Cập nhật lúc 09:07:34 18-04-2022 (GMT+7)

Đồng Nai: Đại giới đàn Thiện Hoa 2022 - Thanh tịnh và Trang nghiêm truyền thọ Giới Cụ túc cho Giới tử.

Những ai trong hàng ngũ xuất gia có để tâm thiết tha đến sự tồn vong của chánh pháp, có thao thức ưu tư đến vấn đề “Tre tàn măng mọc”, có hoài bảo “Thiệu long Thánh chủng, kế vãng khai lai” thì không thể không để tâm nghiên cứu học hỏi tường tận về các pháp Yết-ma, nhất là Yết-ma truyền giới cụ túc, độ người xuất gia. . .

Giới đàn THIỆN HOA 2022, truyền Tỳ kheo giới tại Thiền viện THƯỜNG CHIẾU và Tỳ kheo ni tại Thiền viện LINH CHIẾU, Tam sư Thất chứng gồm chư tôn đức:

Tam vị A xà lê sư :

- Truyền giới đường đầu Hòa thượng : HT. Thích Nhật Quang

- Yết Ma A xà lê sư : HT. Thích Minh Thông

- Giáo thọ A xà lê sư : HT. Thích Giác Quang

- Giáo thọ ngoại đàn: HT. Thích Lệ Trang

Thất vị Tôn chứng :

- Đệ Nhất tôn chứng: HT. Thích Hải Mẫn

- Đệ Nhị tôn chứng: HT. Thích Thiện Đạo

- Đệ Tam tôn chứng: HT. Thích Minh Ngạn

- Đệ Tứ tôn chứng: HT. Thích Bửu Chánh

- Đệ Ngũ tôn chứng: HT. Thích Huệ Quang

- Đệ Lục tôn chứng: TT. Thích Thông Hạnh

- Đệ Thất tôn chứng: TT. Thích Tuệ Thông
Thập sư đăng đàn truyền cho giới tử thọ Tỳ kheo, đàn truyền giới trang nghiêm, giới sư hòa hợp, giới tử thanh tịnh.

Việc truyền thọ giới này, HT. Thích Minh Thông đã nói : “Để cho giới thể phát sinh viên mãn, tư cách của người truyền  giới và người thọ giới cũng phải được nghiệm xét kỹ càng trước khi tiến hành truyền thọ”

Những ai trong hàng ngũ xuất gia có để tâm thiết tha đến sự tồn vong của chánh pháp, có thao thức ưu tư đến vấn đề “Tre tàn măng mọc”, có hoài bảo “Thiệu long Thánh chủng, kế vãng khai lai” thì không thể không để tâm nghiên cứu học hỏi tường tận về các pháp Yết-ma, nhất là Yết-ma truyền giới cụ túc, độ người xuất gia. . .

Hòa thượng Minh Thông là người kế tục Ngài Huệ Hưng lão Hòa thượng Luật sư, đang làm tuyên Luật sư, Yết Ma a xà lê truyền trao giới pháp cho giới tử tại giới đàn Thiện Hoa là một điều vô cùng hân hạnh cho hàng trăm giới tử đắc giới.

Hình ảnh tại Giới đàn Thiện Hoa 2022:


Ban TTTT Đại giới đàn THIỆN HOA 2022


 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu