Cập nhật lúc 02:29:46 31-05-2021 (GMT+7)

Sở Nội Vụ tỉnh Đồng Nai thông báo: đề nghị tiếp tục phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
BAN TÔN GIÁO

Số: 428 BTG-TCHC
V/v đề nghị tiếp tục phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 31 tháng 05 năm 2021
 

 
 
Kính gửi:
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh;
- Tòa Giám mục Xuân Lộc;
- Ban Đại diện, Đại diện các tổ chức tại Đồng Nai: Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Hội thánh Mennonite Việt Nam, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, Hội thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam, Giáo hội Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam, Giáo hội Báp-Tít Việt Nam, Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài Ban Chỉnh đạo, Cao Đài Tiên Thiên, Truyền giáo Cao Đài;
- Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh;
- Ban Giáo cả các Thánh đường Hồi giáo.

Hiện nay, tình hình địch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa bàn giáp ranh với tỉnh Đồng Nai đã thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố từ 00 giờ 00 ngày 31/5/2021; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5881/UBND-KGVX ngày 30/5/2021 về việc tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; Ban Tôn giáo trân trọng đề nghị lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Đồng Nai.

2. Tạm dừng triệt để các hoạt động tôn giáo, lễ nghi tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh; khuyến khích việc tổ chức các hoạt động tôn giáo, lễ nghi tôn giáo theo hình thức trực tuyến.

3. Tiếp tục kêu gọi và biểu dương các tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ phát huy tinh thần nhân văn, bác ái của các tôn giáo, đồng hành với chính quyền các cấp và đóng góp thiết thực trong công tác phòng chống dịch COVID-19; tích cực tham gia ủng hộ “Quỹ vắcxin phòng COVID-19” của Chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

4. Phối hợp tốt với chính quyền các cấp trong công tác rà soát, truy vết các tổ chức, cá nhân, điểm nhóm tôn giáo tại địa phương có liên quan đến các ca bệnh từ ổ dịch tại điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung thuộc nhóm Truyền giáo Phục Hưng.

Ban Tôn giáo đề nghị lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ thực hiện; đồng thời triển khai nội dung văn bản này đến các tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tôn giáo biết cùng thực hiện.

(Văn bản số 5881/UBND-KGVX ngày 30/5/2021 về việc tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh Đồng Nai được đính kèm và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ http://http://bantongiao.dongnai.gov.vn).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- TT. BCĐ công tác Dân vận tình (b/c)
- TT. BCĐ Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (b/c)
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Nội vụ (b/c);
- Công an tỉnh;
- UBND, PNV các huyện, thành phố;
- LĐ Ban, LĐ, CV các phòng thuộc Ban;
- Website Ban Tôn giáo;
- Lưu: VT. TCHC (N-74).
TRƯỞNG BAN

Ký bởi: Ban Tôn giáo
Ngày ký: 31/05/2021
Nguyễn Quốc Vũ
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu