Cập nhật lúc 00:14:55 14-11-2019 (GMT+7)

Đồng Nai: Thượng Tọa Thích Lệ Trang Giáo Giới Hạnh Nghi Cho Giới Tử Tại Giới Đàn Diệu Tâm DL 2019

Chiều ngày 13/11/2019 ( 17/10/Kỷ Hợi ) tại đại giới đàn Diệu Tâm long trọng tổ chức thời giáo giới cho 2800 giới tử. Giới trường thanh tịnh, giới tử chí thành, quang lâm đạo tràng giáo giới cho các giới tử. Chúng con thành  kính cung đón thượng toạ Thích Lệ Trang UV HĐTS GHPGVN, Phó ban Nghi Lễ TW GHPGVN Đệ nhất Điển Lễ giới đàn Diệu Tâm 2019.
 
Thượng toạ giảng về đạo đức Phật giáo dựa trên căn bản Giới-Định-Tuệ và được soi sáng bởi lý duyên khởi, tứ đế, nhân quả-Luân hồi và vô ngã...  nêu lên nguồn gốc và mục đích của Giới nhằm giải đáp phần nào thắc mắc của các giới tử, các nhà nghiên cứu khi đề cập đến vấn đề Giới luật của đạo Phật. 

Giới luật hoàn hảo được truyền thụ đầy đủ trong mọi phương diện là sự thọ trì không có nghĩa phải hoàn toàn đúng ngay từ lúc bắt đầu. Không ai có thể thực hiện được như thế. Sự thực hành giữ giới phải từ từ, từng bước một, từ giai đoạn thấp nhất đến giai đoạn cao. Cho nên tại sao những lời sau đây được sử dụng: "Tôi cam kết thi hành luật lệ rèn luyện để giữ mình khỏi phạm vào hạnh kiểm thế này thế nọ". Thực chất là đồng ý rèn luyện về Giới hay luật lệ luân lý. Nó cũng có nghĩa là sự giữ Giới vẫn chưa được toàn hảo. Nó cũng giống như sự nghiên cứu bất cứ một ngành học nào. Nếu ta còn học một đề tài, có nghĩa là ta chưa biết đề tài đó tới chỗ toàn bích. Bất cứ ai biết được trọn vẹn thì không cần phải huấn luyện nữa. Một người đang học không phải chịu trách nhiệm về cái ngu muội của điều mà người ấy chưa học.
Giới luật là nền tảng căn bản. Nhờ giới luật mà sanh định. Do định mà sanh huệ. Nếu trì giới thanh tịnh thì định huệ tự nhiên sẽ được viên thành. 
Hôm nay, quý vị cầu thọ giới, tức là phát hạnh nguyện quan trọng, cao cả bậc nhất. Phật chế giới luật, không ngoài việc khiến cho chúng sanh đoạn trừ thói quen tật xấu, ngưng ác hành thiện, bỏ trần lao, hợp với tánh giác. Kinh Hoa Nghiêm thuyết:" Giới là nền tảng căn bản của đạo quả Bồ Đề vô thượng. Phải nên hành trì tịnh giới đầy đủ.
Nhờ giới mà Phật pháp mới trụ thế dài lâu. Tăng già nương vào giới mà trường tồn, phát triểm.
Giới vốn phân chia làm hai phần, giới đại thừa và tiểu thừa. Giới Bồ Tát gồm có mười giới trọng và bốn mươi tám giới khinh. Đây là giới Đại Thừa. Mười giới của sa di và sa di ni, cùng giới cụ túc của tỳ kheo và tỳ kheo ni, là giới Tiểu Thừa. Tuy là giới Tiểu Thừa, nhưng nếu người thọ giới phát tâm thượng phẩm thì đắc được giới thể thượng phẩm. Giới thể thượng phẩm này tương đồng với giới thể Bồ Tát, tức tam tụ tịnh giới của đại thừa. Nghiêm trì giới, cấm ngăn việc ác khởi lên, tức nhiếp luật nghi giới. Dùng trí huệ quán sát, tức nhiếp thiện pháp giới. Chẳng ngoài việc hộ trì giới, tức là nhiếp chúng sanh giới. Vì thế,lúc lên đàn thọ giới, quý vị mỗi người phải thành tâm khẩn thiết, lễ bái cầu thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ. Lại nữa, phải thỉnh mời chư thiên, long thần, tám bộ quỷ thần, đồng lâm đến đàn tràng hộ giới.
Quý vị mỗi người tại nơi bổn xứ, phải thanh tịnh ba nghiệp, chăm chú nhất tâm; trong mười hai thời, y theo pháp mà lễ sám. Phải nên dũng mãnh tinh tấn, chớ tham ăn ngủ, khiến tự mất lợi ích,không nên khổ nhọc quá mức, đến nỗi phải sanh bệnh. Khi tĩnh tọa, phải điều hòa thân thể: "Ngồi thẳng niệm nhớ thật tướng". Thật tướng tức là bổn tâm. Bổn tâm tức là Phật. Nếu vọng tưởng không sanh thì đắc tịnh giới. Nếu giới thanh tịnh thì đắc định. Định sanh tức phát huệ.
Phật thuyết đại tạng giáo, tức là giới, định, huệ. Nếu đắc được bổn tâm này, thì cành nhánh không bị hư hoại. Nếu luôn y theo đó mà hành trì, thì không uổng là giới tử của đàn tràng, lại cũng không phụ niềm hy vọng của các bậc tiền bối. Xin đại chúng, hãy cùng nhau tinh tấn.
Cuối cùng Ngài kính chúc giới đàn thành tựu viên mãn,giới tử cầu thọ đắc giới,thân tâm an lạc,trí tuệ sáng ngời,thành tựu đạo nghiệp.
Hình ảnh:
 
Ban TTTT Phật Giáo Đồng Nai

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu