa – Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Đạt ma Toàn Hạnh - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh.
 

Về chư tôn đức Ni có NT. TN Huệ Hương - Ủy viên HĐTS, Chứng minh Phân ban Ni giới TƯ GHPGVN, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai; NT. TN Như Tịnh – Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; NT. TN Như Thành – Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; NT. TN Như Nhàn – Cố vấn Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; NT. TN Hiếu Liên – Cố vấn Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; NT. TN Kim Sơn – Cố vấn Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; NT. TN Như Dung – Trưởng phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; NT. TN Xuân Liên – Phó Phân ban Ni giới đặc trách Hệ phái Khất sĩ GHPGVN tỉnh; NS. TN Diệu Trí - Ủy viên Dự khuyết HĐTS, Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; NS. TN Tuệ Liên – Phó Phân ban Ni giới, Trưởng tiểu ban Hoằng pháp Ni giới GHPGVN tỉnh.
Cùng tham dự có Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Chư tôn đức Quản lý các Hạ trường, Chư tôn đức Quản lý các Cơ sở Trường TCPH tỉnh Đồng Nai và cùng với hơn 600 Tăng Ni đăng ký tham gia Khóa Trùng tuyên Giới Luật PL. 2567.
 

Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, Giới luật còn là Phật pháp còn, Giới luật mất là Phật pháp mất.
Như lời đức Phật dạy: "Sau khi Phật diệt độ, chúng ta phải coi Giới luật là bậc Thầy sáng suốt, cũng như Phật còn tại thế không khác". Bởi vậy, sau Phật diệt độ, nhất là trong thời kỳ mạt Pháp nầy, nếu chúng ta có một tâm giữ gìn được Chánh Pháp của Đức Như Lai để làm lợi ích cho tất cả mọi người, mọi chúng sinh đều được an vui hết khổ, thì trước hết phải giữ gìn giới luật của Đức Phật còn tồn tại ở thế gian, giới luật có tồn tại ở thế gian thì mới có thể làm nền móng cho Chánh Pháp được tồn tại. Muốn giữ gìn giới luật được tồn tại tại thế gian thì phải thực hành nơi giới luật của Phật chế ra lúc Phật còn tại thế. Do đó, mà được truyền nối đến ngày nay.
 

Tại buổi lễ khai mạc Khóa trùng tuyên Giới luật, TT. Thích Huệ Khai đã dạy Giới luật có công năng dứt trừ nghiệp duyên, nghiệp nhân trong đường sanh tử. Không chỉ thọ hưởng phước lành ở vị lai mà ngay trong đời sống hiện tại, nếu chúng ta vâng giữ giới pháp nghiêm cẩn thì cuộc sống sẽ an vui, thân tâm luôn thanh thản.
Cho nên đối với hàng xuất gia, giới luật rất cần thiết để thành tựu một Tỷ kheo thanh tịnh và phát triển Tăng đoàn. Nói cách khác, Giới luật chính  là nguồn sinh lực  của Tăng già, và là kim chỉ nam cho sự sinh hoạt Tăng đoàn.
 

Tiếp đó, Nhị vị Hòa thượng Chứng minh đã dạy và sách tấn chư Tăng Ni: “Mục đích tối thượng mà hàng xuất gia hướng đến là giác ngộ giải thoát. Trách nhiệm của hàng Tăng già như Tổ Quy Sơn đã dạy: “ Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu”. Nghĩa là: “ Phàm người xuất gia cất bước tới phương trời rộng lớn với tâm tình và hình dung khác hẳn thế tục, tiếp nối mạnh mẽ dòng giống Phật, khiến ma quân kinh sợ mục đích báo đáp tứ ân cứu vớt chúng sanh trong ba cõi”.
 

Chính vì hạnh nguyện và trách nhiệm của người xuất gia rất lớn cho nên hành giả phải nương vào giới luật Đức Phật chế định để tự thanh tịnh thân tâm, làm nền tảng tiến tu trên lộ trình ngựoc dòng sanh tử. Vì giới luật là con đường chánh thuận đưa đến giải thoát. Chính giới luật là nền tảng giáo dục hình thành nhân cách người xuất gia. Như vậy, tu tập giới thì sanh định phát tuệ. Thế nên giới là nền tảng đưa hành giả đến bờ an lạc.
 

Sau Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã chia các điểm Trùng tuyên giới luật như sau:
 

Hội trường 1 dành cho chư Tăng Trùng tụng 4 quyển Luật trường hằng.
 

Hội trường 2 dành cho chư Tăng Trùng tụng Tỳ kheo Giới bổn và Kinh Phạm Võng.
 

Hội trường 3 dành cho chư Ni Trùng tụng 4 quyển Luật trường hằng
 

Hội trường 4 dành cho chư Ni Trùng tụng Tỳ kheo ni Giới bổn và Kinh Phạm Võng.
 

Hội trường 5 dành cho chư Ni hệ phái Khất sĩ Trùng tụng Luật trường hằng và sau đó Trùng tụng Tỳ kheo ni Giới bổn dành cho Tỳ kheo Ni hệ phái Khất sĩ.
 

“Sở dĩ đạo Phật đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân loại là do tiềm tàng một sức sống mạnh mẽ. Sức sống ấy thể hiện qua những lời dạy quý báo của Đức Thế Tôn, những lời dạy vạch ra đạo lộ giải thoát an vui qua tu tập Giới, Định, Tuệ. Hơn nữa, đạo Phật là đạo sống để thực nghiệm chứ không phải chỉ là những lý thuyết suông. Đến với đạo Phật, hành giả tự mình “ sống và thể nghiệm chân lý”.
Trên tinh thần thể nghiệm, giới luật đức Phật chế định không mang tính bó buộc mà là một phương pháp tự giáo dục hướng thượng, nhằm an tịnh hóa cá nhân và đoàn thể, hướng mọi người đến quỷ đạo giải thoát đó là đọan trừ vô minh, tham ái, triền phược, được an tịnh giải thoát, chứng đắc Niết Bàn. Nói cách khác, lợi ích của giới giúp mọi người tự chuyển hóa, đi vào chiều sâu của tự tánh, đánh thức tiềm năng giác ngộ nơi tự thân hành giả.
Như trong kinh Phạm Võng Bồ Tát giới có câu:
“Giới như đèn sáng lớn
Soi sáng đêm tăm tối
Giới như gương báu sáng
Chiếu rõ tất cả pháp”.
 

Cho nên, trong đời sống tu tập của mỗi hành giả, Giới luật được xem là thức ăn, nước uồng để bổ dưỡng cho pháp thân, Giới luật như tròng con mắt của chính mình hãy thận trọng giữ gìn, nên đức Thế Tôn luôn nhắc nhở rằng: “Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, Giới luật còn là Phật pháp còn, Giới luật mất là Phật pháp mất”. Vì thế, người xuất gia chân chánh phải là người cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc của thế tục để sống đời sống phạm hạnh, thiểu dục và tri túc.”
 

Khóa lễ Trùng tuyên Giới luật PL. 2567 – DL. 2023 khép lại với niềm hỷ lạc vô biên của Chư tôn đức Tăng Ni hiện diện, Nguyện cầu Chư tôn đức cũng như toàn thể mọi người, tất cả chúng sinh đều được an lành, đều được an vui, đều được giải thoát.
Một số hình ảnh ghi nhận:
Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai.
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu