Cập nhật lúc 10:02:36 27-04-2024 (GMT+7)

Đồng Nai: Tấn đàn Truyền giới Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni tại Đại Giới đàn Đạt Thanh 2024

Như Đức Phật dạy: "Sau khi Phật diệt độ, chúng ta phải coi Giới luật là bậc Thầy sáng suốt, cũng như Phật còn tại thế không khác". Bởi vậy, sau Phật diệt độ, nhất là trong thời kỳ mạt Pháp nầy, nếu chúng ta có một tâm giữ gìn được Chánh Pháp của Đức Như Lai để làm lợi ích cho tất cả mọi người, mọi chúng sinh đều được an vui hết khổ, thì trước hết phải giữ gìn giới luật của Đức Phật còn tồn tại ở thế gian, giới luật có tồn tại ở thế gian thì mới có thể làm nền móng cho Chánh Pháp được tồn tại.


Do vậy, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm kiến khai Đại Giới đàn ĐẠT THANH, mở bày phương tiện cho Tăng Ni cầu thọ giới pháp tu tập và hoằng truyền chánh pháp, tiếp nối mạng mạch của Phật pháp, kế vãng khai lai, truyền đăng tục diệm.
Nay nhân duyên đã đến, Giới trường trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh. Vào ngày 27/4/2024 (nhằm ngày 19/3/Giáp Thìn) tại Giới trường Đại Giới đàn ĐẠT THANH trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Thập sư Nhị bộ, đăng đàn Truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-Ni cho các Giới tử.
Hội đồng Thập sư đàn Truyền giới Tỳ kheo

Tại Giới trường Tăng (Chùa Tỉnh Hội) trang nghiêm cung thỉnh
Đàn đầu Hòa thượng:    Hòa thượng Thích Nhật Quang (Thiền viện Thường Chiếu).
Yết-ma A-Xà-Lê:    Hòa thượng Thích Minh Thông (Chùa Huệ Nghiêm).
Giáo thọ A-Xà-Lê:    Hòa thượng Thích Thiện Đạo (Chùa Phi Lai).
Đệ nhất Tôn chứng:    Hòa thượng Thích Huệ Tâm (Chùa Bảo Sơn).
Đệ nhị Tôn chứng:    Hòa thượng Thích Minh Ngạn (Tịnh xá Ngọc Hoà).
Đệ tam Tôn chứng:    Hòa thượng Thích Bửu Chánh (Thiền viện Phước Sơn).
Đệ tứ Tôn chứng:    Hòa thượng Thích Huệ Quang ¬(Chùa Pháp Bảo).
Đệ ngũ Tôn chứng:    Hòa thượng Thích Huệ Thiền (Chùa Phước Hội).
Đệ lục Tôn chứng:    Hòa thượng Thích Tâm Minh (Chùa Đại Minh).
Đệ thất Tôn chứng:    Thượng tọa Thích Thiện Pháp (Chùa Pháp Thường).
 
Hội đồng Thập sư đàn Truyền giới Tỳ-kheo-Ni

Tại Giới trường Ni (Chùa Phước Hội) trang nghiêm cung thỉnh
Đàn đầu Hòa thượng:    Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương (Chùa Bửu Phong).
Yết-ma A-Xà-Lê:    Ni trưởng Thích nữ Như Thuận (Chùa Quang Mỹ).
Giáo thọ A-Xà-Lê:    Ni trưởng Thích nữ Như Đức (Thiền viện Viên Chiếu).
Đệ nhất Tôn chứng:    Ni trưởng Thích nữ Hiếu Liên (Tịnh xá Ngọc Long).
Đệ nhị Tôn chứng:    Ni trưởng Thích nữ Tấn Liên (Tịnh xá Ngọc Phước).
Đệ tam Tôn chứng:    Ni trưởng Thích nữ Xuân Liên (Tịnh xá Ngọc Tuệ).
Đệ tứ Tôn chứng:    Ni trưởng Thích nữ Như Định ¬(Chùa Bửu Phước).
Đệ ngũ Tôn chứng:    Ni trưởng Thích nữ Như Dung (Chùa Long Vân).
Đệ lục Tôn chứng:    Ni trưởng Thích nữ Như Mỹ (Chùa Long Hoa).
Đệ thất Tôn chứng:    Ni trưởng Thích nữ Như Trang (Chùa Linh Quang).
Giới tử Tấn đàn thọ giới Tỳ kheo

Giới tử Tấn đàn thọ giới Tỳ kheo Ni

Như vậy, từng đàn 3 vị lần lượt tiến lên trang nghiêm đảnh lễ Thập sư và lắng nghe Hòa thường Đường đầu truyền trao Giới pháp và sách tấn. Từ nay, chính thức là Tân Tỳ-kheo, Tân Tỳ-kheo-Ni, quý vị hãy dõng mãnh tinh tấn gìn giữ giới pháp đã thọ như mạng sống của mình, tinh tấn hành trì trên con đường giải thoát và giác ngộ.
Hình ảnh ghi nhận tại Giới trường Tăng (Chùa Tỉnh Hội)Hình ảnh ghi nhận tại Giới trương Ni (Chùa Phước Hội)Ban TT-TT Đại Giới đàn ĐẠT THANH

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu