Cập nhật lúc 14:40:47 24-09-2021 (GMT+7)

Ban Tôn giáo tỉnh thông báo: hướng dẫn hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong quá trình trở lại hoạt động trong tình hình mới

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TÔN GIÁO
Số: /BTG-TCHC
V/v hướng dẫn hoạt động tôn giáo
trên địa bàn tỉnh trong quá trình trở
lại hoạt động trong tình hình mới
 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng năm 2021


 


Kính gửi:
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh;
- Tòa Giám mục Xuân Lộc;
- Ban Trị sự Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Hội thánh Mennonite Việt Nam, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, Hội thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam, Giáo hội Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam, Giáo hội Báp-Tít Việt Nam;
- Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên, Hội thánh Truyền giáo Cao Đài;
- Ban Đại diện, Đại diện các tổ chức tại Đồng Nai: Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Hội thánh Mennonite Việt Nam, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, Hội thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam, Giáo hội Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam, Giáo hội Báp-Tít Việt Nam, Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài Ban Chỉnh đạo, Cao Đài Tiên Thiên;
- Ban Cai quản Họ đạo Trung Bảo thuộc Truyền giáo Cao Đài;
- Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh;
- Ban Giáo cả các Thánh đường Hồi giáo.

Thực hiện Kế hoạch số 11102/KH-UBND ngày 15/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới. Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức các sinh hoạt, hoạt động tôn giáo đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình trở lại hoạt động trong tình hình mới với các nội dung cụ thể như sau:
 
1. Đối với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc địa bàn các xã, phường, thị trấn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là vùng đỏ, vùng cam và vùng vàng
 
Tiếp tục tạm dừng triệt để tất cả các sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các khu vực được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là vùng đỏ, vùng cam và vùng vàng.

2. Đối với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc địa bàn các xã, phường, thị trấn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là vùng xanh
 
Để đảm bảo thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19, tiếp tục khuyến khích các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo hình thức trực tuyến. Trong trường hợp cần thiết tổ chức sinh hoạt, hoạt động tôn giáo tập trung, trên cơ sở đăng ký của tổ chức tôn giáo, tổchức tôn giáo trực thuộc, Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh hướng dẫn tổchức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đối với từng sinh hoạt, hoạt động tôn giáo cụ thể.

Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) đề nghị lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ biết cùng thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- TT BCĐ Công tác DV tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Công an tỉnh;
- UBND, PNV các huyện, thành phố (p/h);
- LĐ Ban;
- LĐ, CV các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT, TCHC (LA-72b).
TRƯỞNG BAN
Nguyễn Quốc Vũ
 
Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu