Cập nhật lúc 11:02:39 01-12-2021 (GMT+7)

BTS tỉnh Đồng Nai thông báo: Thời gian làm việc và tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chánh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TRỊ SỰ
Số: 594/TB-BTS
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 năm 2021


THÔNG BÁO
Thời gian làm việc và tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chánh
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay, được sự thống nhất của Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trân trọng thông báo:
 
Thời gian làm việc:
 
Văn phòng chỉ làm việc 3buổi/Ituần (từ 7h45 – 11h15 các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6).
 
Trong thời gian này, tại các địa phương có vấn đề cấp thiết cần trao đổi, liên hệ trong công tác Phật sự với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thì liên hệ trực tiếp qua điện thoại: Thượng tọa Thích Huệ Khai – Phó Ban Thường trực (0902.010027); Hòa thượng Thích Bửu Chánh – Phó Ban kiêm Chánh Thư ký (0913.340683); Thượng tọa Thích Đạo Huy - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (0909.080306); Đại đức Thích Thiện Trí - Phó Thư ký Tổng hợp (0918.781212 - 0987.010992).
 
Thời gian thực hiện: từ ngày 29/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.
 
Nay, thông báo đến Quý Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố và Tăng ni trụ trì các tự viện được tri tường./.
 
Trân trọng!
 

Nơi nhận:
- Thành viên BTS GHPGVN tỉnh;
- BTS GHPGVN các huyện, thành phố;
- Tăng ni trụ trì các tự viện;
- Ban Tôn giáo tỉnh để biết.
- Lưu: Vp. BTS.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TL. TRƯỞNG BAN
PHÓ THƯ KÝ kiêm CHÁNH VĂN PHÒNG

Thượng tọa Thích Đạo Huy (đã ký)
 


Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu