Cập nhật lúc 14:06:32 25-10-2022 (GMT+7)

ĐỒNG NAI: TỔNG KẾT PHẬT SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, thiết thân cùng xã hội, hiện hữu trong lòng dân tộc, quyết tâm giữ vững tinh thần độc lập dân tộc, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Đồng thời, để phát huy vai trò thành viên trong khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, các thành viên của Giáo hội tỉnh; cấp huyện; Tăng, Ni và Phật tử trong toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào ích nước lợi dân,

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   

Đồng Nai, ngày 30 tháng 09 năm 2022

BÁO CÁO
Tổng kết Phật sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Đồng Nai
khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022
 
Thực hiện Nghị quyết của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022); trên cơ sở kết quả tổ chức thực hiện, qua tổng hợp Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh báo cáo Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 với những nội dung cụ thể như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
Nhìn lại một quá trình 5 năm phục vụ cho Đạo pháp và Dân tộc, hoạt động của Phật giáo tỉnh Đồng Nai có những hướng đi tích cực hiệu quả và tiến triển theo từng thời điểm. Hiện nay, hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh Đồng Nai theo đúng tinh thần của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam là “Thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức. Đồng thời vẫn tôn trọng và duy trì truyền thống các hệ phái, cũng như các pháp môn và phương tiện tu hành đúng chánh pháp”. Qua đó, trong nhiệm kỳ VIII, nhu cầu hoạt động Phật sự ngày càng quy mô, chư Tăng Ni, các tự viện hoan hỷ phát tâm cống hiến trí lực và tài lực tạo điều kiện cho hoạt động của Giáo hội ngày càng phát triển đi lên và vững bền.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai hiện có 11 đơn vị Phật giáo cấp huyện, thành phố trực thuộc theo đơn vị hành chính của tỉnh Đồng Nai. Về cơ cấu hệ phái, và pháp môn gồm có Bắc tông, Nam tông và Khất sĩ; về sơn môn hệ, pháp phái gồm Cổ truyền, Thiên Thai, Lâm Tế Chánh tông, Lâm Tế Nguyên Thiều, Lâm Tế Liễu Quán, Lâm Tế Tây Thiên, Thiền Trúc Lâm, Tịnh Độ, Linh sơn Nghiên cứu Phật học, Vĩnh Nghiêm.
Nhiệm kỳ 5 năm của Giáo hội cũng chính là thời điểm diễn ra những sự kiện quan trọng nổi bật của đất nước nói chung và Đồng Nai nói riêng như: Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XIII-2021, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam các cấp, bầu cử Đại biểu quốc Hội khóa XV-2021, bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp từ Trung ương đến địa phương thành công tốt đẹp, trong đó có Tăng Ni Phật giáo Đồng Nai tham gia bầu cử và đắc cử; kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2021). Những thành tựu của Phật giáo Đồng Nai như tổ chức thành công 3 kỳ Đại Giới đàn để truyền trao giới pháp, Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, thành lập nhiều tự viện,.. đặc biệt là ổn định tình hình sinh hoạt của Tăng Ni, tự viện. Công tác Kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng, trong đó có Phật giáo Đồng Nai…
Tuy nhiên, số lượng Tăng Ni và tự viện lại phân bố không đồng đều giữa các huyện, thành phố trong tỉnh, cho nên việc quản lý Tăng Ni, tự viện và thực hiện các hoạt động Phật sự khác của Giáo hội cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng được sự chỉ đạo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, chính quyền các cấp; đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của từng thành viên Ban Trị sự tỉnh, huyện, thành phố, cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh, cho nên hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, tạo được ảnh hưởng tốt đối với cộng đồng xã hội, cơ bản hoàn thành được những mục tiêu, nội dung của Nghị quyết đề ra.
B. CÁC THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CỦA PHẬT GIÁO ĐỒNG NAI
Căn cứ vào chương trình hoạt động Phật sự của GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã đề ra, được triển khai thực hiện thể hiện qua hoạt động của các Ban Chuyên môn Phật giáo tỉnh, cụ thể là: Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hoằng pháp, Văn hóa, Nghi lễ, Hướng dẫn Phật tử, Kinh tế Tài chánh, Từ thiện Xã hội, Phật giáo Quốc tế, Pháp chế, Kiểm soát, Thông tin Truyền thông, cùng hoạt động của 11 Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành phố và các tự viện trong toàn tỉnh; với sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể; sự đồng tình ủng hộ của Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh, tất cả đã góp phần cho các mặt hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua của GHPGVN tỉnh Đồng Nai.  
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1. Kiện toàn nhân sự, hệ thống tổ chức Giáo hội
Sau Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh lần thứ VIII, triển khai Nghị quyết của Đại hội, Ban Trị sự tỉnh chỉ đạo Trưởng các Ban Chuyên môn tham mưu và đề xuất nhân sự để thành lập các Ban Chuyên môn trực thuộc để hoạt động của chuyên ngành. Qua đó, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban hành Quyết định thành lập các Ban Chuyên môn, cụ thể như sau:
- Theo Quyết định số 31/QĐ-BTS ngày 15/01/2018, Ban Tăng sự có 37 thành viên do Hòa thượng Thích Giác Quang đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban.
- Theo Quyết định số 32/QĐ-BTS ngày 15/01/2018, Ban Giáo dục Tăng Ni có 32 thành viên do Hòa thượng Thích Nhật Quang đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban.
- Theo Quyết định số 33/QĐ-BTS ngày 15/01/2018, Ban Hoằng pháp có 33 thành viên do Hòa thượng Thích Liêm Chính đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban.
- Theo Quyết định số 34/QĐ-BTS ngày 15/01/2018, Ban Hướng dẫn Phật tử có 27 thành viên do Hòa thượng Thích Huệ Tâm đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban.
- Theo Quyết định số 35/QĐ-BTS ngày 15/01/2018, Ban Nghi lễ có 27 thành viên do Hòa thượng Thích Phước Tú đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban.
- Theo Quyết định số 36/QĐ-BTS ngày 15/01/2018, Ban Kiểm soát có 27 thành viên do Hòa thượng Thích Minh Ngạn đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban.
- Theo Quyết định số 37/QĐ-BTS ngày 15/01/2018, Ban Pháp chế có 25 thành viên do Thượng tọa Thích Chơn Trí đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban.
- Theo Quyết định số 38/QĐ-BTS ngày 15/01/2018, Ban Văn hóa có 28 thành viên do Thượng tọa Thích Thông Hạnh đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban.
- Theo Quyết định số 39/QĐ-BTS ngày 15/01/2018, Ban Phật giáo Quốc tế có 27 thành viên do Thượng tọa Thích Huệ Sanh đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban.
- Theo Quyết định số 40/QĐ-BTS ngày 15/01/2018, Ban Thông tin Truyền thông có 27 thành viên do Đại đức Thích Thiện Mỹ đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban.
- Theo Quyết định số 41/QĐ-BTS ngày 15/01/2018, Ban Từ thiện Xã hội có 28 thành viên do Ni sưThích nữ Kim Sơn đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban.
- Theo Quyết định số 42/QĐ-BTS ngày 15/01/2018, Ban Kinh tế Tài chính có 25 thành viên do Sư cô Thích nữ Diệu Trí đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban.
- Theo Quyết định số 43/QĐ-BTS ngày 15/01/2018, và các Quyết định bổ sung, Văn phòng Ban Trị sự tỉnh có 27 thành viên do Thượng tọa Thích Đạo Huy đảm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng.
- Theo Quyết định số 318/QĐ-BTS ngày 14/06/2018, Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự có 49 thành viên do Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương đảm nhiệm chức vụ Trưởng phân ban.
- Theo Quyết định số 131/QĐ-BTS ngày 18/04/2018, Phân ban Phật tử Dân tộc thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử có 11 thành viên do Đại đức Thích Pháp Tân đảm nhiệm chức vụ Trưởng phân ban.
- Theo Quyết định số 132/QĐ-BTS ngày 18/04/2018, Phân ban Cư sĩ Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử có 18 thành viên do Thượng tọa Thích Chánh Huệ đảm nhiệm chức vụ Trưởng phân ban.
- Theo Quyết định số 133/QĐ-BTS ngày 18/04/2018, Phân ban Gia đình Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử có 21 thành viên do Cư sĩ Nguyễn Văn Giỏi – Tâm Tráng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phân ban.
Theo đó, chức việc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tham gia công tác Ban Trị sự tỉnh, huyện; các Ban chuyên môn, các Phân ban là 322 thành viên.
Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, Phật giáo Đồng Nai đã mất đi 02 vị tôn túc Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh là Hòa thượng Thích Quang Đạo và Hòa thượng Thích Thiện Hiện; 01 vị là Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; 03 vị là Nguyên Phó ban Trị sự, Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
2. Phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết, Thông bạch, Thông tư của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Giáo hội tại các Thông tư, Thông bạch, Thông báo, Công văn mang tính thường năm như: V/v cầu nguyện Quốc thái dân an trong dịp Tết cổ truyền; V/v tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội; V/v hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản và an cư kiết hạ; V/v công đức phí; V/v tổ chức Lễ Tưởng niệm ngày nhập Niết bàn Phật hoàng Trần Nhân Tông…
Các công văn chỉ đạo trực tiếp từng thời gian, công việc cụ thể như: Các Công văn về việc thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 038/CV-HĐTS, ngày 22/02/2021, V/v hưởng ứng thông điệp trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 39/CV-HĐTS ngày 22/02/2021, V/v vận động Tăng Ni, Phật tử các Tự viện tổ chức phong trào: “Hiến máu cứu người - Hành Bồ tát đạo"; Thông tư số 48/TT-HĐTS ngày 12/3/2021, hướng dẫn tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981 - 2021); Thông tư số 60/TT-HĐTS ngày 26/3/2021, V/v hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027; Công văn số 82/HĐTS-VP1 ngày 19/4/2021, V/v vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 115/HĐTS-VP1 ngày 14/5/2021, V/v Bộ Tài chính xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; Thông bạch số 130/TB-HĐTS ngày 27/5/2021, Công văn số 140, 141 ngày 07/6/2021, V/v đóng góp Quỹ Vaccine phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 169/HĐTS-VP1 ngày 09/7/2021, V/v tiếp tục nâng cao các biện pháp và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh lây nhiễm của biến chủng mới Delta hiện nay; Thông bạch số 171/HĐTS-VP1 ngày 13/7/2021, V/v kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cả nước hướng về Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam phát tâm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; Công văn 192/HĐTS-VP1 ngày 01/8/2021, V/v đề nghị Tăng Ni, Phật tử các chùa tiếp tục tích cực hơn nữa thực hiện và lan tỏa phong trào bữa cơm yêu thương trong vùng tâm dịch; Công văn số 207/HĐTS-VP1 ngày 17/8/2021, V/v tiếp tục tiếp nhận và điều phối Tăng Ni trẻ tình nguyện tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19; Công văn số 212/HĐTS-VP1 ngày 26/8/2021, V/v hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19” của Trung ương MTTQVN; Công văn số 225/HĐTS-VP1 ngày 13/9/2021, V/v hưởng ứng thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học trực tuyến; Công văn số 283/HĐTS-VP1 ngày 15/11/2021, V/v hưởng ứng và tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh Covid-19.
 Trên cơ sở đó, Ban Trị sự tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Ban Trị sự cấp huyện, các tự viện, Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh đã thực hiện đúng theo tinh thần của Trung ương Giáo hội và tình hình thực tế tại tỉnh Đồng Nai.
3. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Phật giáo Đồng Nai
3.1. Công tác chỉ đạo của Ban Trị sự tỉnh:
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ban Thường trực Ban Trị sự đã triển khai và ban hành 18 văn bản chỉ đạo kịp thời, sát xao đến Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, quý Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và tín đồ, Phật tử trong toàn tỉnh về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo từng thời điểm và các hoạt động Phật sự cụ thể. Với tinh thần ý thức và trách nhiệm cao, tập thể Ban Trị sự tỉnh, huyện, thành phố, Tăng Ni trụ trì và Phật tử trong toàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện theo các chủ trương của chính quyền và khuyết cáo của Bộ Y tế, nhờ thế mà đạt được hiệu quả nhất định.  
3.2. Công tác kêu gọi đóng Quỹ Vaccine:
- Thực hiện kêu gọi Quỹ Vaccine của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thông bạch số 130/TB-HĐTS ngày 17/05/2021, Ban Trị sự tỉnh đã kêu gọi Tăng Ni và Phật tử, quý mạnh thường quân đóng góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 tại Thông bạch số 357/TB-BTS ngày 31/05/2021. Với tinh thần từ bi của đạo Phật, sự phát tâm của Tăng Ni, Phật tử và quý mạnh thường quân, tổng số tiền của Phật giáo Đồng Nai đóng góp cho Quỹ là: 2.502.416.000đ (hai tỷ năm trăm linh hai triệu, bốn trăm mười sáu ngàn đồng). Trong đó, đóng góp về số Ban Trị sự tỉnh là: 1.114.916.000đ (một tỷ một trăm mười bốn triệu chín trăm mười sáu ngàn đồng). Số tiền còn lại các đơn vị chuyển trực tiếp cho Trung ương Giáo hội và chính quyền các cấp.
3.3. Công tác từ thiện an sinh xã hội:
Từ cuối tháng 4 năm 2021, đợt bùng phát lần thứ 4 của đại dịch Covid-19 ở Việt Nam diễn biến phức tạp. Tại tỉnh Đồng Nai, mỗi ngày có hàng trăm ca nhiễm mới, nhiều hộ gia đình, địa phương bị phong tỏa, cách ly y tế, trực tiếp đe dọa đến sức khỏe, đời sống người dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền tỉnh Đồng Nai, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trực tiếp chỉ đạo Ban Trị sự các địa phương, Tăng Ni và Phật tử cùng chung tay, góp sức, hỗ trợ nhiều đợt rau củ quả, nhu yếu phẩm thiết yếu trực tiếp vào các khu phong tỏa, khu cách ly để chia sẻ cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Tất cả quy đổi thành tiền là trên 210 tỷ đồng.
3.4. Tham gia công tác tuyến đầu phòng, chống dịch:
Hưởng ứng lời kêu gọi của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN gửi đến chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử ngày 18/7/2021 và Công văn số 647/BTG-TCHC ngày 30/7/2021 của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai về việc vận động chức sắc, tu sĩ, phật tử tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Trị sự tỉnh đã kêu gọi Tăng Ni và Phật tử tham gia tuyến đầu được 154 (đợt 1: 33; đợt 2: 65; đợt 3: 56) lượt tình nguyện viên tham gia với số lượng là 84 tình nguyện viên. Hiện nay các tình nguyện viên đã trở về an toàn, kết thúc thành công tốt đẹp.
3.5. Vận dụng Trụ sở Ban Trị sự tỉnh - Chùa Tỉnh Hội làm nơi lưu trú:
Từ ngày 01/08-04/10/2021, Trụ sở Ban Trị sự tỉnh - Chùa Tỉnh Hội, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa đã tiếp nhận và hỗ trợ đời sống hơn 140 lượt người bị mắc kẹt, không trở về quê được. Đồng thời, cũng tiếp nhận hơn 100 chư Tăng cách ly do bị nhiễm Covid-19 sau khi điều trị tại bệnh viện trở về và hơn 50 lượt tình nguyện viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ.
3.6. Công tác tiêm Vaccine cho quý Tôn đức: Được sự quan tâm của chính quyền tỉnh và địa phương, trong đợt tiêm Vaccine vừa qua, quý Tôn đức Ban Trị sự tỉnh, huyện, thành phố và Tăng Ni trụ trì các tự viện đã được tiêm Vaccine đầy đủ cho chức sắc, chức việc trong tỉnh.
4. Tổ chức các sự kiện, Lễ hội Phật giáo
4.1. Lễ Tưởng niệm Thánh tổ Ni:
Từ ngày 21-22/3/2018 (nhằm mùng 05-06/2/Mậu Tuất), tại Trụ sở Ban Trị sự - Chùa Tỉnh Hội, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh đã đăng cai tổ chức thành công Lễ tưởng niệm đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Vị tiền bối Ni hữu công với 1250 đại biểu tham dự.
4.2Đại lễ Phật đản:
Từ mùng 01/4 đến 15/4 Âm lịch hàng năm, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, các tự viện trong tỉnh đều tổ chức thành công tuần lễ Phật đản theo Thông bạch của Trung ương Giáo hội.
Đặc biệt là vào năm 2019, Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có những hoạt động chào mừng cụ thể như:
- Tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại Chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, được sự thống nhất của Ban Thường trực, đoàn Đại biểu GHPGVN tỉnh Đồng Nai tham dự Đại lễ Vesak gồm 20 vị, do Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm Trưởng đoàn; Đại đức Thích Đạo Huy, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng làm Thư ký đoàn. Đoàn tham dự Đại lễ Vesak được Ban Tôn giáo tỉnh hỗ trợ kinh phí là 75 triệu đồng.
- Ngày 11/5/2019 (nhằm mùng 07/4/Kỷ Hợi), Ban Trị sự đã tổ chức thành công chương trình Buffe chay, văn nghệ và thuyết pháp tại Chùa Tỉnh Hội, với số lượng trên 2500 Tăng, Ni và đồng bào Phật tử tham dự.
- Ngày 17/5/2019 (nhằm ngày 13/4/Kỷ Hợi), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kết hợp Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa, Tăng, Ni và Phật tử đã đến viếng, đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm chư Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai; Đồng thời cử đoàn kính viếng, dâng hương và đảnh lễ Giác linh chư vị Tổ sư, chư vị Hòa thượng tiền bối hữu công qua các thời kỳ.
- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức thành công đêm diễu hành xe hoa, với số lượng 32 chiếc, diễu hành tại các cung đường thành phố Biên Hòa.
- Ngày 18/5/2019 (nhằm ngày 14/4/Kỷ Hợi), Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh cũng đã thực hiện tổ chức phát quà tại Chùa Tỉnh Hội với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.
4.3. Khóa trùng tuyên Giới luật:
 Vào trung tuần tháng 6 Âm lịch năm 2018, 2019, tại Trụ sở Ban Trị sự tỉnh - Chùa Tỉnh Hội đều tổ chức thành công Khóa thi tụng Luật Tỳ Kheo và Luật Trường Hàng cho chư hành giả an cư kiết hạ, với số lượng trên 350 chư Tăng Ni tham dự.
4.4. Đại lễ tưởng niệm đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn:
Mỗi năm, vào ngày mùng 01/11 Âm lịch, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đều trang nghiêm trọng thể tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn tại Thiền viện Thường Chiếu, xã Phước Thái, huyện Long Thành. Riêng vào năm 2019, tổ chức tại Trụ sở Ban Trị sự - Chùa Tỉnh Hội. Với sự tham dự của trên 700 Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh, đặc biệt là Tăng Ni thuộc Thiền phái Trúc Lâm; đồng thời còn có sự chứng dự của các cấp chính quyền  từ tỉnh đến địa phương.
4.5. Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981 - 2021):
- Ngày 7/11/2021, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức trọng thể Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (7/11/1981-7/11/2021) theo hình thức trực tuyến với chủ đề: “40 năm GHPGVN: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”. Đây là sự kiện trọng đại của Giáo hội, Tăng Ni và tín đồ Phật tử tỉnh Đồng Nai nhằm ôn lại chặng đường 40 năm vẻ vang của GHPGVN với tinh thần “Hộ quốc an dân” và kiên định phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.
- Về thành phần tham dự của Giáo hội có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự cùng chư Tôn đức Phó Ban Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Trưởng, Phó Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thanh phố. Về phía chính quyền có ông Đào Văn Phước, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Cao Văn Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện UBND tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng, Ban Tôn giao tỉnh, Phòng PA-02 Công an tỉnh; đại diện quý cơ quan chức năng tỉnh, thành phố Biên Hòa và phường Hiệp Hòa.
- Để ghi nhận những đóng góp to lớn của GHPGVN trong suốt 40 năm với công tác phụng sự đạo pháp và dân tộc, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giao Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Nhân dịp này; Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã Quyết định tặng Bằng khen cho Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giao Việt Nam, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các chương trình an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã trao tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 46 cá nhân cho chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni có nhiều đóng góp to lớn trong việc “hộ quốc an dân và đồng hành cùng  dân tộc”. Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2021) đã đánh dấu bước trưởng thành và phát triển bền vững của Giáo hội.     
5. Tổ chức và tham dự các hội nghị, hội thảo:
5.1. 
Tổ chức Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trụ trì: Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức thành công 2 Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trụ trì vào năm 2018, 2019, cụ thể như sau:
- Thời gian: Từ ngày 08-10/11/2018, (nhằm mùng 2-4/10/Mậu Tuất) và từ ngày 24-27/09/2019 (nhằm ngày 26-29/08/Kỷ Hợi).
- Địa điểm: Trụ sở Ban Trị sự - Chùa Tỉnh Hội, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa.
- Số lượng học viên: Năm 2018 là 664 và năm 2019 là 788 học viên, như vậy tổng số cho 2 khóa là 1.452 học viên.
- Các môn học và người phụ trách: Đạo đức và Kinh nghiệm quản lý Tự viện (Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam); Nội quy Ban Tăng sự Trung ương (Thượng tọa Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam); Quy chế hoạt động Ban Trị sự cấp tỉnh, huyện (Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội); Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác Phật sự (Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Tổ trưởng Tổ thông tin và tuyên truyền Văn phòng II Trung ương Giáo hội); Văn bản hành chánh Giáo hội (Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh); Luật Tín ngưỡng Tôn giáo (Ông Ths. Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai); Luật Đất đai (Bà Lê Thị Thùy Nguyên, Nguyên Phó Cục trưởng Cục quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh); Ngoài ra, Ban Tổ chức còn có 2 buổi tọa đàm dành cho Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cấp huyện với các cơ quan chính quyền tỉnh.
5.2. Tổ chức Hội nghị giao ban:
- Hội nghị giao ban cụm 5 tỉnh miền Đông Nam Bộ: Sáng ngày 11/6/2018, tại Trụ sở Ban Trị sự - Chùa Tỉnh Hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kết hợp với Văn phòng II Trung ương Giáo hội đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị giao ban cụm 5 tỉnh miền Đông Nam bộ gồm: Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Hội nghị giao ban với Ban Trị sự cấp huyện: Để chủ trương, đường lối, Hiến chương và các quy định của GHPGVN các văn bản của Giáo hội đã ban hành được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống Giáo hội, công tác Phật sự được triển khai một cách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, kịp thời tháo gỡ một số vướng mắc của địa phương cũng như từng bước chấn chỉnh một số mặt hạn chế trong công tác phối hợp, điều hành từng địa phương. Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-BTS ngày 6/4/2019 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về việc tổ chức Hội nghị Giao ban, Ban Thư ký phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện trong toàn tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban lần thứ 1 năm 2019, kết quả như sau:
+ Công tác tổ chức: Ban Thư ký, Văn phòng Ban Trị sự tỉnh kết hợp Ban Trị sự GHPGVN thành phố Long Khánh, huyện Trảng Bom, huyện Nhơn Trạch, thành phố Biên Hòa và huyện Tân Phú bố trí phòng họp, trang trí phòng họp, các đơn vị đăng cai đều thực hiện tốt nội dung này. Ban Trị sự GHPGVN các huyện thành phố đều tham dự tương đối, đạt trên 70% số lượng theo thư mời tham dự.
+ Đóng góp ý kiến: Tổng hợp các ý kiến của chư Tôn đức xoay quanh các vấn đề đặt ra hiện nay như: Thủ tục hành chánh; Sinh hoạt của Tăng, Ni và tự viện; tình trạng khất thực, Bố tát, Tăng, Ni đã hoàn tục, tự ý bỏ thầy tổ ra đi, vấn đề cầu y chỉ sư, vấn đề giáo sản của Tự viện…; Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ nhu cầu sinh hoạt; thành lập mới cơ sở còn tồn đọng, đề nghị các cơ quan hỗ trợ; tổ chức nhân sự, hoạt động của Ban Trị sự cấp huyện, các Ban chuyên môn trực thuộc tỉnh và cấp huyện; cập nhật đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thành lập trụ sở Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện; vấn đề đổi khuôn dấu cho các tự viện…
+ Đúc kết: Những vấn đề đã được quy định theo giáo luật và pháp luật, Ban Thư ký đã giải đáp và trình bày tại Hội nghị, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường trực và của Trung ương Giáo hội thì Ban Thư ký đã tham mưu cho Ban Thường trực để có định hướng và kiến nghị.
5.3. Tham dự các hội nghị, sinh hoạt Giáo hội:
- Từ ngày 04-08/7/2018, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã cử 21 thành viên tham dự Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và kỹ năng xử lý thông tin tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương - Chùa Hội An, Tp. Thủ Dầu Một.
- Tham dự Hội nghị Giao ban lần thứ 2 thuộc 5 tỉnh miền Đông Nam Bộ tại tỉnh Bình Dương.
- Cử đoàn Ban Trị sự tham dự Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh năm 2018 do Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tổ chức tại Thiền viện Quảng Đức.
- Thực hiện Thư mời số 126/TM-HĐTS ngày 12/05/2020 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tham dự Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2020, vào ngày 30/05/2020 (nhằm mùng 08/04Nhuận/Canh Tý), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cử 10 thành viên tham dự Hội nghị tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).
- Thực hiện Thư mời số 423/TM-HĐTS ngày 29/10/2020 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc dự Hội nghị Chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ IX, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh cử 05 thành viên tham dự Hội nghị vào ngày 17 và 18/12/2020 tại Chùa Phật Ngọc Xá Lợi, quốc lộ 1A, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Ngày 22 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở Ban Trị sự - Chùa Tỉnh Hội, Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có buổi làm việc, trao đổi với Ban Tôn giáo tỉnh về một số nội dung quan trọng.
- Hằng năm, vào Mùa an cư kiết hạ, trong Kế hoạch thăm và sách tấn chư hành giả an cư kiết hạ tại Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện tổ chức, Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh triển khai Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, và thông tin các Phật sự quan trọng của Giáo hội tỉnh đến chư Tăng Ni thành viên Ban Trị sự huyện; Tăng Ni trụ trì các tự viện.
5.4. Thành lập đoàn thăm, sách tấn và cúng dường các Điểm an cư kiết hạ:
- Công tác tổ chức: Mỗi năm, vào Mùa an cư kiết hạ, thực hiện sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Ban Trị sự tỉnh, Ban Thư ký kết hợp Ban Tăng sự xây dựng Kế hoạch thăm, sách tấn và cúng dường các điểm an cư kiết hạ trong toàn tỉnh.
- Nội dung: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm và sách tấn chư hành giả an cư kiết hạ (do chư Tôn đức Phó ban Ban Trị sự đảm trách). Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh triển khai Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và một số nội dung liên quan khác; đồng thời cúng dường tịnh tài và tịnh vật. Tịnh tài và tịnh vật được trích từ quỹ của Ban Trị sự tỉnh và cá nhân chư Tôn đức Ban Thường trực cúng dường với tổng số tiền là trên 150 triệu đồng mỗi năm.
6. Tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026:
Thực hiện Thông tư 205/TT-HĐTS ngày 19/9/2020 của Hội đồng Trị sự Trung ương về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị, thành và Thông tư số 229/TT-HĐTS ngày 16/09/2021 về việc điều chỉnh quy mô, nội dung, hình thức tổ chức hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị, thành trực thuộc tỉnh trong tình hình mới của dịch covid-19, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố trong tỉnh tiến hành công tác Đại hội với kết quả đạt được như sau:
6.1. Công tác tổ chức, chỉ đạo:
- Ngày 19/10/2020, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã thống nhất và ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện với 06 thành viên do Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Ban Trị sự làm Trưởng ban chỉ đạo.
- Ngày 02/11/2020, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ban hành Công văn số 620/BTS-VP về việc hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện tiến hành công tác Đại hội.
- Ngày 15/10/2021, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban hành Công văn số 495/BTS-VP, về việc điều chỉnh quy mô, nội dung, hình thức tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình mới do ảnh hưởng của dịch Covid -19.
6.2. Công tác nhân sự:
Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện đã tổ chức các phiên họp và thống nhất nhân sự, trình Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh thẩm tường. Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức nhiều phiên họp thống nhất nhân sự của các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh theo đúng tinh thần Hiến chương Giáo hội, Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện thuộc tỉnh, đặc biệt là Thông tư 205/TT-HĐTS về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện. Trước tinh hình thực tế của Phật giáo tỉnh Đồng Nai, có nhiều sơn môn, hệ phái, số lượng Tăng Ni đông tại một số địa phương, Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Chỉ đạo Đại hội đã có Tờ trình xin ý kiến và được Trung ương Giáo hội chấp thuận tăng thêm các Phó Ban Trị sự cho 03 địa phương là thanh phố Biên Hòa (05 Phó ban), huyện Long Thành (06 Phó ban), và huyện Xuân Lộc (04 Phó ban).
6.3. Tổ chức Đại hội:
Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên Ban Trị sự tỉnh đã chỉ đạo cho các địa phương tổ chức Đại hội 01 đơn vị (thành phố Biên Hòa) và 10 đơn vị là hình thức Hội nghị (thay cho Đại hội), tất cả các đơn vị đều tổ chức thành công về mặt hình thức theo tinh thần Công văn 495/BTS-VP của Ban Trị sự tỉnh. Ban Trị sự tỉnh, Ban Chỉ đạo và Ban Trị sự cấp huyện đã hoàn thành về mặt thời gian mà Trung ương giao phó và chương trình nhiệm vụ của Ban Trị sự tỉnh đã đề ra, cụ thể như sau:
Thành phố Biên Hòa: Ngày 06 và 07/05/2021, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 (Đại hội điểm) tại Hội trường của Ban Trị sự tỉnh – Chùa Tỉnh Hội, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa với số lượng 250 đại biểu tham dự. Đại hội đặt dưới sự chứng minh và đạo từ của Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Đại hội đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN thành phố, gồm 09 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 01 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới; 02 thành viên Cố vấn phân Ban Ni giới; 37 Ủy viên chính thức (13 Ủy viên Thường trực, 24 Ủy viên) và 08 Ủy viên dự khuyết do Thượng tọa Thích Minh Trí đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban hanh Quyết định số 293/QĐ-BTS ngày 10/05/2021 về việc chuẩn y thành phần nhân sự.
Thành phố Long Khánh: Ngày 26/10/2021, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Long Khánh tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự Ban Tri sự thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường của Ban Trị sự thành phố – Chùa Xuân Hòa, phường Xuân An, với số lượng 369 đại biểu tham dự (trong đó có 30 đại biểu trực tiếp và 339 đại biểu trực tuyến). Hội nghị đặt dưới sự chứng minh và đạo từ của Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Hội nghị đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN thành phố, gồm: 04 vị Chứng minh Ban Trị sự; 02 vị Chứng minh Phân ban Ni giới; 37 Ủy viên chính thức (13 Ủy viên Thường trực, 24 Ủy viên) do Thượng tọa Thích Huệ Tánh đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban hanh Quyết định số 645/QĐ-BTS ngày 27/12/2021 về việc chuẩn y thành phần nhân sự.
Huyện Cẩm Mỹ: Ngày 03/12/2021, Ban Trị sự GHPGVN huyện Cẩm Mỹ tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự Ban Tri sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường của Ban Trị sự huyện – Chùa An Lạc, xã Sông Nhạn, với số lượng 80 đại biểu tham dự. Hội nghị đặt dưới sự chứng minh và đạo từ của Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.  Hội nghị đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN huyện, gồm: 01 vị Chứng minh Ban Trị sự; 04 vị Cố vấn Ban Trị sự; 01 vị Chứng minh Phân Ban Ni giới; 19 Ủy viên chính thức (09 Ủy viên Thường trực, 10 Ủy viên) do Đại đức Thích Quảng Lý đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban hanh Quyết định số 624/QĐ-BTS ngày 13/12/2021 về việc chuẩn y thành phần nhân sự.
Huyện Định Quán: Ngày 27/11/2021, Ban Trị sự GHPGVN huyện Định Quán tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự Ban Tri sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường của Ban Trị sự huyện – Chùa Pháp Quang, xã Phú Ngọc, với số lượng 80 đại biểu tham dự. Hội nghị đặt dưới sự chứng minh và đạo từ của Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Hội nghị đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN huyện, gồm: 02 vị Chứng minh Ban Trị sự; 01 vị Chứng minh Phân Ban Ni giới, 03 vị Cố vấn Phân Ban Ni giới; 28 Ủy viên chính thức (09 Ủy viên Thường trực, 19 Ủy viên) do Thượng tọa Thích Đồng Ngạn đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban hanh Quyết định số 593/QĐ-BTS ngày 29/11/2021 về việc chuẩn y thành phần nhân sự.
Huyện Long Thành: Ngày 15/12/2021, Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Thành tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự Ban Tri sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường của Ban Trị sự huyện – Chùa Bửu Hưng, xã An Phước, với số lượng 80 đại biểu tham dự. Hội nghị đặt dưới sự chứng minh và đạo từ của Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Hội nghị đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN huyện, gồm: 02 vị Chứng minh Ban Trị sự; 01 vị Cố vấn Ban Trị sự;  02 vị Chứng minh Phân ban Ni giới, 37 Ủy viên chính thức (16 Ủy viên Thường trực, 21 Ủy viên) và 06 Ủy viên dự khuyết do Đại đức Thích Đạt Ma Chí Hải đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban hanh Quyết định số 644/QĐ-BTS ngày 27/12/2021 về việc chuẩn y thành phần nhân sự.
Huyện Nhơn Trạch: Ngày 09/11/2021, Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự Ban Tri sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường của Ban Trị sự huyện – Khu Tịnh viện Chùa Pháp Thường, xã Phú Đông, với số lượng 60 đại biểu tham dự. Hội nghị đặt dưới sự chứng minh và đạo từ của Hòa thượng Thích Giác Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh. Hội nghị đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN huyện, gồm 02 thành viên Chứng minh Ban Trị sự, 01 thành viên Cố vấn Ban Trị sự; 02 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới; 31 Ủy viên chính thức (13 Ủy viên Thường trực, 18 Ủy viên) do Thượng tọa Thích Thiện Pháp đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban hanh Quyết định số 579/QĐ-BTS ngày 22/11/2021 về việc chuẩn y thành phần nhân sự.
Huyện Tân Phú: Ngày 05/11/2021, Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Phú tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự Ban Tri sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường của Ban Trị sự huyện – Chùa Linh Phú, xã Phú Sơn, với số lượng 60 đại biểu tham dự. Hội nghị đặt dưới sự chứng minh và đạo từ của Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Hội nghị đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN huyện, gồm 02 vị Chứng minh Ban Trị sự; 23 Ủy viên chính thức (09 Ủy viên Thường trực, 14 Ủy viên) do Hòa thượng Thích Pháp Cần đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban hanh Quyết định số 647/QĐ-BTS ngày 27/12/2021 về việc chuẩn y thành phần nhân sự.
Huyện Thống Nhất: Ngày 02/11/2021, Ban Trị sự GHPGVN huyện Thống Nhất tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự Ban Tri sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường của Ủy ban nhân dân huyện – Trung tâm hanh chánh huyện, với số lượng 55 đại biểu tham dự. Hội nghị đặt dưới sự chứng minh và đạo từ của Hòa thượng Thích Minh Ngạn, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh. Hội nghị đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN huyện, gồm 02 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 01 thành viên Chứng minh Phân ban Ni giới; 18 Ủy viên chính thức (07 Ủy viên Thường trực, 11 Ủy viên) do Đại đức Thích Pháp Đăng đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban hanh Quyết định số 567/QĐ-BTS ngày 15/11/2021 về việc chuẩn y thành phần nhân sự.
- Huyện Trảng Bom: Ngày 11/12/2021, Ban Trị sự GHPGVN huyện Trảng Bom tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự Ban Tri sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường của Hội trường Khối Dân vận huyện Trảng Bom, đường 30/4, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, với số lượng 70 đại biểu tham dự. Hội nghị đặt dưới sự chứng minh và đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Đạo, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Hội nghị đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN huyện, gồm gồm 01 vị Chứng minh Ban Trị sự; 02 vị Chứng minh phân Ban Ni giới; 26 Ủy viên chính thức (11 Ủy viên Thường trực, 15 Ủy viên) do Thượng tọa Thích Minh Trì đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban hanh Quyết định số 649/QĐ-BTS ngày 27/12/2021 về việc chuẩn y thành phần nhân sự.
Huyện Vĩnh Cửu: Ngày 29/12/2021, Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Cửu tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự Ban Tri sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường của Ban Trị sự huyện – Chùa Phổ Quang, xã Bình Hòa, với số lượng 80 đại biểu tham dự. Hội nghị đặt dưới sự chứng minh và đạo từ của Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Hội nghị đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN huyện, gồm 03 vị Chứng minh Ban Trị sự; 26 Ủy viên chính thức (11 Ủy viên Thường trực, 15 Ủy viên) do Đại đức Thích Thiện Thuận đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự.
Huyện Xuân Lộc: Ngày 31/12/2021, Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và suy cử nhân sự Ban Tri sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội trường của Ban Trị sự - Ấp Suối Cát 2, xã Suối Cát, với số lượng 90 đại biểu tham dự. Hội nghị đặt dưới sự chứng minh và đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Đạo, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Hội nghị đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN huyện, gồm 05 vị Chứng minh Ban Trị sự; 02 vị Chứng minh phân Ban Ni giới; 38 Ủy viên chính thức (13 Ủy viên Thường trực, 25 Ủy viên) và 06 Ủy viên dự khuyết do Thượng tọa Thích Tâm Minh đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự (có thời gian).
7. Trùng tu, xây dựng vật chất Chùa Tỉnh Hội - Trụ sở Ban Trị sự tỉnh:
- Trong năm 2018, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp tục việc trùng tu Trụ sở, Chùa Tỉnh Hội với một số hạng mục như: thực hiện việc phục dựng Bát Nhã đường; đổ đất làm mặt bằng trên khu đất mới và xây dựng hệ thống nhà bếp và nhà vệ sinh.
- Nhân dịp tổ chức Đại Giới đàn “Diệu Tâm” năm 2019, Ban Trị sự đã xây dựng nhà tiền chế làm Lễ trường với tổng diện tích là 1950m2, tổng kinh phí là gần 2 tỷ đồng. Phần kinh phí này do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chi 500 triệu, chư Tôn đức Tăng, Ni trong tỉnh ủng hộ đóng góp, phần còn lại do Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch cúng dường.
- Xây dựng thêm 32 nhà vệ sinh, thiết kế đường nước mới, bồn nước mới để phụ vụ công trình nước cho Trụ sở, ốp ton toàn bộ hàng rào của Trụ sở, đỗ đá mi toàn bộ phần sân Trụ sở khang trang như hiện nay với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng, toàn bộ kinh phí này do Hòa thượng Thích Nhật Quang – Trưởng ban Trị sự cúng dường.
- Trong năm 2020, Ban Trị sự tỉnh tiếp tục trùng tu Trụ sở Ban Trị sự - chùa Tỉnh Hội với 2 hạng mục: Tráng nhựa phía trước cổng Tam Quan: nhờ sự trợ duyên của Phật tử Minh Anh, Ban Trị sự đã cho tráng nhựa toàn bộ phía trước khu vực chùa với chiều ngang là khoảng 60m; tiếp tục hoàn thiện nhà tiền chế: được sự thống nhất của Ban Thường trực và chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Ban Trị sự, bộ phận kiến thiết đã hoàn thiện phần la phong trần và phần vách ngăn của nhà tiền chế với mức kinh phí trên 400 triệu đồng. Toàn bộ phần kinh phí trên do Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Thượng tọa Thích Huệ Nghiệp và Ban Trị sự GHPGVN huyện Nhơn Trạch ủng hộ, cúng dường và phát tâm thực hiện.
8. Văn phòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh:
8.1. Văn phòng Ban Trị sự tỉnh:
Văn phòng làm việc của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng. Bên cạnh đó, nhân sự của Văn phòng được củng cố, bổ sung; tổng số nhân viên gồm 21 vị, trong đó có 1 Chánh Văn phòng, 14 Phó văn phòng và 6 nhân viên phục vụ. Do đó, hoạt động văn phòng từng bước ổn định, cải cách thủ tục hành chánh Giáo hội, phục vụ tốt cho công tác Văn phòng theo mô hình một cửa, ban hành và hướng dẫn các biểu mẫu, giấy tờ liên quan đến Giáo hội và chính quyền các cấp; Hoàn thành tốt việc tiếp nhận, ban hành các công văn, văn bản, giấy tờ đến phục vụ công tác hành chánh của Giáo hội, đảm bảo công tác phục vụ cho hội nghị, giao ban định kỳ hàng tháng, quý, sơ kết và tổng kết của Ban Trị sự.
- Thực hiện chức năng hành chánh, mỗi năm Văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã soạn thảo trên 700 văn bản các loại như: Quyết định, Thông bạch, Thông báo, Thông tri, Công văn, Xác nhận, Giới thiệu, Đăng ký…Đồng thời, Văn phòng cũng tiếp nhận 168 công văn đến các loại từ các cấp Giáo hội và chính quyền.
8.2. Xác nhận, giới thiệu:
- Trong 5 năm, Văn phòng xác nhận và giới thiệu cho các Tăng Ni sinh có nhu cầu đi học tại các Trường Phật học trong và ngoài nước là 596 vị.
- Xác nhận và giới thiệu cho các Tăng Ni có nhu cầu thọ giới tại các Giới đàn ngoài tỉnh là: 285 vị.
- Đề nghị cho các tự viện xin chủ trương giao đất tôn giáo là 134 tự viện.
- Đề nghị cho các tự viện xin chủ trương xây dựng, trùng tu là 93 tự viện.
8.3. Văn phòng Ban Trị sự cấp huyện:
- Hiện nay, Đồng Nai có hai đơn vị cấp huyện đang có Văn phòng độc lập, không phụ thuộc vào tự viện có trụ trì là huyện Long Thành (Chùa Bửu Hưng, xã An Phước) và huyện Xuân Lộc (xã Suối Cát). Có hai đơn vị cấp huyện tuy đang hoạt động tại tự viện nhưng đã có đất đang trên tiến trình hoàn thiện về thủ tục đất đai để xin thành lập Trụ sở độc lập là huyện Cẩm Mỹ (xã Nhân Nghĩa) và thành phố Long Khánh (phường Suối Tre).
- Các địa điểm Văn phòng Ban Trị sự cấp huyện đang hoạt động tại tự viện có Trụ trì, hầu hết là tự viện của Trưởng ban Ban Trị sự.
II. HOẠT ĐỘNG CÁC BAN CHUYÊN NGÀNH TRỰC THUỘC
1. Hoạt động Tăng sự:
1.1. Công tác Thống kê tự viện, Tăng Ni:
- Tự viện: Phật giáo Đồng Nai có 539 tự viện chính thức: Biên Hòa (140), Long Khánh (39), Cẩm Mỹ (34), Định Quán (40), Long Thành (110), Nhơn Trạch (28), Tân Phú (19), Thống Nhất (14), Trảng Bom (22), Vĩnh Cửu (32) và Xuân Lộc (61). Trong đó, Tổ đình (3), Chùa (402), Thiền viện (23), Tịnh xá (57), Tịnh thất (25), Niệm Phật đường (7), Tu viện (11), Thiền thất (7), Tịnh viện (1), Thiền tự (3). Đồng thời có 675 am, thất, cơ sở chưa được công nhận; trong đó có 192 trường hợp đã có làm hồ sơ đang chờ Ban Trị sự tỉnh và các cấp chính quyền xét duyệt. Trong đó có 3 ngôi được xếp hạng Di tích Lịch sử cấp Quốc gia: Tổ đình Long Thiền, Chùa Bửu Phong và Đại Giác cổ tự.
- Tăng Ni: Phật giáo Đồng Nai hiện có 7.360 Tăng Ni chính thức tu học trên địa bàn tỉnh:
Tổng thống kê nhiệm kỳ VII (2017):    5.238 Tăng Ni.
Nhiệm kỳ VIII: Tăng thêm 2.122 Tăng Ni (Cụ thể: Xuất gia (2214); chuyển đi (130), chuyển đến (56), viên tịch, hoàn tục (28)).
- Giáo phẩm: Phật giáo Đồng Nai có: 567 chư Tôn đức là hàng Giáo phẩm. Trong đó: Hòa thượng (58), Thượng tọa (146), Ni trưởng (55) và Ni sư (308) (đính kèm phụ lục 1).
1.2. Giấy chứng nhận Tăng Ni:
Trong năm qua, Ban Tăng sự tham mưu trình Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ký chuyển hồ sơ cấp Giấy Chứng nhận Tăng Ni về Trung ương Giáo hội là 1454 hồ sơ.
1.3. Công tác tổ chức Giới đàn: Một Phật sự quan trọng, luôn được Phật giáo Đồng Nai quan tâm hàng đầu là tổ chức Đại Giới đàn, tiếp tăng độ chúng, khảo thí và truyền giới cho hàng vạn người xuất gia, thực hiện nghiêm các quy định đặc thù trong sinh hoạt của tăng đoàn, đảm bảo kiến thức về phật học, giữ gìn oai nghi, trong trọng tịnh giới. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Tăng sự đã tham mưu Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức thành công 3 kỳ Đại Giới đàn, tạo thắng duyên cho 8.752 giới tử thọ giới pháp và hơn 3000 Phật tử thọ tại gia Bồ tát giới.
  • Đại Giới đàn “Pháp Loa” 2017: Được tổ chức từ ngày 08-12/10/2017 (nhằm ngày 19-23/8/Đinh Dậu) tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, xã An Phước, huyện Long Thành. Số lượng là 2.502 giới tử.
< >Đại Giới đàn “Diệu Tâm” 2019: Được tổ chức từ ngày 12-16/11/2019 (nhằm ngày 16-20/10/Kỷ Hợi) tại Trụ sở Ban Trị sự - Chùa Tỉnh Hội, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Số lượng là 2.921 giới tử.Đại Giới đàn “Thiện Hoa” 2022: Được tổ chức từ ngày 16-20/4/2022 (nhằm ngày 16-20/3/Nhâm Dần) tại Thiền viện Thường Chiếu, xã Phước Thái, huyện Long Thành. Số lượng là 3.329 giới tử.1.4. Cấp giấy chứng nhận xuất gia:
Thể theo tâm nguyện cầu xuất gia tu học theo con đường giác ngộ, giải thoát của nam nữ Phật tử, được sự thế phát của chư Tôn đức Tăng Ni  trụ trì các tự viện,  chiếu theo Công văn của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, thành phố về việc chấp thuận xuất gia cho các Phật tử tại các tự viện, Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đã cấp 2.227 Giấy Chứng nhận Phật tử xuất gia, cụ thể:
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tổng
Thành phố Biên Hòa 82 37 147 4 27 206 503
Thành phố Long Khánh 24 18 30 1 5 14 92
Huyện Long Thành 187 112 327 16 69 296 1007
Huyện Nhơn Trạch 37 21 40 3 44 47 192
Huyện Trảng Bom 19 4 12 0 3 8 46
Huyện Thống Nhất 11 1 1 1 0 3 17
Huyện Xuân Lộc 35 8 53 0 21 21 138
Huyện Cẩm Mỹ 12 0 8 0 0 13 33
Huyện Đinh Quán 15 2 19 1 1 6 44
Huyện Tân Phú 11 10 6 5 10 12 54
Huyện Vĩnh Cửu 24 5 42 3 2 12 88
  457 218 685 34 182 638 2214

1.5. Tổ chức an cư kiết hạ:
Công tác tổ chức:
- Mỗi năm, Ban Trị sự tỉnh tổ chức tại 05 điểm an cư kiết hạ tập trung như sau: Chùa Tỉnh Hội, Chùa Đại Giác, Trường Trung cấp Phật học cơ sở Tăng và Ni, Thiền viện Phước Sơn (Nam tông). Riêng năm 2022, Ban Trị sự tỉnh tổ chức thêm 2 điểm (Phân hiệu Trường Trung cấp cơ sở Ni hệ phái Khất sĩ tại Tịnh xá Ngọc Uyển và Phân hiệu Tăng thuộc Thiền phái Trúc Lâm, nâng tổng số là 7 điểm.
- Các điểm an cư kiết hạ tập trung do Ban Trị sự cấp huyện: Mỗi đơn vị cấp huyện tổ chức hai điểm an cư kiết hạ riêng biệt dành cho Tăng và Ni; riêng huyện Tân Phú, Thống Nhất và Vĩnh Cửu tập trung tại một địa điểm.
- Căn cứ theo Thông bạch hướng dẫn tổ chức an cư kiết hạ hàng năm của Trung ương Giáo hội, trên cơ sở đề xuất của Ban Trị sự cấp huyện, Ban Trị sự chấp thuận cho 16 tự viện tổ chức an cư tại chỗ, tu học theo truyền thống sơn môn, hệ phái.
Số lượng: Chư Tăng, Ni là Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni đều phải an cư kiết hạ với các hình thức an cư khác nhau như: tập trung, bố tát và tâm niệm. Đặc biệt là các tân Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni vừa được thọ giới phải an cư tập trung; các chúng Thức xoa, Sa di, Sai di Ni và Tịnh nhơn đều được tập sự an cư.
Nội dung tu học trong ba tháng: Đúng theo chương trình tu học của Trung ương ương Giáo hội quy định, kết hợp với thời khóa của sơn môn, hệ phái với từng pháp môn tu học.
1.6. Thành lập, chia tách và công nhân tự viện:
- Thành lập các tự viện mới: Trên cơ sở đồng thuận của các cấp chính quyền thông qua Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, Ban Tăng sự tham mưu Ban Thường trực ký quyết định thành lập tự viện mới là: 71 ngôi, cụ thể: Biên Hòa (13), Long Khánh (7), Cẩm Mỹ (11), Định Quán (3), Long Thành (12), Nhơn Trạch (3), Tân Phú (3), Thống Nhất (2), Trảng Bom (1) và Xuân Lộc (16) (đính kèm danh sách phụ lục 2).
- Ban hành Quyết định công nhận các tự viện đã có từ trước: Qua khảo sát, rà soát các tự viện có từ trước mà chưa được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban hành quyết định công nhận cơ sở tự viện, Ban Tăng sự đã tham mưu trình Ban Thường trực ban hành quyết định công nhận cho 152 tự viện tại các huyện, thành phố.
- Quyết định thay đổi danh xưng: Theo nguyện vọng của chư Tôn đức Tăng ni trụ trì các tự viện, trên cơ sở đồng thuận của các cấp chính quyền thông qua Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, Ban Tăng sự đã tham mưu trình Ban Thường trực Ban ký quyết định đổi danh xưng: 35 ngôi.
- Điểm sinh hoạt tập trung: Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố đã đăng ký thành lập điểm sinh hoạt tập trung và được Ủy ban nhân dân các xã, phường chấp thuận sinh hoạt điểm nhóm Phật giáo toàn tỉnh là: 27 điểm, cụ thể: Biên Hòa (7), Cẩm Mỹ (3), Trảng Bom (1), Tân Phú (9), Vĩnh Cửu (1), Định Quán (6).
1.7. Bổ nhiệm trụ trì:
Để ổn định tình hình sinh hoạt tại các tự viện, trên cơ sở đề xuất của Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố về việc bổ nhiệm trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh. Sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng, Ban Tăng sự trình Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ban hành 174 Quyết định bổ nhiệm trụ trì, cụ thể: Biên Hòa (38), Long Khánh (23), Cẩm Mỹ (14), Định Quán (9), Long Thành (36), Nhơn Trạch (8), Tân Phú (6), Thống Nhất (4), Trảng Bom (2), Vĩnh Cửu (11), Xuân Lộc (23) (đính kèm phụ lục 3).
1.8. Chuyển vùng Hoạt động tôn giáo:
Nhằm để đảm bảo tính pháp nhân và pháp lý trong các hoạt tôn giáo của Tăng Ni đúng theo giáo luật và pháp luật, Ban Tăng sự tham mưu trình Ban Thường trực chấp thuận thuyên chuyển cho 249 Tăng Ni chuyển vùng sinh hoạt tôn giáo, cụ thể: Trong tỉnh (63), chuyển đi (130), chuyển đến (56).
1.9. Đề xuất tấn phong Giáo phẩm:
Thực hiện Thông báo của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tăng sự Trung ương về việc tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị thường niên; trên cơ sở đề xuất của Ban Trị sự cấp huyện, Ban Tăng sự tham mưu trình Ban Thường trực đề xuất Trung ương Giáo hội tấn phong cho chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh Đồng Nai đủ điều kiện lên hàng Giáo phẩm là 377 vị Tôn đức.
  2018 2019 2020 2021 2022 Tổng
Hòa thượng 2 8 7 6 6 29
Thượng tọa 6 17 18 11 54 106
Ni trưởng 2 2 11 5 10 30
Ni sư 14 26 48 44 80 212
Tổng/năm 24 53 48 66 150 377

1.10.  Sinh hoạt Phân ban Ni giới:
- Từ ngày 10-13/03/2019 (nhằm mùng 04-06/02/Kỷ Hợi), Phân ban Ni giới tỉnh với hơn 90 chư Ni và 50 Phật tử tham dự Đại lễ Tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Ni và chư Trưởng lão Ni tiền bối Hữu công GHPGVN được Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Tiền Giang tổ chức
- Ngày 25/10/2019 (nhằm ngày 27/09/Kỷ Hợi), Ni trưởng Trưởng Phân Ban tham dự Đại lễ Tưởng niệm lần 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch và cùng chư tiền bối Ni hữu công (có bài tham luận) tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Sóc Sơn, Hà Nội.
- Ngày 24/07/2020, Ni trưởng Trưởng phân Ban Ni giới dự Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2020 tại Chùa Tam Chúc tỉnh Hà Nam và có bài tham luận với đề tài “Vai trò lãnh đạo Ni giới trẻ trong thời hội nhập của Phật giáo Việt Nam”.
- Ngày 05/12/2020, Ni trưởng Trưởng phân Ban Ni giới tỉnh có tham dự chương trình giao lưu “HÀNH TRÌNH MÙA XUÂN LÊN RỪNG XUỐNG BIỂN” do bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN, Chủ tịch Quỹ Học Bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã phối hợp với Đài truyền hình Tp. HCM tổ chức tại số 14, Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp. HCM, và trong chương trình này có mời Ni trưởng phỏng vấn với câu hỏi được Ban tổ chức đặt ra..
- Ngày 16/06/2020, Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh tham dự Hội thảo khoa học Phật giáo Cổ truyền Việt Nam – Sự đóng góp cho đạo pháp và dân tộc. Ni trưởng Trưởng Phân Ban Ni giới có bài tham luận với đề tài “Quá trình hình thành – chuyển biến Phật giáo Cổ truyền Việt nam và sự đóng góp Ni giới của hệ phái”.
- Các hoạt động thăm viếng lễ tang chư Tôn đức Ni đều được Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh quan tâm và thực hiện như: Viếng tang lễ Cố Ni trưởng Thích Nữ Như Châu, Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó Phân Ban Ni giới Trung Ương, Trưởng Phân Ban Ni giới Tp. Hồ Chí Minh; Cố Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Nguyên Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Viện chủ Quan Âm Tu viện; Cố Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên, Uỷ viên hội đồng Trị sự, Chứng minh Phân Ban Ni giới Trung Ương, Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Phương, Tp. HCM; Cố Ni trưởng Thích nữ Chơn An, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- Các hoạt động trong năm như: Tham dự Khóa trùng tuyên Giới luật trong Mùa an cư kiết hạ do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức khóa thi tụng luật cho hành giả An cư Kiết hạ tại chùa Tỉnh Hội, Ni Giới luôn có số lượng thí sinh dự thi chiếm hơn 56% trong tổng số.
- Tham gia các công tác từ thiện xã hộinhư:  tặng quà mừng xuân đến những cụ già neo đơn, tặng cơm phần đến bệnh viện, viện mồ côi, tặng nhà tình thương, tặng quà học sinh hiếu học, tặng quà người khó khăn, mổ mắt nhân đạo, tặng xe lăn, bếp ăn tình thương, bảo hiểm y tế, cây gạo tự động, tặng nhu yếu phẩm, tịnh tài, máy tính bảng cho học sinh học online trong mùa đại dịch…
- Các hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thanh phố, chư Ni đều tích cực tham gia và đóng góp vào sự thành công chung của các mặt hoạt động Phật sự của Phật giáo Đồng Nai.
1.11. Tình hình sinh hoạt Tăng Ni, tự viện:
- Sinh hoạt cơ bản của các cơ sở tự viện thường được thể hiện trên hai phương diện: Một là ổn định nếp sống tu học, nhất là việc tu học của chư Tăng Ni tại tự viện nhằm nâng cao đạo phong, đạo hạnh, cùng kiến thức Phật học cho hàng Tăng lữ; hai là đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập của Phật tử, những người có niềm tin với Phật giáo tại địa phương.
- Qua báo cáo của các Ban Trị sự Phật giáo huyện, thành phố cho thấy cả hai phương diện trên đều được chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì quan tâm bồi đắp và phát huy. Tuy nhiên, cần thắt chặt việc nghiêm tu đối với thế hệ trẻ trên nền tảng “Tỳ Ni Luật Tạng” vì đó là mạng mạch tồn vong của Phật pháp. Mặt khác, còn một số tự viện chưa gắn kết sinh hoạt với Giáo hội, một vài Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện tại địa phương chưa cập nhật đầy đủ thông tin tự viện và Tăng Ni trên địa bàn.
2. Hoạt động Giáo dục Phật giáo
Nhằm đào tạo một thế hệ Tăng Ni trẻ có trình độ về Phật học, chương trình giáo dục và đào tạo Tăng Ni luôn được chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội tỉnh nhà  quan tâm đặc biệt. Qua đó, công tác chuyên ngành Giáo dục Phật giáo đạt được những thành tựu như sau:
2.1. Công tác tổ chức và nhân sự:
- Trong nhiệm kỳ qua, Ban Giám hiệu mất đi một bậc Tôn đức lãnh đạo, Hòa thượng Thích Quang Đạo, một nhà Giáo dục xuyên suốt từ khi thành lập trường cho tới nay.
- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vào cuối năm 2020, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học đã đề xuất các Phân hiệu của Trường Trung cấp để Tăng Ni sinh nội trú có điều kiện tốt nhất theo học tại bổn trường. Trên cơ sở đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã thống nhất thành lập các Phân hiệu, cụ thể như sau:
+ Ngày 06/07/2020, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có công văn số 357/BTS-VP về việc chấp thuận cho Trường Trung cấp Phật học tỉnh mở lớp nội trú tại Tịnh xá Ngọc Uyển (Hệ phái Khất sĩ), phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa.
+ Ngày 22/07/2020, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có công văn số 389/BTS-VP về việc chấp thuận cho Trường Trung cấp Phật học tỉnh mở lớp nội trú tại Thiền viện Thường Chiếu (Hệ phái Thiền), xã Phước Thái, huyện Long Thành.
+ Như vậy, hiện nay nhà Trường có 4 cơ sở đào tạo gồm: Cơ sở Tăng tại Chùa Phật Hiện, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa; cơ sở Ni tại Chùa Huệ Giác, xã Long Phước, huyện Long Thành; Phân hiệu Ni sinh Hệ phái Khất sĩ tại Tịnh xá Ngọc Uyển, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa; Phân hiệu Tăng sinh Hệ phái Thiền tại Thiền viện Thường Chiếu, xã Phước Thái, huyện Long Thành.
2.2. Công tác trùng tu, xây dựng:
- Năm 2019, Ban Giám hiệu đã xây dựng và khánh thành Thiền đường, Giảng đường, Trai đường và Tăng đường của cơ sở Tăng tại Chùa Phật Hiện, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa.
- Ngày 30/10/2021, Trường Trung cấp Phật học tỉnh tổ chức lễ đặt đá xây dựng Thư viện Trường Trung cấp tại cơ sở Ni tại Chùa Huệ Giác, xã Long Đức, huyện Long Thành. Phần kinh phí này được Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai hỗ trợ (500.000.000đ). Sau hơn 01 tháng thi công, vào ngày 22/12/2021, Nhà trường và Quân Khu 7 đã tổ chức Lễ Khánh thành Thư viện, đưa vào sử dụng, phục vụ cho nhu cầu tu học của Ni sinh.
- Ngày 27/11/2021, Nhà trường được Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương trao tặng 13 đầu sách, tổng cộng hơn 7000 quyển.
2.3. Công tác đào tạo:
- Chương trình Sơ cấp Phật giáo: Lớp Sơ cấp Phật giáo tỉnh Đồng Nai khai giảng vào tháng 2 năm 2017 tại Chùa Giác Minh, phường Tân Vạn,  thành phố Biên Hòa. Số lượng là 25 học viên Tăng Ni sinh theo học, đã tốt nghiệp vào năm 2019.
- Chương trình Trung cấp Phật giáo: Đây là công tác trọng yếu của Ban Giáo dục Phật giáo nói riêng và của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai nói chung. Trong năm qua Ban Giám hiệu, Ban Điều hành, Ban Giáo thọ… nhà trường đã nỗ lực chăm lo lắng tổ chức sắp xếp mọi Phật sự nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho Tăng Ni sinh chuyên tâm học và tu tập đạt kết quả tốt.
+ Khóa VIII (2017-2020), với tổng số 288 Tăng Ni sinh đã tốt nghiêp.  
+ Khóa IX (2020 -2023), áp dụng chấp hành thời khóa Thanh quy của chốn Thiền môn. Và học theo thời khóa biểu ấn định hệ 3 năm của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, với số lượng 248 Tăng Ni sinh (130 Tăng, 118 Ni) đang học năm cuối, chuẩn bị thi tốt nghiệp.
+ Khóa X (2021-2024) với số lượng 262 Tăng Ni sinh (47 Tăng, 215 Ni), đang học kỳ I năm  thứ 2.
3. Hoạt động Hoằng pháp
3.1. Công tác tổ chức và nhân sự: Trên cơ sở xem xét đề xuất của Ban Hoằng pháp, ngày 18/4/2019, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban hành Quyết định số 130/QĐ-BTS về việc bổ sung và điều chỉnh nhân sự Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Theo đó, điều chỉnh chức vụ cho 3 thành viên: Đại đức Thích Minh Từ, Đại đức Thích Quảng Ảnh và Sư cô Thích nữ Tánh Tuệ; đồng thời bổ sung nhân sự mới tham gia Ủy viên là Đại đức Thích Nguyên Định (Đinh Văn Bảo), Đại đức Thích Quảng Trí (Lê Văn Thiện), Đại đức Thích Pháp Đăng (Trần Anh Tú), Đại đức Thích Tịnh Hạnh (Nguyễn Trung Âu).
3.2. Công tác Hoằng pháp:
- Với đội ngũ Tăng, Ni năng động và nhiệt huyết, Đoàn Giảng sư tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động Phật sự hữu hiệu như: Thuyết giảng tại các Lễ hội Phật giáo, các sự kiện do Giáo hội tổ chức. Duy trì thuyết giảng Phật pháp định kỳ hàng tháng tại các tự viện, tổ chức khoá tu Bát quan trai, Đạo tràng hướng dẫn tu Thiền, khoá tu niệm Phật vào các ngày Chủ Nhật và các ngày Thập trai cho hơn 450 đạo tràng với khoảng 150.600 lượt chư Tăng, Ni và Phật tử tham dự.
- Ban Hoằng pháp đã đề cử các Giảng sư là Ủy viên của Ban đi thuyết giảng tại các Ban Trị sự cấp huyện; tại các tự viện và các Đạo tràng trong tỉnh. Song song đó, với tính đặc thù của Ban và cũng như để hòa hợp giữa các hệ phái trong tỉnh nhà, Ban đã phân công tác cho các vị Phó ban là đại diện cho các hệ phái thuyết giảng các Đạo tràng sinh hoạt trực thuộc của hệ phái đó.
- Kính mừng sự kiện Đại lễ Phật đản, Lễ Pháp hội Dược Sư, thuyết giảng tại các trường Hạ, thuyết giảng Đại Lễ Vu Lan...Ban cũng đã cử các Ủy viên đi thuyết giảng tại các địa phương.
- Song song cùng đó, ứng dụng công nghệ 4.0, Ban Hoằng pháp đã thiết lập Group Zalo online lấy tên nhóm là: “BanHoangPhapTinhDongNai”, nhằm để kết nối và kịp thời cập nhật các thông tin, thông báo, đến các vị Ủy viên trong Ban.   
3.3. Ban Hoằng pháp tại các địa phương:
Thành phố Long Khánh: Ban Hoằng pháp đã thực hiện trên 50 buổi thuyết pháp, pháp hội cho các tự viện trong thành phố, mỗi kỳ có trên 300 Phật tử tham dự, tiêu biểu như: Chùa Xuân Hòa, Chùa Huyền Trang, Tịnh xá Ngọc Khánh, Chùa Bảo Sơn...
- Huyện Thống Nhất: Ban Trị sự huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác Hoằng pháp, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Giáo hội, với số lượng tín đồ trên 24.100 người. Đạo tràng Bát Quan Trai như Chùa Phổ Duyên, Chùa Linh Sơn, Chùa Long An, Niệm Phật đường Quan Âm, Chùa Tịnh Quang, Chùa Bảo Huệ... Đạo tràng Pháp Hoa như Chùa Bảo Huệ, Chùa Tịnh Quang, Chùa Linh Sơn... Đạo tràng Niệm Phật như Chùa Huệ Viễn, Chùa Hưng Lâm và Chùa Từ Ân.
- Huyện Định Quán: Duy trì thuyết giảng Phật pháp, tổ chức các khoá tu học cho Đạo tràng Phật tử và gia đình Phật tử vào các ngày tu Bát quan trai, Hướng dẫn tu thiền, Khoá tu niệm Phật… Chùa Pháp Quang, Thiền viện Trúc Lâm Chân Pháp, Tu viện Từ Bi, Chùa Linh Quang (Túc Trưng), Chùa Long Hoa, Chùa Thiên Chơn, Chùa Linh Quang (Phú Hoà), Chùa Long Ẩn, Chùa Nam Sơn, Chùa Trúc Lâm, Chùa Kiên Sơn, Chùa Phước Quang, Tịnh xá Bửu Sơn,.. Phật tử tham dự tu học tại các Đạo tràng từ 100 người trở lên.
- Huyện Long Thành: Nhiều tự viện tổ chức Khóa tu Thiền, Niệm Phật, Thọ Bát Quan Trai giới cho Phật tử tu học như: Thiền viện Thường Chiếu (khoảng 1200 Phật tử), Thiền viện Linh Chiếu (hơn 200 Phật tử), Thiền viện Viên Chiếu, Chùa Viên Âm (hơn 90 Phật tử), Tu viện An Lạc Hạnh (khoảng 70 Phật tử), Chùa Viên Quang (khoảng 150 Phật tử). Chùa Liên Trì (khoảng 100 Phật tử), Tx. Ngọc Phước (khoảng 70 Phật tử), Tv. Trúc Lâm Trí Đức, (khoảng 150 Phật tử), Tv. Trúc Lâm Trí Đức Ni (khoảng 150 Phật tử), Chùa Pháp Độ (khoảng 100 Phật tử), Chùa Long Phước Thọ, khoảng 300 Phật tử)....
4. Hoạt động Hướng dẫn Phật tử
- Qua khảo sát, rà soát các khóa tu trong toàn tỉnh, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh đã tổng hợp với kết quả như sau: Khóa tu ngày an lạc là 59 đạo tràng với tổng số 6.990 lượt người tham dự; khóa bát quan trai là 42 đạo tràng với tổng số 4.600 lượt người tham dự và khóa tu niệm phật là 11 đạo tràng với tổng số 1.360 lượt người tham dự. Hiện nay, Phật giáo Đồng Nai có 175 đạo tràng Bát Quan Trai, đạo tràng Thiền, đạo tràng Tịnh Độ, Pháp Hoa, hướng dẫn 35.210 lượt Phật tử tu học.
- Tổ chức họp toàn Ban để công bố và trao Quyết định công nhận nhân sự Phân ban Cư sĩ Phật tử, Phân ban Gia đình Phật tử, Phân ban Phật tử Dân tộc thiểu số.
4.1. Tổ chức hội trại, trại hè, trại huấn luyện:
- Ngày 22/7/2018 Tổ chức thành công hội trại “ Hào Khí Miền Đông” tại Thiền viện Phước Sơn
- Tại huyện Thống Nhất, tổ chức khóa tu tuổi trẻ với chủ đề “An nhiên từng phút giây”  lần thứ 16 với số lượng là 200 sinh viên – học sinh tham dự.
- Từ ngày 2018, 2019, 2022, tại các huyện Xuân Lộc, thành phố Long Khánh và Biên Hòa đã tổ chức thành công Hội trại thanh thiếu niên từ 10 đến 30 tuổi với số lượng 400 em tham dự.
- Từ ngày 23- 25/7/2018, Phân ban Gia đình Phật tử GHPGVN tỉnh đã tổ chức thành công trại Lục Hòa cho các em đoàn sinh, với số lượng 503 đoàn sinh tại Thiền viện Phước Sơn.
4.2. Phân ban Gia đình Phật tử:
- Hiện nay, trên toàn tỉnh có 22 đơn vị Gia đình Phật tử (15 đơn vị chính thức, và 7 đơn vị mới thành lập). Số lượng Huynh trưởng là 124 (6 Huynh trưởng cấp Tấn, 34 Huynh trưởng cấp Tín, 42 Huynh trưởng cấp Tập, và 42 Huynh trưởng tập sự). Số lượng đoàn sinh là 1375 đoàn sinh (Thanh là 115 em, Thiếu là 510 em và Đồng là 750 em).
- Tổ chức trại Lục Hòa 8 cho Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh và tham gia Trại Lục Hòa của Gia đình Phật tử toàn quốc.
- Đã hoàn tất chương trình tu học Bậc Lực V (2016 – 2019) năm thứ 3, sẽ được dự thi khảo sát cuối năm thứ 3 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tài do Ban điều hành Bậc Lực và Trunng ương tổ chức vào ngày 14/07/2019, có 19 huynh trưởng học viên tham dự kỳ thi khảo sát này.
- Đã hoàn tất chương trình tu học Bậc Định III (2016 – 2019), đã tổ chức thi kết khóa ngày 10 tháng 3 năm 2019 tại chùa Xuân Hòa. Có 16 huynh trưởng học viên trúng cách.
4.3. Ban Hướng dẫn Phật tử tại địa phương:
Thành phố Long Khánh, tổ chức thành công Lớp Giáo lý căn bản khóa II (2017-2019) và Lớp Giáo lý nâng cao khóa I (2017-2019) với số lượng trên 100 học viên theo học. Tiếp tục duy trì ổn định đạo tràng tu học Bát Quan Trai, mỗi tháng 2 kỳ tại Chùa Xuân Hòa với số lượng trên 300 Phật tử tu học. Chúng Bồ-Tát Giới tại gia cũng duy trì bố tát mỗi tháng vào ngày 14 và 30 tại Chùa Bảo Sơn với số lượng trên 80 vị tham dự. Tổ chức thành công Hội thi giáo lý và Tọa đàm nhân ngày Đại lễ Phật đản với nội dung “Giáo lý Đức Phật”.
Huyện Định Quán, Gia đình Phật tử tại các Chùa Trúc Lâm, Chùa Pháp Quang, Chùa Liên Hoa, Chùa Linh Quang (xã Phú Hòa) đều tổ chức sinh hoạt vào ngày Chủ Nhật hàng tuần cho các con em.
Tạm thời tiếp nhận đơn vị GĐPT Chùa Nam Sơn, huyện Định Quán, xin được sinh hoạt cùng Phân ban GĐPT Đồng Nai.
Nhìn chung, hoạt động của Ban Hướng dẫn Phật tử với các Phân ban thuộc Ban hướng dẫn Phật tử đề rất nỗ lực hoạt động theo đúng Hiến chương Giáo hội và Nội quy của ban.
5. Hoạt động Nghi l
Nghi lễ là một công tác trọng tâm không thể thiếu trong các tổ chức sinh hoạt của đạo Phật, gắn liền với đời sống tinh thần của Phật tử và bà con nhân dân trong cộng đồng dân cư tại địa phương trong các dịp tết Cổ truyền, ngày Rằm tháng Giêng, Lễ Phật đản, vu lan, cầu an, cầu siêu, …tổ chức tốt các lễ hội Phật giáo truyền thống trang nghiêm, long trọng tạo được nếp đẹp tâm linh đậm chất đạo Phật trong lòng du khách và Phật tử tham dự.
5.1. Lễ Cầu siêu:
- Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh, UBND huyện Nhơn Trạch, UBND thành phố Long Khánh tổ chức Lễ Cầu siêu cải táng di dời hài cốt Liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang huyện, thành phố.
- Nhằm hưởng ứng các hoạt động “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại Việt Nam”, vào ngày 15/11 hàng năm, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các huyện, thành phố kết hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh, huyện tổ chức Lễ Cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại tỉnh và các địa phương.
- Đặc biệt, nhân Đại lễ Phật đản hàng năm, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự tỉnh và các huyện, thành phố đều tổ chức Đoàn viếng và dâng hương tưởng niệm chư Anh hùng Liệt sĩ tại các nghĩa trang.
5.2. Lễ tưởng niệm chư Tôn đức Giáo phẩm:
Nhằm tỏ lòng tri ân các bậc tiền bối hữu công, mỗi năm nhân dịp Lễ Húy nhật và mùa Phật đản, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đều cử đoàn trở về các tự viện để dâng hương tưởng niệm chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ như: Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Thành, Nguyên Tăng thống Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai nhiệm kỳ đầu (1982-1987), Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai; Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Khải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh các nhiệm kỳ II, III, IV và V; Đại lão Hòa thượng Thích Diệu Tâm, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Nguyên Phó Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Huệ Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Phó ban, thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã viên tịch qua các thời kỳ.
5.3. Tổ chức Lễ tang, Lễ viếng chư Tôn đức giáo phẩm:
Tổ chức Lễ tang chư Tôn giáo phẩm:
- Từ ngày 6-12/9/2017, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp với Môn đồ pháp quyến trang nghiêm trọng thể tổ chức Lễ tang Hòa thượng Thích Quang Đạo, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Viện chủ Tổ đình Phước Viên, thành phố Biên Hòa.
- Ngày 01-08/01/2021, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp Môn đồ pháp quyến trang nghiêm trọng thể tổ chức Lễ tang Hòa thượng Thích Thiện Hiện, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Viện chủ Chùa Phổ Quang, huyện Vĩnh Cửu.
- Ngày 21-25/01/2021, Ban Trị sự tỉnh phối hợp với Môn phong Quan Âm Tu viện trang nghiêm trọng thể tổ chức Lễ tang Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Viện chủ Quan Âm Tu viện.
- Ngày 28/11/2021, tại Trụ sở Ban Trị sự - Chùa Tỉnh Hội, phường  Hiệp Hòa, thanh phố Biên Hòa, Ban Trị sự tỉnh tổ chức Lễ Tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (bằng hình thức trực tuyến). Buổi lễ với sự tham dự của Hòa thượng Thích Thiện Đạo, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự; đại diện các cơ quan chức năng tỉnh, thành phố, phường Hiệp Hòa.
- Ngoài ra, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố và Môn đồ pháp quyến tổ chức Lễ tang Hòa thượng Thích Chơn Trí, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Giác Chánh, Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Hòa thượng Thích Giác Thông, Nguyên Phó Ban Trị sự tỉnh, Hòa thượng Thích Huyền Đức, Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Hòa thượng Thích Thiện Trung, Nguyên Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Hòa thượng Thích Thiện Cảnh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc; Hòa thượng Thích Thích Trừng Chỉ, Nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
Viếng Lễ tang chư Tôn đức Giáo phẩm:
- Năm 2017, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cử đoàn viếng Lễ tang Hòa thượng Thích Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; Hòa thượng Thích Trí Tâm, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.
- Năm 2018, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cử đoàn viếng Lễ tang Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Trung Hậu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội; Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Nguyên Trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Hòa thượng Thích Minh Cảnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Toàn Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng.
- Năm 2020, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cử đoàn viếng Lễ tang Hòa thượng Thích Trừng Khiết, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Hòa thượng Thích Giác Phúc, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa
- Ngoài ra, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự huyện, thành phố cử đoàn hương cầu nguyện và kính viếng Lễ tang Thân mẫu của Thượng tọa Thích Đạo Huy, Đại đức Thích Đạt Ma Chí Hải; Đại đức Thích Giác Hiếu,.. cùng Lễ tang thân quyến của các vị lãnh đạo chính quyền tỉnh Đồng Nai, các huyện, thành phố…
5.4. Tham dự Hội thảo:
Từ ngày 01-02/7/2022Ban Trị sự và Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh tham dự Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc tại thành phố Hải Phòng với chủ đề “ Kế thừa, bảo tồn và phát huy truyền thống Nghi lễ Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập” do Thượng tọa Thích Huệ Sanh làm Trưởng đoàn.
6. Hoạt động Văn hóa
6.1. Công tác tuyên truyền, phối hợp:
- Vận động Tăng Ni và Phật tử thưc hiện tốt các cuộc vận động, xây dựng nếp sống văn hoá ở mỗi tự viện, giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan đô thị, khu phố, ấp văn minh “Xanh-Sạch-Đẹp”, hưởng ứng chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.
- Đề xuất Ban Trị sự GHPGVN tỉnh xem xét có văn bản đề nghị đến quý cơ quan chức năng tỉnh cho phép các tự viện xây dựng các công trình tôn giao và công trình phụ trợ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các tự viện, đáp ứng nguyện vọng của Tăng Ni và Phật tử tại sinh hoạt tu học. Nổi bậc là Trường Trung Cấp Phật học tỉnh cơ sở Ni xây dựng Thư viện do Quân khu 7 và Bộ Chỉ Huy Quân sự hỗ trợ.
6.2. Công tác in ấn, phát hành ấn phẩm:
- Trong nhiệm kỳ qua, Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh và các huyện đã xuất bản một số đầu sách như sau: Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất”, “Thanh Từ Toàn Tập” của Hòa thượng Thích Thanh Từ.
- Xuất bản tập san, kỷ yếu như: Kỷ yếu Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII và  Kỷ yếu 40 thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
6.3Hoạt động văn hóa các địa phương:
- Thành phố Biên Hòa, ngày 04/12/2018, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hoà tổ chức thả 7 Hoa sen tại Công viên Biên Hùng để Kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hoà Đồng Nai. Đồng thời còn thực hiện và phát hành 3 Tập san Hương Đạo nhân Đại lễ Phật đản, Vu Lan và Tết Cổ truyền.
- Thành phố Long Khánh, nhân dịp Phật đản PL. 2563, Ban Văn hóa tổ chức triển lãm Hội Chợ ẩm thực tại chùa Xuân Hòa - Văn phòng Ban Trị sự. Đồng thời còn thực hiện và phát hành Tập san “Phật thành ĐạoXuân Di Lặc và Vu lan”.
- Huyện Xuân Lộc, nhân dịp Phật đản PL. 2563, Ban Văn hóa khuyến khích, kêu gọi các tự viện treo cờ, băng rôn và thiết trí Lễ đài, Vườn Lâm Tỳ Ni tại Bổn tự. Đặc biệt là thiết kế 7 đài hoa sen quanh Đài Tưởng niệm và treo các lồng đèn trên các cây xanh tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.
- Huyện Nhơn Trạchxuất bản cuốn “Những Ngôi Chùa Huyện Nhơn Trạch”.
7. Hoạt động Kinh tế-Tài chính
- Nhằm ủng hộ công đức phí cho hoạt động của Giáo hội, hàng năm Ban Kinh tế Tài chính đề có thông báo  kêu gọi Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố; Tăng Ni và Phật tử cúng dường công đức phí cho các hoạt động của Giáo hội. Qua đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã cúng dường công đức phí hàng năm cho Trung ương Giáo hội. Đồng thời, Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các thành viên Ban Kinh tế, nhất là các Cư sĩ doanh nhân, doanh nghiệp.
- Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Văn phòng Ban Trị sự tỉnh không thu bất cứ lệ phí tiền khi thực hiện thủ tục hành chánh Giáo hội cho chư Tăng Ni và tự viện.
- Phần báo cáo chi tiết thu chi: có chuyên đề riêng.
8. Hoạt động Từ thiện Xã hội
Công tác từ thiện xã hội là hoạt động Phật sự đạo đức mang tính tích cực và trong sáng, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, là một trong những công tác quan trọng của Giáo hội. Vì thế, các công tác liên quan đến từ thiện xã hội luôn được Ban Trị sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo và hỗ trợ thực hiện một số công tác như sau:
- Thứ nhất, phát quà cứu trợ, tặng học bổng, tặng xe đạp cho học sinh,...đây được xem là hình thức phổ biến nhất trong công tác từ thiện Phật giáo. Vào dịp Tết nguyên đán, tháng tư, tháng bảy, tháng mười, hầu hết các tự viện Phật giáo ở Đồng Nai đều thực hiện công tác này; những đợt bão lũ miền Trung miền Bắc; hạn hán, ngập mặn ở miền Tây; cho đến các tỉnh Cao nguyên,..thì đều có hình bóng cứu trợ và tiếp tế của tăng ni và phật tử các tự viện Phật giáo Đồng Nai.
- Thứ hai, Bếp cơm từ thiện, Tuệ tĩnh đường, Phòng thuốc y học cổ truyền, Trung tâm bảo trợ, … đây là hoạt động cố định hàng tuần hàng tháng tại các tự viện. Hiện nay, Phật giáo Đồng Nai có một Tuệ tĩnh đường do Ban Trị sự tỉnh quản lý đặt tại Chùa Đức Quang, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa. Mỗi địa phương cấp huyện đều có ít nhất là hai tự viện thực hiện hoạt động theo mô hình này.
-  Thứ ba, nhận nuôi trọn đời các Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, tham gia bảo trợ các gia đình nạn nhân chất độc gia cam, dioxin, Viện dưỡng lão…
- Thứ tư, xây nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xây dựng cầu đường nông thôn…
Nổi bật nhất là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giao Việt Nam và chinh quyền tỉnh Đồng Nai, kêu gọi ủng hộ nguồn lực cho phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các huyện, thành phố, Tăng Ni và Phật tử các tự viện đã ủng hộ trang thiết bị y tế, ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm cho các bệnh nhân, những người bị nghi lây nhiễm tại các cơ sở cách ly tập trung, các y bác sĩ, các chiến sĩ quân đội, công an, lực lượng tình nguyện nơi tuyến đầu phòng chống dịch. Nhất là việc ủng hộ tiền, trang thiết bị y tế, máy tạo oxy cho Nhân dân Ấn Độ trong việc phòng chống dịch bệnh. Ủng hộ cứu trợ đồng bào các vùng bị thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời như tặng nhu yếu phẩm, nước ngọt, các bình chứa nước loại lớn, các cây nước, giếng nước, máy lọc nước v.v...
Nhiều chùa, Tăng Ni đã tổ chức phát gạo, mì, nhu yếu phẩm, rau củ quả cho những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các cây ATM gạo, ATM nước nghĩa tình, các Siêu thị Hạnh phúc - 0 đồng, giải cứu nông sản… đã giúp cho rất nhiều người vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.
- Tổng trị giá từ thiện được quy đổi thành tiền là: 679.507.264.000đ (sáu trăm bảy mươi chín tỷ năm trăm lẻ bảy triệu hai trăm sáu mươi bốn ngàn đồng chẵn)
ĐƠN VỊ TỔNG
Thành phố Biên Hòa 143.268.126.000
Thành phố Long Khánh 60.312.350.000
Huyện Cẩm Mỹ 47.310.000.000
Huyện Định Quán 49.857.152.000
Huyện Long Thành 129.360.963.000
Huyện Nhơn Trạch 49.186.480.000
Huyện Tân Phú 19.759.845.000
Huyện Thống Nhất 14.265.335.000
Huyện Trảng Bom 24.047.603.000
Huyện Vĩnh Cửu 33.913.278.000
Huyện Xuân Lộc 71.594.947.000
Ban Từ thiện Xã hội tỉnh 36.631.185.000
TỔNG 679.507.264.000

9. Hoạt động Pháp chế, Kiểm soát
- Ban Pháp chế, Kiểm soát GHPGVN tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn là tham mưu trực tiếp cho Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành nhằm bảo đảm sự hài hòa, bình đẳng, bảo vệ quyền và nghĩa vụ các bên có liên quan đến vụ việc tranh chấp, thưa kiện.
- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý với cơ quan quản lý Nhà nước và tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Giáo hội, tự viện, Tăng Ni và Phật tử theo quy định của pháp luật.
- Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tranh chấp và giải quyết hòa giải dứt điểm các vụ việc, trình kiến nghị đến Ban Thường trực Ban Trị sự và các cơ quan Nhà nước, các ban ngành hữu quan nhờ hỗ trợ, giải quyết về các mặt lĩnh vực thừa kế, sở hữu nhà đất thuộc tôn giáo (Phật giáo) cho chư Tăng Ni, các tự viện, trong toàn tỉnh một cách tốt đẹp, trong tinh thần lục hòa cộng trụ.
9.1. Kiện toàn nhân sự:
- Vào cuối năm 2019, Hòa thượng Thích Chơn Trí, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh viên tịch. Trên cơ sở thống nhất của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tại Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2019, ngày 29/6/2020, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh ban hành Quyết định số 331/QĐ-BTS về việc phân công Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh. Tuy nhiên với vai trò Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phải điều hành và xử lý nhiều Phật sự quan trọng, cho nên Thượng tọa Thích Huệ Khai đã trình Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh bổ sung nhân sự đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh.
- Trên cơ sở đệ trình của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, ngày 16/11/2021, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hanh Quyết định số 303/QĐ-HĐTS về việc bổ sung Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế đối với Thượng tọa Thích Huệ Nghiệp, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Ngày 13/12/2021, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã công bố và trao Quyết định chuẩn y, đồng thời trao khuôn dấu của Ban Pháp chế cho Thượng tọa Thích Huệ Nghiệp.
9.2. Tham mưu giải quyết những đơn thư, khiếu nại những vụ việc cụ thể:
  • Ngày 10/08/2020, Ban Pháp chế tham mưu trình Ban Thường trực ký chuyển văn bản số 435/BTS-VP về việc phúc đáp văn thư số 464/BTG-PG về việc đề nghị giải quyết đơn của tu sĩ Thích nữ Như Định, Chùa Liên Trì, huyện Long Thành.
- Ngày 18/09/2020, Ban Pháp chế tham mưu trình Ban Thường trực ký chuyển văn bản số 484/BTS-PC về việc phúc đáp Quyết định số 900/2020/QĐ-CCTLCC về việc yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tóa án nhân dân tỉnh Đồng Nai liên quan đến chùa Bửu Đức, tổ 3, ấp Cây Cầy, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu.
- Ngày 12/08/2020, Ban Pháp chế tham mưu trình Ban Thường trực ký chuyển văn bản số 442/BTS-VP về việc phúc đáp công văn số 923/CV-TA về việc tranh chấp quyền sử dụng đất tại chùa Thanh Long Cổ tự, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa. - Ban Pháp chế kết hợp với Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát tham mưu giải quyết tình hình phức tạp tại tịnh xá Ngọc Hưng, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.
- Tham gia giải quyết việc tranh chấp quyền sử dụng đất tại chùa Linh Sơn, huyện Vĩnh Cửu.
- Xác minh, trình Ban Thường trực xem xét cho tu sĩ Thích Quảng Huyền, thế danh Nguyễn Dũng, xuất gia tại Tổ đình Phước Viên, Tp. Biên Hòa được hoàn tục theo nguyện vọng.
- Xác minh, trình Ban Thường trực bãi bỏ tư cách tu sĩ và thu hồi các giấy tờ có liên quan đến tu sĩ Thích Duy Tĩnh, thế danh Lê Hữu Dũng, xuất gia tại thiền tự Phước Quang, huyện Long Thành.
9.3Công tác pháp chế và kiểm soát tại các địa phương:
- Tại thành phố Biên Hòa, ngày 29/10/2020, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố hòa giải thành công việc tranh chấp đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Tân Vạn với chùa Vạn Linh, phường Tân Vạn.
- Ngày 05/11/2020, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố tổ chức cuộc họp giải quyết về việc vướng mắc liên quan đến ranh giới đất của Tịnh thất Chơn Tịnh và Tịnh xá Ngọc Phúc tại phường Phước Tân.
10. Hoạt động Thông tin Truyền thông (TTTT)
Ban TTTT trong nhiệm kỳ qua đã tích cực trong các hoạt động thông tin tuyên truyền của Giáo hội, liên tục cập nhật đưa các thông tin Phật sự quan trọng của Giáo hội trong và ngoài tỉnh, kịp thời và rộng khắp đến với quần chúng nhân dân trong cả nước. Nét nổi bật trong công tác truyền thông là các sự kiện lới như Đại Giới đàn, Phật đản, Mùa an cư kiết hạ, các buổi họp và đặc biệt là công tác an sinh xã hội…  
10.1. Website Phật giáo Đồng Nai (phatgiaodongnai.org):
- Từ ngày 20/10/2018, được sự thống nhất của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Thông tin Truyền thông đã chính thức sửa đổi và thay đổi tên miền phatgiaodongnai.vn thành phạtgiaodongnai.org; đồng thời thay đổi một số giao diện không thực sự hiệu quả và kết cấu lại một số nội dung quan trọng.
- Đến nay, Trang thông tin điện tử Phật giáo Đồng Nai đã chính thức mở rộng và quảng bá đến với Tăng Ni và Phật tử trên toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Ban TTTT đã đăng tải trên 3000 bản tin các loại, cụ thể như sau:
STT HẠNG MỤC SỐ BÀI
01 Tin tức trong tỉnh Đăng 1223 bài đăng
02 Tin tức ngoài tỉnh Đăng 1670 bài đăng
03 Bản tin Phật sự Đăng 22 bài đăng (chính thức)
04 Hoạt động Phật sự Đăng 52 bài đăng
05 Phật sự các huyện Đăng  120 bài
06 Nghiên cứu Đăng 153 bài
07 Văn hóa Đăng 119 bài
Thống kê nhiệm kỳ 2017 – 2022, đăng tổng cộng 3.359 bài

10.2. Kênh Youtube (Truyền hình Phật giáo Đồng Nai TV):
- Kênh Youtube được thành lập ngày 18/09/2020, đưa vào hoạt động ngày 01/10/2020 và được cấp phép chính thức vào ngày 12/12/2020 (cấp phép bởi Youtube, Bản quyền thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chịu trách nhiệm nội dung và đăng tải thuộc Ban TTTT tỉnh.). Đây là Kênh Truyền thông chính thức đăng tải mọi bản tin kỹ thuật số của GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- Với nỗ lực chung sức của Ekip kỹ thuật và các thành viên trong Ban TTTT, được sự động viên, quan tâm của Thường trực Ban Trị sự tỉnh, các hoạt động Phật sự của Ban TTTT đã đạt được hiệu quả cao trong từng khâu, chỉnh chu hơn cho từng nội dung, từng bài viết và hình ảnh, mang đến cho người xem và người đọc một cái nhìn đẹp hơn về tổng quan các tin tức và pháp thoại.
10.3. Tập san “Phật Giáo Đồng Nai”:
Ban Thông tin Truyền thông chính thức cho ra mắt Tập san “Phật Giáo Đồng Nai”, nhằm truyền tải những gia trị triết lý đạo đức tâm linh tốt đẹp, những hình ảnh tốt đẹp, những giá trị nhân văn và những gương sáng giữa đời thường để tiếp thêm năng lượng tích cực cho cuộc sống, đóng góp phần nào trong việc hoằng dương phật pháp, làm lợi đạo ích đời.
- Tập san được phát hành mỗi năm 3 số nhằm chào đón các ngày lễ lớn trong năm của Phật giáo như: Phật Đản, Vu Lan và Tết Cổ truyền, với nhiều nội dung phong phú, chất lượng và hình thức đẹp.
+ Số 01: Xuân Trong Cửa Thiền.
+ Số 02: Hòa Hợp và Phát Triển – Kính mừng Đại Lễ Phật Đản PL: 2566.
+ Số 03: Hiếu Hạnh Vi Tiên – Vu lan Mùa Hiếu Hạnh và hướng tới Đại hội Phật Giáo tỉnh Đồng Nai – Nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Kinh phí phát hành ấn phẩm có được là nhờ sự đóng góp tích cực của chư Tôn đức Lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh trong thời gian vừa qua.
10.4. Kinh phí hoạt động và mua sắm thiết bị:
Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Thông tin Truyền thông đã tự mua sắm trang thiết bị máy móc hiện đại nhằm mục đích thực hiện các chương trình, Livetream trực tiếp các sự kiện quan trọng, chuyên mục bản tin Phật sự các sự kiện của tỉnh, các huyện và tự viện như: 04 máy quay chuyên dụng, 1 hệ thống livetream, 2 máy tính (1 máy chuyên dựng phim chất lượng cao và 1 máy chuyên livetream), 1 máy bay flycam lấy hình ảnh từ góc cao và một số trang thiết bị chuyên dụng khác. Như vậy, tổng kinh phí để duy trì và phát triển cho công tác truyền thông của Phật giáo tỉnh nhà là trên 800.000.000đ (tám trăm triệu đồng) kể cả việc phát hành Tạp san “Phật Giáo Đồng Nai”.
11. Hoạt động Phật giáo Quốc tế:
Trong xu thế phát triển, đổi mới và hội nhập toàn cầu của đất nước, trong tinh thần hòa bình và hữu nghị, đoàn kết với các nước Phật giáo trên thế giới, để hợp tác hoằng dương chánh pháp, giao lưu văn hóa Phật giáo của các nước. Phật giáo Đồng Nai cũng tích cực thể hiện thiện chí thân mời các Thiền sư từ các nước khi có dịp đến với Việt Nam; đồng thời tham gia vào các chương trình giao lưu văn hóa, hoằng pháp tại nước ngoài, cụ thể:
- Năm 2018, Ban Phật giáo Quốc tế đã có chuyến Hoằng pháp tại các nước Châu Âu do Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Đại đức Thích Thiện Mỹ và Sư cô Thích nữ Huệ Hiếu phụ trách.
- Ngày 18/10/2019, tại chùa Thanh Long, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, Ban Phật giáo Quốc tỉnh do Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Trưởng ban tiếp Đoàn Phật giáo Butan thăm và giao lưu Văn hóa. Đồng thời, Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế cùng tháp tùng pháp đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ và Trung ương Giáo hội tham dự Hội nghị Phật giáo tại Bhutan.
- Năm 2019, Ban Phật giáo Quốc tế tham gia đoàn Ban Trị sự tỉnh dự Đại lễ Vesak liên Hiệp Quốc tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.
- Thiền viện Phước Sơn, thành phố Biên Hòa, mỗi năm đều có chương trình mời các Thiền sư từ Myanmar về để hướng dẫn Thiền cho Tăng Ni và Phật tử Phật giáo Nam tông tại Đồng Nai.
III. THAM GIA XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC:
- Phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, thiết thân cùng xã hội, hiện hữu trong lòng dân tộc, quyết tâm giữ vững tinh thần độc lập dân tộc, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Đồng thời, để phát huy vai trò thành viên trong khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, các thành viên của Giáo hội tỉnh; cấp huyện; Tăng, Ni và Phật tử trong toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi sinh, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nết sống văn hóa trên địa bàn khu dân cư, tham gia tích cực vào phong trào quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
- Tăng Ni và phật tử đã tích cực tham gia là thành viên Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã. Đặc biệt, trong cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua, Phật giáo Đồng Nai có 106 Tăng Ni và Phật tử tham gia ứng cử HĐND cả 3 cấp. Kết quả có 67 Tăng Ni, Phật tử trúng cử, đạt 63,2%. Tăng Ni và Phật tử đắc cử gồm: cấp tỉnh 01 vị; cấp huyện, thành phố 08/10 vịcấp xã có 62 vị (có 04 vị đắc cử Hội đồng nhân dân 2 cấp).
Tăng Ni và Phật tử Đồng Nai Chương trình bào vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khi hậu: Ngày 29/12/2021, tại Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Thượng tọa Thích Huệ Sanh, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự đã tham gia ký kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2026.
Tóm lại, tất cả những cống hiến trên chứng minh Tăng Ni, Phật tử Phật giáo tỉnh luôn luôn đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đã và đang tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời hội nhập và phát triển toàn cầu, cùng toàn dân xây dựng đất nước công bằng, dân chủ, giàu đẹp, văn minh và tiến bộ.
IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ƯU KHUYẾT ĐIỂM
1. Ưu điểm:
Bằng sự vận dụng trí tuệ tập thể, tinh thần hòa hợp, đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, giữ vững niềm tin Đạo pháp của các thành viên Tăng Ni, Phật tử tỉnh Đồng Nai, Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai đã bám sát các mặt công tác từ tỉnh đến các tự viện, với những thành quả đạt được như sau:
- Hoạt động Phật sự khóa VIII của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã bám sát nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với tinh thần đoàn kết hoà hợp, vận dụng trí tuệ của tập thể để thực hiện tinh thần đổi mới trên mọi mặt công tác. Sắp xếp nhân sự hợp lý, kịp thời triển khai các Nghị quyết, chủ trương của Trung ương Giáo hội đến Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố và Tăng Ni các cơ sở, tự viện. Kết hợp thường xuyên, chặt chẽ với Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố để kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động Phật sự.
- Văn phòng Giáo hội Phật giáo tỉnh được củng cố và đi vào hoạt động nề nếp, quan hệ thường xuyên chặt chẽ với Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố đảm bảo thông tin chính xác, chuẩn bị tốt các văn bản báo cáo, phục vụ các Hội nghị của Tỉnh hội.
- Các Ủy viên chuyên ngành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được phân công. Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Tăng Ni, tự viện và các hoạt động Phật sự khác.
- Hướng dẫn các Ban Trị sự huyện, thành phố tổ chức học tập, hội thảo, quán triệt các văn kiện của Giáo hội, hoạt động theo đúng Hiến chương và Nội quy Ban, Viện Trung ương và Ban Trị sự tỉnh.
- Đường lối đổi mới, cũng như chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng, sự quan tâm hỗ trợ sâu sắc của các cơ quan lãnh đạo của tỉnh và các huyện, thành phố. Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai đã có nhiều thuận duyên để tiếp tục phát triển vững mạnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc, theo hướng phát triển chung của thời đại.
2. Khuyết điểm:
Bên cạnh những ưu điểm đạt được, trong quá trình quản lý, điều hành Phật sự của nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế, khó khăn, tồn đọng như:
- Mặc dù nhân sự của Ban Trị sự, các Ban chuyên môn của Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự các huyện, thành phố đã được tăng cường nhưng hoạt động chưa đồng bộ, chưa sâu sát, chưa thật sự là chất xúc tác với các cơ sở địa phương, nên một số Phật sự được triển khai chưa đạt yêu cầu.
- Từ cuối năm 2020 đến cuối năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Đồng Nai diễn biến phức tạp, nên một số chương trình hoạt động Phật sự phải điều chỉnh về quy mô và thời gian hoặc không thể thực hiện được.
- Do địa bàn rộng, Tăng Ni đông mà chương trình hoạt động Phật sự thì ngày một nhiều, nên việc điều hành còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhiều mặt đến Phật sự chung của Tỉnh hội.
- Một số vụ việc bất ổn ở các địa phương liên quan đến đất đai, tự viện chưa được giải quyết dứt điểm. Tinh thần tự giác của một số Tăng Ni trẻ chưa cao, gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Giáo hội đối với cộng đồng.
C. KẾT LUẬN
Qua 5 năm hoạt động, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã thành tựu được nhiều Phật sự quan trọng. Có được những thành tựu đó chính là do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh có đường hướng hoạt động đúng đắn, phù hợp với Đạo pháp, Dân tộc trong xu thế phát triển của xã hội và thời đại. Đường hướng đó chính là “Trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực, trang nghiêm Giáo hội”, đoàn kết hòa hợp Phật giáo và phát huy truyền thống ngàn đời hòa quyện giữa Phật giáo với Dân tộc như “sữa hòa trong nước” trên con đường phát triển của Giáo hội theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.
Yếu tố cơ bản để thực hiện đường hướng cũng như tạo nên những thành tựu nói trên là do sự lãnh đạo nhất quán, xuyên suốt của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh với ý thức vun bồi, bảo vệ sự nghiệp đoàn kết, thống nhất Phật giáo Việt Nam và tôn trọng truyền thống tu học đúng chính pháp.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng mạnh dạn nhìn vào thực tế, nhận xét đánh giá đúng đắn những ưu, khuyết điểm và những mặt hạn chế, tồn đọng, khó khăn trong nhiệm kỳ qua, để rút kinh nghiệm tạo cơ sở nhận thức, đề ra chương trình hoạt động Phật sự cho nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai tin tưởng rằng với sức mạnh đồng tâm hiệp lực phục vụ đạo pháp và dân tộc của toàn thể Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh nhà, cũng như các quan hữu quan các cấp, nhất định sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục vững chắc và giặt hái được nhiều thành tựu to lớn  và tốt đẹp hơn nữa.
BAN THƯ KÝ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu