Cập nhật lúc 09:59:22 04-05-2020 (GMT+7)

Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai thông báo: V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

 
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI BAN TÔN GIÁO
Số:  384/BTG-TCHC
 
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2020
 
 
 
Kính gửi:
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai;
- Tòa Giám mục Xuân Lộc;
- Các Hội dòng, Tỉnh dòng, Tu hội, Tu đoàn dòng tu Công giáo;
- Ban Đại diện, Đại diện các tổ chức tại Đồng Nai: Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), Hội thánh Mennonite Việt Nam, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, Hội thánh Tin Lành Trưởng lão Việt Nam, Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam, Giáo hội Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam, Giáo hội Báp-Tít Việt Nam, Cao đài Tây Ninh, Cao đài Ban Chỉnh đạo, Cao đài Tiên Thiên, Truyền giáo Cao Đài;
- Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh;
- Ban Giáo cả các Thánh đường Hồi giáo.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 4905/UBND-KGVX ngày 29/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; Ban Tôn giáo tỉnh trân trọng thông báo đến các tổ chức tôn giáo:
1. Các nghi lễ tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh: Trường hợp lễ buộc, lễ trọng thật cần thiết thì tổ chức tập trung không quá 20 người theo ý kiến chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ tại Văn bản số 271/TGCP-VP ngày 24/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 4694/UBND-KGVX ngày 23/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Tôn giáo tỉnh thông báo và kính đề nghị các tổ chức tôn giáo triển khai đến các tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tôn giáo biết, thực hiện cho đến khi có thông báo mới. Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- TT. BCĐ công tác Dân vận tỉnh;
- TT. BCĐ PC dịch bệnh COVID-19 tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- UBND, PNV các huyện, thành phố;
- LĐ Ban;
- CCNV BTG;
- Lưu: VT, TCHC, (110 bản).
TRƯỞNG BAN
 
Nguyễn Quốc Vũ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu